Crìmine de su catamaranu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search

Ozieri-Stemma.png
Articulu in logudoresu
Ozieri-Stemma.png

Est cunnotu a s'opinione pùbriga comente su crìmine de su catamaranu su mortorzu de Annarita Curina, una barrera pesaresa de 34 annos.

Sa carrera de Curina fiat istada recuperada su 28 de làmpadas de 1988, in unu fùndigu bassu de s'Adriàtigu, sete millas a largu dae Marzocca di Senigallia (Angona), dae unu bolizeri. Su cadàvere de s'iscuredda fiat insaurradu cun un'àngora de 17 chilos, sa cara fiat isermorada dae s'istare longu a modde, peroe finas dae diferentes corfos, incrividos cun unu machete, comente s'at a iscoberrer posteriormente.

Annarita Curina possediat, paris cun'amiga, unu catamaranu de 10 metros de longària, s'Ark. S'iscòberit chi, a sas 11:30 de sa chenàbura 10 de làmpadas, sa fèmina, divortziada dae un'inzineri, aiat leadu su mare impare cun un'òmine italianu e una pisedda olandesa. Su destinu issoro fiant sas ìsulas Baleares, e sa finalidade de su biazu fiat una bagàntzia, peroe finas e mescamente sa possibilidade, una bia cròmpidos a destinu, de nolitare s'imbarcadura pro rugheras.

Nche tzucant deretu sas buscas internassionales.

Sa barca, renumenada Fly2, est agatada torra su de 19 de triulas in su portu tunisianu de Ghar el Melh. Duas dies a pustis, sa polima tunisiana detenet a Filippo De Cristofaro, 34 annos, divortziadu cun una fiza, unu fulanu istranu chi campat dae isbirgos e tenet un'apentu mannu pro sas barcas de bela, e duos olandesos: sa 17arza Diane Beyer, chi cun De Cristofaro, dassende babos suos, zai si nch'est fuìda una bia chirru a sa Noa Caledònia, e Pieter Groenendijk, 27 annos, chi at a resurtare anzenu a su crìmine.

A sa prima, Filippo e Diane chircant de dare una bersione improbàbile de s'acontèssidu: un'atachizu intre ambas fèminas chi si cuntierraiant a Filippo agabadu cun trazèdia. A pustis, ambos s'istrampant a cunfissant. Annarita Curina est istada ochida dae Filippo De Cristofaro, cun sa sodalia de s'olandesita. Est istada issa chi at fertu a Annarita in unu costazu, in s'ìnteri chi s'iscuredda si fiat discansende suta de sa cuberta. Peroe isse l'at agabada cun unu machete chi s'agataiat a bordu. Posteriormente, ambos ant ghetadu sa carena a mare, a pustis de l'insaurrare pro chi no èsseret agatada mai.

Su motivu iscadenadore? Unu fùtile a beru: a furare su catamaranu de Annarita e navegare peri su mundu cun s'amiga sua zòvana. Unu crìmine a tràmunu de un'abentura. E est totu.

Protzessada dae su tribunale de sos minores de edade, su 17 de nadale de 1988, Diane Beyer at a esser cundennada a ses annos e ses meses de presonia.

Est prus gravosa sa pena pro De Cristofaro: 30 annos in su primu gradu, chi devenent presonia perpetuada in s'apellu e in sa cassadura, su 5 de làmpadas de 1.991.

Filippo De Cristofaro est evàdidu dae sa presone de Opera (Milanu) su 6 de triulas de 2007, sende atzapadu unu mese prus a tardu in Utrecht (Olanda), sa tzitade de Diane, ch'in s'ìnteri at cumintzadu una bida noa de muzere e mama.

De Cristofaro est evàdidu torra, custa bia dae su penadorzu de Porto Azzurro (Liornu), su 28 de abrile de 2.014.