Cuadderis templares

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Rughe de sos Templares, sìmbulu de s'ordine

Sos Templares sunt unu ordine cavallerescu fundadu in Gerusalemme dae Ugo de Payns in su 1119. Si impignaiana cun votu a difendere sos pellegrinos cristianos in Terra Santa. Santu Bernardu ada cumpostu sa regula e ada iscritu unu liberu:”In lode de sa noa cavalleria”. Bestiana un abitu biancu e cun una rughe ruja subra su manteddu. S'ordine est istadu approvadu dae Paba Innocenzo II in su 1139. Funi meda populares in Frantza. Inoghe su re Filippo il Bello los ada cumbattidos duramente e los accusaiada de delittos de ogni zenia, ma sa veridade fudi chi si cheriada impossessare de sas ricchesas de s'ordine. Ada impresonadu sos templares frantzesos. Su Paba Clemente V, omine debile, ada suppressu sos Templares. In su 1314 fudi brujadu biu Giagu de Molay s'ultimu Grandu Maistru de s'ordine proclamendesi innotzente.