Giuanne Battista

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Custu artìculu non sighit sas regulas: agiuda a lu megiorare sighende su istile de Wikipedia.
Santu Giuanne Battista

Giuanne Battista, est a narrere chi battijaiada. (I seculu). Notiscias de custu Giuanne las tenimos dae sos Vangelos. Fizu de Elisabetta, sorrastra de Maria, sa mama de Gesu Cristu, e de Zaccaria. Sa naschida de Giuanne est motivu de allegria po sos parentes e si bighinadu.

Pius a tardu, omine fattu, l'agattamos chi vivede in su desertu, bestidu de una pedde de cammellu, cun una chintalza a sos fiancos, e mandigada tilipisches e mele areste. Preigat penitentzia e cunversione a Deu, cun unu limbazu forte, a sa manera de sos profetas de Israele, e dada unu batijimu cun s'abba de su riu Giordanu. Meda andaiana a retzire custu battijimu de penitentzia, e a retzire su battijimu andat puru Gesus de Nazaret. Sos vangelos raccontana de sa morte de Giuanne, cun sa truncadura de sa conca cumandada dae su re Erode Antipa, ca Giuanne lu rimproveraida po aere isposadu sa connada, muzere de su frade Filippu.

Giuanne Battista est veneradu meda, in logos meda s'agatana crejas dedicadas a custu santu. Duas festas in onore sou: su 24 de lampadas si tzèlebrada sa naschida, e su 29 de austu sa morte, su martiriu. Giuanne Battista est istadu rapresentadu meda dae sos artistas, pintores e iscultores.