Abasatu de su tribunale de Rezu Emìlia

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search
WikiAiutare.pngCustu artìculu non sighit sas regulas: agiuda a lu megiorare sighende su istile de Wikipedia.

S'abasatu de Rezu Emìlia est unu fatu sambenosu acontèssidu su 17 de santugaìne de 2.007 in sa bidda emiliana, chi nde fiat istadu responsàbile Clirim Fejzo, un'immigradu arbanesu de 40 annos. In cussu manzanu, Fejzo fiat resèssidu a intrare a su palatzu de zustìssia gràssias a su fatu chi tando non b'èsseret perunu cuntrollu de sos bisitadores in s'intrada. Pagu ora a pustis de sas 11, fiat programmada s'audièntzia tzivile pro sa separadura dae Vjosa sa muzere. Zai dae belle un'annu sos cojuados Fejzo no istaiant prus paris: Vjosa aiat agatadu sa balentia de denuntziare sos iscudimentos, sos malutratamentos e sas minetzas chi retziat sighidamente dae su maridu, e fiat istada acollozida in una domo de seguràntzia. Sas duas fizas de sa croba in isfaghinzu aiat sighidu a biver cun su babu. Clirim Fejzo fiat intradu a su tribunale cun s'intentu deliberadu de realizare un'abasatu. Cheriat cumintzare dae Giovanna Fava s'abogadu, che si fiat ocupende cun sensibilidade de sas acontèssidas de Vjosa s'iscuredda. A Fejzo non l'importaiant sas cunseghèntzias. Cheriat petzi destruer sa bida de muzere sua, pro su fatu sintzillu chi non fiat prus sua. E lu cheriat fagher in dae in antis de ambas fizas, chi diant aer dèvidu leare parte a s'audièntzia. E in ie, in sos bancos de su tribunale de Rezu Emìlia, nch'aiat bogadu una pistola càlibru 7.65 e aiat tiradu contra a s'abogadu. Sa balla li fiat intrada e essida peri una pala e sa legalista nche fiat essida cun unu pagu de discansu e timòria meda. A pustis aiat isparadu contra a sa muzere: unu tiru a su tzugru l'aiat intradu a su coma, àteros prumos l'aiant atìnghidu a sa petorra. S'iscuredda fiat obitada sa sero in fatu sena aer prus releadu cunnoschimentu. A pustis, Fejzo nche fiat essidu dae sa sala de audièntzias. Arjan Demcolli, 32 annos, su frade de Vjosa, aiat proadu a lu disarmare. L'aiat leadu a sas ancas in unu tentativu disisperadu. Peroe Fejzo l'aiat tiradu contra e l'aiat fertu mortarmente. Sa cotidianidade tranchilla de su tribunale si fiat agatada bulluzada in pagos minutos: totu sos presentes in sa sala (b'aiat abogados, peroe finas àteras crobas in caminu de separadura ch'isetaiant su cumintzu de sas audièntzias issoro) si nche sunt fuìdos terrorizados. In sa sala de a faca, si fiat isvilupende un'adunàntzia sindigale e medas pessones aiant seradu malistares pro s'assùconu. Belle gasi, in un'àtera sala si fiant faghende protzessos illestridos e duos polimesos zòvanos chi fiant acumpanzende sos detentos fiant intervènnidos. Fiant intrados a sa sala intimende a Fejzo de ghetare s'arma. Su primu, Stefano Marcaccioli, si fiat postu in sa zanna de s'ambiente chirchende de lu brocare, peroe aiat retzidu una balla a un'anca, fiat istadu operadu e petzi meses a pustis aiat recuperadu, retzende unu prèmiu pro sa balentia tzivile amustrada. S'àteru azente, Fabio Stella, aiat achicadu fogu ochiende a Clirim Fejzo. Dae tando, su tribunale de Rezu Emìlia est probidu de unu controllu de bisitadores in s'intrada, ch'incruit unu detetadore de metallos.