Module:Tzitatzione/Configuratzione

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search

Documentation for this module may be created at Module:Tzitatzione/Configuratzione/doc

local citation_config = {};

--[[ ===============================================================================
Lista de namespaces chi non diant dèpere èssere inclùdidas in sas
categorias de tzitatziones de sos errores.
Ecuivalente a impostare notracking = true de default

Ammenta·ti: Sos nùmenes de sos namespace diant dèpere impreare sutaliniaduras imbetzes de ispàtzios.
	===============================================================================]]
citation_config.uncategorized_namespaces = { 'Usuàriu', 'Cuntierras_usuàriu', 'Cuntierras', 'Cuntierras_mòdulu', 'Cuntierras_template' };

--[[ ===============================================================================
Tàula de tradutzione

Cuntenit su testu chi podet èssere emitidu comente parte de una tzitatzione.
	===============================================================================]]
citation_config.messages = {
	['retrieved'] = '<small>URL consultadu$2$1</small>',
	['inactive'] = 'inativu',
	['archived-dead'] = '<small>(archiviadu dae s\'<abbr title="$1">url originale</abbr>$3$2$4)</small>',
	['archived-not-dead'] = '<small>($1$3$2$4)</small>',
	['archived-missing'] = '<small>(archiviadu dae s\'originale$3$2$4)</small>$1',
	['archived-second-copy'] = '; segunda còpia $1$3$2',
	['archived'] = 'archiviadu',
	['archived2'] = 'archiviada',
	['original'] = 'url originale',
	['editor'] = '$1 (a incuru de)',
	['editors'] = '$1 (a incuru de)',
	['episode'] = 'episòdiu $1',
	['season_episode'] = 'episòdiu $1x$2',
	['in'] = 'In',
	['et al'] = " ''et al.''",
	['origdate'] = '<abbr title="Data de s\'editzione originale">[$1]</abbr>',
	['language'] = '(in $1)',
	['subscription'] = '(iscritzione pedida)',
	['via'] = "Acasagiadu in $1",
	['viasubscription'] = "Agasagiadu in $1 (iscritzione pedida)",
	['quoted-title'] = '«$1»',
	['italic-title'] = '<span style="font-style:italic;">$1</span>',
	['trans-quoted-title'] = "&#91;$1&#93;", -- char #91=[ char #93=]
	['trans-italic-title'] = '&#91;<span style="font-style:italic;">$1</span>&#93;',
	['quoted-text'] = '<br /><span class="cite-q">«$1»</span>', -- Non sostituire cun unu newline pro more de [[WP:RemexHTML]]
	['translator'] = 'tradutzione de $1',
	['illustrator'] = 'illustratziones de $1',

	['parameter'] = '<code>$1</code>', -- char #124 = ', '
	['parameter-separator'] = ', ',
	['parameter-final-separator'] = ' e ',
	['parameter-pair-separator'] = ' e ',

	-- Error output
	['hidden-error'] = '<span style="display:none;font-size:100%" class="error citation-comment">$1</span>',
	['visible-error'] = '<span style="font-size:100%" class="error citation-comment">$1</span>',

	-- Determines the location of the help page
	['help page link'] = 'Cuntierras mòdulu:Tzitatzione/Agiudu',
	['help page label'] = 'agiudu',

	-- Internal errors (should only occur if configuration is bad)
	['undefined_error'] = 'Mutidu cun una configuratzione de errore non definida',
	['unknown_argument_map'] = 'Argomentu non mapadu',
	['bare_url_no_origin'] = 'url nudu agatadu ma s\'indicadore de orìgine est nil o bòidu',
	['icon_audio'] = '[[File:Gnome-audio-volume-high.svg|16px|link=|alt=Filmadu àudio]]',
	['icon_video'] = '[[File:35mm film frames.svg|16px|link=|alt=Filmadu vìdeu]]'
}

