Jump to content

Càbina telefòniga

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Custu artìculu est iscritu in sa grafia logudoresa. Abbàida sas àteras bariedades gràficas:

campidanesu · LSC · nugoresu


Una càbina telefòniga est custituìda dae un'assentu pùbrigu probidu de unu telèfonu de impreu pùbrigu formadu dae unu bossu antisfabrigadu cun in intro un'aparitzu funtzionende cun monedas o carteddas telefònigas.

Istòria[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Su primu aparitzu telefònigu fiat istadu patentadu in su 1.889 dae William Gray. Si narat chi s’idea de sa creassione de un’aparitzu telefònigu pùbrigu li fiat intrada addaghi muzere sua fiat istada leada dae unu malistare, e nemos a fùrriu l’aiat dassadu impreare su telèfonu cosa sua. Su primu brevete de custu aparitzu fiat meda sintzillu: su telèfonu funtzionaiat in manera normale, peroe insertende una moneda custa diat aer fatu sonare una campanedda informende de su pagamentu s’operadore chi duncas poniat su criente in cuntatu cun sa pessone disizada. Gray, in pessu aproadu su brevete, aiat abertu un’impresa pròpria sua e aiat cumintzadu a installare custos aparitzos in medas tzitades. In su tretu de carchi annu, custa imbentura fiat arribada finas a s’Europa. Sas cabinas rujas londresas famadas a beru, pro narrer, fiant istadas introduìdas in su Rennu Aunidu in su 1.924. Posteriormente, fiant istadas introduìdas in manera gradativa in sos àteros paìsos.

Moende cun sos annos sessanta, sas cabinas telefònigas fiant istadas sustituìdas graduarmente in su mundu intreu dae sos chioscos abertos probidos de telèfonu, pro garantire un’atzessu prus fàzile a sos afetos dae mancubalias.

In sos abioportos, est possìbile a agatare unos cantos echipamentos ispetziales installados in intro de sas cabinas, che una leada de retza RJ-45 pro cunetare un’elaboradore portàbile a Internet, unu telèfonu probidu de telecopiadore o de una tecrera pro imbiare un’SMS o unu dispositivu pro pessones afetas dae surdesa. Su bonu de sas cabinas telefònigas in totu su mundu sunt dotadas de su logu de sa cumpanzia telefòniga chi l’apartenet s’istrutura.

Dadu s’impreu creschidore de sa telefonia tzeddale, su tràfigu in sa retza de telefonia pùbriga in su 2.007 si fiat pratigamente amesadu, acurtziende-si semper prus de su zeru. Sas arresonadas dae unu telèfonu pùbrigu nch’ant sizidu in su 2.007 300 milliones de minutos ebia, a petus de sos unos milliones de 2.006, marchende una falada de su 43%. Belle gasi, galu oe sas cabinas telèfonigas sunt impreadas e est de prebider chi l’apant a esser semper, mancari in medida minora, sende chi podet acontesser semper chi una pessone devat realizare una mutida urzente e s’agatet sena telefoneddu o cun telefoneddu iscontzu.

Caraterìstigas[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Sa cabina telefòniga est un’istrutura probida de una zanna pro garantire unu mìnimu de privatzitade a sos chi la sunt impreende, e de una bentana, o de una filera de bidrales pro amustrare cando sa cabina est in impreu. In sa cabina, in unos cantos casos, est possìbile, e in su tempus coladu lu fiat finas in Itàlia (in ue si fiat detzìdidu de las retirare a bias de sa metade de sos annos otanta de su sègulu barigadu in bista de sas furas e de su bandalismu frechente), a agatare una lista telefòniga logale, e in sos hoteles finas pabiru, una pinna e un’arrimu pro si seer.

Una cabina telefòniga pùbriga, posta in s’àera lìbera, est fraigada zenerarmente cun partes resistidoras, che atzarzu e pràstiga, pro aguantare s’intempèriu e s’impreu; a su contràriu, una càbina chi s’agatat in intro de unu fraigu zenerarmente est fraigada cun materiales prus pagu imbargadores. In Itàlia, sas cabinas telefònigas sunt bossos antisfabrigados in materiale metàlligu, cun zannigheddas e paradas de bidru trasparente cun su logo de sa cumpanzia Telecom Italia ex Sip.