Jump to content

Cultura pobulare

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
(Reindiritzadu dae Cultura populare)


Artìculu in LSC

Sa cultura pobulare est unu paradigma sotziu-culturale chi indicat sa summa de ideas, puntos de bista, atitùdines, immàgines e unos cantos àteros aspetos chi b'intrant e chi torrant in su chi benit naradu mainstream, sas tendèntzias dominantes de una comunidade manna determinada. In manera piessigna si faghet riferimentu cun custa espressione a cussa ligada a sa cultura otzidentale de su de XX sèculos e a sa globalizatzione chi at caraterizadu sa fine de su de XX e su cumintzu de su de XXI sèculos.

Influentzada a forte dae sos mèdios de massa (ìnternet, televisione, editoria e àteru), custa summa de cuntzetos, ideas e opiniones acumpàngiat su vida cuotidiana de sa sotziedade e s'insertat in categorias ligadas meda a s'intratènnida (mùsica, tzìnema, televisione), a s'isport, a s'informatzione, a sa polìtica, a sa tecnologia e a su limbàgiu.

Sa cultura pobulare est s'ispissu bìdida cun unu sensu negativu, est a nàrrere che a unu tèrmine chi indicat una ridimensionada, in negativu, de su livellu intelletuale e de imparu de unu sugetu o fintzas de su tema, o in generale una friolera de su matessi tema o cuntzetu. S'espressione inglesa chi indicat custu cuntzetu est dumbing down (in manera literale "ghetadu a giosso"). Comente a cunsighèntzia de custu, b'est unu sensu crìticu forte contra a issa a banda de fontes foras de sas tendèntzias printzipales, che a grupos contraculturales o religiosos, ma non petzi, chi l'indicant che a una forma de atzetatzione sotziològica a banda de sos mèdios de massa in s'òmine, tando comente a fenòmenu chi ìmplicat superfitzialidade e consumismu.

S'espressione "cultura pobulare" diferit de su tèrmine folclore, chi est imbetzes sa summa de connoschimentos, paristòrias, impreos e costùmenes tramandadu dae una tzerta populatzione pre-industriale o de tzetos populares in cantu pòberos.

Cun su tèrmine cultura pobulare si podet fintzas cumprèndere sa traspositzione mecànica de sa limba inglesa de s'espressione popular culture, chi prus curreta podet èssere trasposta de s'espressione "cultura de massa", cun sa cale si cumprendet sa cultura trasmìtida dae sos mèdios de massa.