Diplomatzia

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search
WikiAiutare.pngCustu artìculu non sighit sas regulas: agiuda a lu megiorare sighende su istile de Wikipedia.

Su trataméntu in sa cultura de sa bidda

In sa cultura de sa bidda a tentu semper importanzia manna su tratamentu,como diamus podet narrer s'amistade,s'amicizia. Sas mamas, ma de prus sos mannois, cando su édu creschende furriaiat a domo iscutu, ca jogande in sas partzas o in monte, sas brigas funt cosas de donnia die, naian: "trattàie bos bene, comente frades! Si ti toghan prima, difendedi! Ma tratài che frades". E de gasi, pranghende-riende, tra briga e paghe si aghiat a mannos e si cumprendiat su sensu de sas allegas intendias dae minores. In sas familias, calegunu prus “ischentiddosu” che fudit semper e a cussu ddi naian : “A colare dae su tratamentu a non tratare, che cheret paghu, a bortas unu nudda, ma coment a coi chi siat, s'abilidàde est a si firmare prima, prima chi si arribet a puntu, chi non si podet prus torrare inségus”. Su tratamentu, chi fintzas a tando nos fudit passiu bonu pro apaghiàre brigas de minòres, totu in dunu nos gàrrigaiat de pentzamentos, si cumprendiat s'importu, in logos nostos, de custa responsabilidade po mantenner sa paghe tra familias e duncas de sa bidda. Si imparaiat a pesare sas allegas e, a si formare comente pessona. Sos mannos connoschian a su éthu in cale familia fudit istau pesau unu zovanu/a e naian: “donniunu a sa pesamenta si ch'andat”. Cando sa pessona fudit manna cumprendiat ca custu narrer fudit caleguna cosa in prus de unu arresonamentu maternu o de jajos, in logos nostos. Su tratamentu fudit unu dovere de donni unu, po aghet torrare in bonu murrunzos tra familias e istrantzire, tzertu fintzas a inube si dia podet, batallas e odios. Fudit un'impegnu fintzas po sas biddas de afurriu ca su tratare cheriat narrer a esser rispetau e difendiu mascamente si s'ofesa beniat de foras. Su tratamentu, a bisu meu, aghiat òmines e feminas chi essen, pessonas de valia. Como su tratamentu est perdendesi.