Jump to content

Cistercensos

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.


Cistercensos, padres de una Congregatzione benedettina. Su nomene derivada dae Cistercium, in latinu, e dae Citeaux, in frantzesu, logu inue fit istadu fundadu su monasteru. S'ordine aiat retzidu s'approvatzione dae su Paba in su 1100. In su 1113 si fit presentadu a su monasteriu Bernardu de Clairvaux (Chiaravalle) cun 30 cumpagnos e tre frades suos. Custu esempiu ada ispintu ateros giovanos a bintrare in sa Congregatzione, tantu chi fudi istadu netzessariu aberrere ateros 4 monasterios. Unu dei custos fit cussu de Clairvaux, de su cale fudi s'abade, santu Bernardu, puru chi esserat giovanu. S. Bernardu est istadu unu teologu e omine de preghiera; est istadu unu cossizeri de pabas e beniada mandadu po ponnere paghe tra principes in briga o in gherra. Est istadu proclamadu Duttore de sa Creja ( Doctor mellifluus) po sa dottrina e po sas operas chi ada iscrittu. S'Ordine est intradu in crisi a sa medade de 1300. A medade de su 1400, cund'unu interventu de su Paba Alessandru VII chi ada convocadu a Roma unu Capitulu Generale s'ordine si est ripresu. Como sunu pagos sos monasteros de s'Ordine. Sunu esistidos monasteros cistercenses feminiles. Ma su Conziliu de Trento las ada fattas diventare monzas de clausura.