Mirai Nikki

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.


Articulu in nugoresu

Mirai Nikki - Future Diary (未来日記 Mirai Nikki?, "Su diariu de su Benidore"), est unu manga giapponesu chi at iscrittu e disinnau Sakae Esuno. Lu at prubicau Kadokawa Shoten in su paperi de Shonen Ace dae su mes'e jannarju in su 2006 a su de nadale in su 2010 e lu at colliu a pustis in 12 tankobon.

Su protagonista, Yukiteru Amano, est unu pitzoccu introversu chi non li piachet pro nudda sa zente, e tenet unu diariu in su telefoneddu suo in ube si ponet a iscriver tottu su chi li capitat e est accadinde in ziru. Yukiteru pessat de si aer fattu un'amicu imazinarju chi mutit Deus Ex Machina, su mere de su tempus. Una die, Deus isseperat de ammanizare unu jocu e torrat che presente a Yukiteru su telefoneddu suo, a pustis de lu aer acontzau, ma su pitzocu sich'abbizat a lestru chi carchi cosa est istrana; su diariu, imbetzes de tenner in intro sas informatziones chi issu iscrivet, annotat fattos chi galu no sun accadìos: difatis, su telefoneddu narat su chi at a sutzeder in benidore. Custu acontzu chi Deus at fattu a su telefoneddu de Yukiteru b'at a esser fintzas in cussu de ateras undichi pessones, in prus de Yukiteru chi est su primu (the first): su jocu est una pelea de supraviventzia (survival game) e sos chi bi sun in intro an a chircare de si uchidere s'unu chin s'ateru, fintzas secande a cantos su diariu de su benidore (mirai nikki) chi sos ateros tenen. Chie dae cughe b'at a torrare sanu e intregu at a picare su postu de Deus, diventande de custa manera su segnore de su tempus e de s'ispatziu. Ovviamente sa gherra apenas iscopiada, prena de zente chi li cheret secare sas ancas e fintzas sa pedde, at assuconau meda a unu pitzoccu chi li fachian timoria tottus, ma no est a sa sola: lu at a azudare una pitzoca in amore chin issu e chin instrobos mentales serios, Yuno Gasai, chi a su comintzu li fachet galu prus ispantu e assustu ma chi a pustis prus de una corta, chin su machighine suo, lu at a attendere e li at a sarvare sa vida.