Template:Tzita libru/man

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search

Su template {{Tzita libru}} (impreu) serbit pro tzitare sas fontes in Wikipedia, cando custas sunt libros, impreende unu formadu istandard e parìvile, cunforme a cantu prevìdidu dae sas cunventziones bibliogràficas de Wikipedia.

Su template est cumpatìbile cun su VisualEditor

Su template est ativadu pro mèdiu de su mòdulu in Lua Module:Tzitatzione.

Pro tzitare fontes giornalìsticas imprea {{Tzita noas}} (impreu), pro tzitare sitos web imprea {{Tzita web}} (impreu), pro tzitare publicatziones acadèmicas {{Tzita publicatzione}} (impreu), pro trasmissiones televisivas {{Tzita TV}} (impreu), pro albos a fumetos {{Tzita fumetu}}. Àteros templatse pro sas tzitatziones si podent agatare in sa categoria dislindata.

Sintassi semplificada - paràmetros positzionales[modìfica su còdighe de orìgine]

Versione semplificada (còpia e incolla su testu in suta, e a pustis remplasa a sos paràmetros sos balores currigidos)

{{tzita libru | nùmene | sambenadu | tìtulu | annu | editore | tzitade}}

ATENTU: pro su funtzionamentu curretu de su template in custa modalidade sos datos depent èssere postos in manera esata in s'òrdine ammustradu, si unu paràmetru mancat si podet lassare unu campu bòidu "| |".

Pro esèmpiu si non si connoschet s'annu s'at a iscrìere petzi

{{tzita libru | nùmene | sambenadu | tìtulu | | editore | tzitade}}

lassende s'ispàtziu bòidu.

S'ùnicu elementu chi at a dèpere semper èssere ispetzificadu est su tìtulu de su libru.

Sintassi mìnima - paràmetros nominales[modìfica su còdighe de orìgine]

In alternativa sos matessi paràmetros podent èssere insertados a pustis de los àere decrarados, in custu casu no est obrigatòriu sighire un'òrdine pretzisu ca su reconnoschimentu de su paràmetru no est prus, comente a in antis, ligadu a sa positzione sua ma a sa decraratzione sua:

{{tzita libru | nùmene= | sambenadu= | tìtulu= | annu= | editore= | tzitade= }}

Paràmetros agiuntivos[modìfica su còdighe de orìgine]

In prus a sos pretzedentes, cunsiderados "fundamentales" pro agatare in manera curreta su libru, esistent àteros paràmetros chi a s'ispissu podent èssere impreados; pro custos no est prevìdidu, pro como, su reconnoschimentu automàticu, e pro custa resone andant decrarados in manera obligatòria a s'internu de su template in custa manera:

| wkautore= <!-- si esistit in WP inserta sa pàgina de s'autore -->
| capìtulu= <!-- Capìtulu (NON "cursivu") -->
| ed= <!-- Nùmeru de s'editzione -->

Custos paràmetros, essende decrarados, podent èssere postos chene riguardu pro sa positzione issoro a s'internu de su template. Si, però, benint impreados annanghende·los a sos paràmetros "fundamentales", cando non benint decrarados, est mègius a los annànghere a sa fine, pro evitare cuntierras eventuales a s'internu de su template.

Pro esempru, depende decrarare su tìtulu de su capìtulu de unu libru est possìbile a lu fàghere in custa manerau:

{{tzita libru| nùmene | sambenadu | tìtulu | annu | editore | tzitade | capìtulu=Tìtulu de su capìtulu' }}

Sintassi estèndida[modìfica su còdighe de orìgine]

Totusos nùmenes de sos campos depent èssere iscritos in minùsculu. Còpia una versione bòida pro incumentzare. Ammenta·ti chi su caràtere "|" depet separare cada campu. Iscantzella sos campos chi no impreas, pro evitare de prenare tropu sa ventana de muda.

