Cumpressu de inferioridade

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.

Su cumpressu de inferioridade est s'incapatzitade de s'intender aguales a sos àteros, de creer in sese etotu e in s'oportunidade cuncreta de sizire sos obietivos disizados, ca totu sas àteras pessones parent prus cumpetentes, prus intellizentes e prus meressidoras de tenner èsitu, cun àteras paraulas parent mezus chi su suzetu chi patit su cumpressu de inferioridade.

Su cumpressu de inferioridade podet esser favorizadu dae unu naturale cardumu, acomodadore e seguru, e podet cumintzare in tempus de sa pitzinnia. Ponzamus s'isempru de una mamài ch'in logu de alentare fizu suo a abordare isperièntzias noas, a ponner a proa sas capatzitades suas e a bufare dae sas siendas suas interioras in manera chi logret cunfiàntzia in sese etotu e imparet dae sos errores suos pròpios, l'azuat finas cando non diat esser pretzisu, ca su pitzinnu, a parrer de issa, non realizat nudda de bonu, est istramu e faghet perder tempus. Est normale chi onzi pitzinnu tenzat lìmites e defetos, peroe non devet esser curpabilizadu pro custu e, prus chi totu, est importante ch'imparet a cumprender, potentziare e tirare profetu dae sas calidades suas; in su casu contràriu, at a crescher cun su sensu de esser incapatzu a beru.

Su cumpressu de inferioridade non cheret cunfusu cun sa timidura, chi non custìtuit una farta de cunfiàntzia in sese etotu, si nono una dificurtade a manifestare sos pessamentos suos pròpios.