 • tìtulu = tìtulu de su libru.
 • autore = nùmene e sambenadu de s'autore, àteros autores podent èssere annantos cun sos paràmetros autore2, autore3 etz. (in alternativa faghet a impreare sos paràmetros separados nùmene e sambenadu, nùmene2 e sambenadu2...)
 • wkautore = nùmene de s'artìculu de Wikipedia (si esistit) chi pertocat a s'autore dislindadu in sos paràmetros autore, o nùmene e sambenadu; si b'ant prus autores impreare wkautore2, wkautore3 etc. (est possìbile fintzas a pònnere diretamente su wikilink a manu in sos paràmetros autore)
 • curadore = nùmene e sambenadu de su curadore de su libru, àteros curadores podent èssere annantos cun sos paràmetros curadre2, curadore3 etz.
 • tradutore = pro indicare su nùmene de un'eventuale tradutore/es
 • illustradore = pro indicare su nùmene de un'eventuale illustradore/es
 • àteros = pro àteros collaboradores eventuales (es.: "postfazione de Smith")
 • url = URL de s'eventuale versione in lìnia de su libru.
 • bia = de impreare pro indicare su nùmene de su situ in ue est acasagiada s'òpera, cando custu no est s'editore de s'òpera matessi (pro esempru sa còpia digitale de unu libru medievale acasagiadu in su situ de una biblioteca)
 • editore = nùmene de sa domo editora de su libru (chene wikilink).
 • tzitade = tzitade de publicatzione de su libru (chene wikilink).
 • annu = annu de publicatzione de su libru (chene wikilink).
 • limba = indicare sa limba in sa cale est iscritu su libru si custa est diferente de su sardu.
 • annuoriginale = annu de sa publicatzione de s'editzione originale.
 • volume = volùmene rilevante pro sa tzita, pro unu libru in prus volùmenes.
 • òpera = indicare s'òpera de sa cale faghet parte su tìtulu de su libru (in alternativa faghet a impreare "cannaca").
 • editzione = si su libru at tentu prus de un'editzione indicare s'editzione chi si bolet tzitare iscriende solu su nùmeru (su template provvederà a sa formattazione netzessària).
 • capìtulu = nùmene de su capìtulu chi si bolet tzitare.
 • url_capìtulu = URL de s'eventuale versione online de su capìtulu de su libru.
 • p= impreare custu paràmetru si si cheret tzitare una pàgina sìngula, in custu casu indicare su nùmeru de sa pàgina.
 • pp = impreare custu paràmetru si si cheret tzitare prus pàginas, in custu casu indicare s'intervallu de pàginas (es.: "235-244"). No imprees custu paràmetru pro indicare su nùmeru de pàginas de su libru.
 • positzione = de impreare pro pretzisare sa positzione in su testu cando sos paràmetros "p" e "pp" non sunt adatos.
 • ISBN = còdighe ISBN de su libru, si est tzertu chi custu no esistet faghet a lu sinnalarr insertende "nono".
 • LCCN = còdighe LCCN de su libru.
 • DOI = còdighe DOI de su libru.
 • OCLC = còdighe OCLC de su libru.
 • id = àteros còdighes identificativos eventuales de su libru, chi non siant prevìdidos intre cussos dislindados reconnotos dae su template (abbaida·ti s'elencu de sos còdighes reconnotos).
 • cid = còdighe netzessàriu pro impreare custu template in paris cun su template {{Tzita}}.
 • atzessu = data de s'ùrtimu atzessu a s'URL de su libru
 • urlarchìviu = URL de un' eventuale versione archiviada de su libru on-line.
 • dataarchìviu = data de archiviatzione. No est netzessàriu a l'indicare cando est pigada in manera automàtica dae sos url de sos archìvios Wayback (comente a cussos impreados dae s'Internet Archive) e dae carchi url de sos archìvios Webcite e Archiveis.
 • urlmortu = si s'URL de sa versione no archiviada est galu ativu compilare cun "nono".Si s'URL originale no est funtzionende e sa versione archiviada no est istada indicada compilare cun "eja".

(leghenda colores)

{{Tzita libru
|tìtulu = 
|autore = 
|wkautore = 
|curadore = 
|tradutore = 
|illustradore = 
|àteros = 
|url = 
|via = 
|editore = 
|tzitade = 
|annu = 
|limba = 
|annuoriginale = 
|volume = 
|òpera = 
|editzione = 
|capìtulu = 
|url_capìtulu = 
|p = 
|pp = 
|positzione = 
|ISBN = 
|LCCN = 
|DOI = 
|OCLC = 
|id = 
|cid = 
|tzitatzione = 
|atzessu = 
|urlarchìviu = 
|dataarchìviu = 
|urlmortu = 
}}

Esèmpios[modìfica su còdighe de orìgine]

Impreu base
* {{tzita libru | autore=Joe Bloggs | wkautore=Joe Bloggs | editore=Springer-Verlag | annu=1974 | tìtulu=Book of Bloggs }}
 • Joe Bloggs, Book of Bloggs, Springer-Verlag, 1974.
Impreu base cun url
* {{tzita libru | autore=Joe Bloggs | wkautore=Joe Bloggs | annu=1974 | tìtulu=Book of Bloggs | editore=Springer-Verlag | editzione=1 | url=http://en.wikipedia.org | atzessu=17 freàrgiu 2006}}
Tìtulu, tres autores cun versione de s'editzione
* {{tzita libru | autore=Joe Bloggs | wkautore=Joe Bloggs | autore2=John Smith|autore3= Jim Smythe | tìtulu=[[Sa domo de sas tres sorres|1000 Acres]] | editore=Springer-Verlag | editzione=2}}
Data chene die, tìtulu cun wikilink e domo editora, id, pàginas, istadu
* {{tzita libru | autore=Bruce R. Cordell | autore2 =Jeff Grubb |autore3=David Noonan | annu=2001 | mese=cabudanni | tìtulu=[[Manual of the Planes]] | editore=Wizards of the Coast | tzitade=Timbuktu | isbn= 0-7869-1850-0 | pp= 134-137 }}
Data de sa prima editzione, àtera limba (impreende su còdighe de sa limba), cun illustratziones e àteros contribuidores
* {{tzita libru | autore=Joe Bloggs | annuoriginale=1463 | annu=1974 | tìtulu=Book of Bloggs | editore=Springer-Verlag | editzione=1 | illustradore = John Smith | àteros = prefatzione de Joe Doe | limba=en | url=http://en.wikipedia.org | atzessu=17 freàrgiu 2006}}
 • (EN) Joe Bloggs, Book of Bloggs, illustratziones de John Smith, prefatzione de Joe Doe, 1ª ed., Springer-Verlag, 1974 [1463]. URL consultadu su 17 freàrgiu 2006.
Data de sa prima editzione, àtera limba (impreende su nùmene intreu de sa limba), cun illustratziones e àteros contribuidores
* {{tzita libru | autore=Joe Bloggs | annuoriginale=1463 | annu=1974 | tìtulu=Book of Bloggs | editore=Springer-Verlag | editzione=1 | illustradore = John Smith | àteros = prefatzione de Joe Doe | limba=inglesu | url=http://en.wikipedia.org | atzessu=17 freàrgiu 2006}}
 • (EN) Joe Bloggs, Book of Bloggs, illustratziones de John Smith, prefatzione de Joe Doe, 1ª ed., Springer-Verlag, 1974 [1463]. URL consultadu su 17 freàrgiu 2006.
Impreu de su [digital object identifier]]
{{tzita libru | autore=David Mumford| wkautore=David Mumford | annu=1999 | tìtulu=The Red Book of Varieties and Schemes: Includes the Michigan Lectures (1974) on Curves and Their Jacobians | editzione=2 | editore=Springer-Verlag | doi=10.1007/b62130| isbn=3-540-63293-X }}
David Mumford, The Red Book of Varieties and Schemes: Includes the Michigan Lectures (1974) on Curves and Their Jacobians, 2ª ed., Springer-Verlag, 1999, DOI:10.1007/b62130, ISBN 3-540-63293-X.

Templates ligados[modìfica su còdighe de orìgine]