--[[ ===============================================================================
Alias dei nomi usati per i parametri
	===============================================================================]]
citation_config.aliases = {
	['Abstract'] = 'abstract',
	['AccessDate'] = {'atzessu', 'datadeatzessu', 'dataatzessu'},
	['AccessYear'] = {'annudeatzessu', 'annuatzessu'},
	['AccessMonth'] = {'mesedeatzessu', 'meseatzessu'},
	['AccessDay'] = {'diedeatzessu', 'dieatzessu'},
	['ArchiveDate'] = 'dataarchìviu',
	['ArchiveDate2'] ='dataarchìviu2',
	['ArchiveURL'] = 'urlarchìviu',
	['ArchiveURL2'] = 'urlarchìviu2',
	['Cartography'] = 'cartografia',
	['Chapter'] = {'capìtulu', 'contributu', 'boghe', 'artìcolu', 'setzione' },
	['ChapterLink'] = 'wkcapìtulu',
	['ChapterURL'] = {'urlcapìtulu', 'url_capìtulu', 'urlcontributu' },
	['Coauthors'] = {'coautore', 'coautores' },
	['Conference'] = 'cunferèntzia',
	['ConferenceURL'] = {'urlcunferèntzia', 'url_cunferèntzia' },
	['Date'] = {'data', 'datatrasmissione'},
	['Day'] = 'die',
	['DeadURL'] = {'urlmortu', 'deadurl'}, -- IABot impreat su primu valore
	['DoiBroken'] = {'doi_inactivedate', 'doi_brokendate', 'DoiBroken'},
	['Edition'] = { 'editzione', 'ed' },
	['Editors'] = 'curadores',
	['Etal'] = 'etal',
	['Etalcuratori'] = 'etalcuradores',
	['No_editor'] = 'no_curadore',
	['Embargo'] = 'embargu',
	['Format'] = 'formadu',
	['Hour'] = 'ora',
	['ID'] = {'id', 'ID', 'còdighes'},
	['Illustrator'] = {'illustradore', 'illustradores'},
	['IgnoreISBN'] = {'ignoraisbn'},
	['Inset'] = 'inset',
	['Issue'] = {'nùmeru', 'episòdiu'},
	['Language'] = {'limba'},
	['LastAuthorAmp'] = 'lastauthoramp',
	['LayDate'] = 'laydate',
	['LaySource'] = 'laysource',
	['LayURL'] = {'layurl', 'laysummary'},
	['Minutes'] = 'minutu',
	['Month'] = 'mese',
	['NameSeparator'] = 'iscrobadorenùmenes',
	['NoPP'] = 'nopp',
	['NoTracking'] = {'nocat', 'notracking', "no-tracking"},
	['OrigYear'] = 'annuoriginale',
	['OrigMonth'] = 'meseoriginale',
	['OrigDay'] = 'dieoriginale',
	['OrigDate'] = 'dataoriginale',
	['Organization'] = 'organizatzione',
	['Others'] = 'àteros',
	['Position'] = {'p','pp', 'pàgina', 'pàginas', 'positzione' },
	['Periodical'] = {'publicatzione', 'giornale', 'rivista', 'òpera', 'situ',
						'periòdicu', 'entziclopedia', 'ditzionàriu', 'collana'},
	['Place'] = 'tzitade',
	['PostScript'] = { 'postscript', 'puntufinale'},
	['PostTitle'] = 'posttìtulu',
	['PublicationDate'] = 'datapublicatzione',
	['PublisherName'] = {'produidore', 'editore'},
	['Quote'] = 'tzitatzione',
	['Ref'] = {'cid'},
	['Scale'] = 'iscala',
	['Seconds'] = 'segundu',
	['Section'] = 'setzione',
	['Series'] = {'sèrie', 'trasmissione', 'versione'},
	['SeriesLink'] = {'wksèrie', 'wktrasmissione'},
	['Station'] = 'canale',
	['StationLink'] = 'wkcanale',
	['Style'] = 'istile',
	['SubscriptionRequired'] = 'iscritzionepedida',
	['Time'] = 'tempus',
	['Title'] = 'tìtulu',
	['TitleLink'] = 'wktìtulu',
	['TitleType'] = {'casta'},
	['Translator'] = {'tradutore', 'tradutores', 'trad'},
	['Transcript'] = 'trascritzione',
	['TranscriptURL'] = {'url-trascritzione', 'urltrascritzione'},
	['TransChapter'] = 'capìtulutraduidu',
	['TransTitle'] = 'tìtulutraduidu' ,
	['OriginalTitle'] = 'tìtuluoriginale',
	['URL'] = {'url', 'URL'},
	['Via'] = 'via',
	['Volume'] = {'volume', 'vol', 'istajone'},
	['Year'] = 'annu',
	['Ignoredcopertina'] = 'cobertedda',
	['Ignoredromano'] = 'romanu',
	['Ignoredevidenzia'] = 'evidèntzia',
	['AuthorList-First'] = {"nùmene#"},
	['AuthorList-Last'] = {"autore#", "sambenadu#"},
	['AuthorList-Link'] = {"wkautore#", "ligàmeneautore#"},
	
		-- $1 est s'àlias de Chapter impreadu in sa boghe
	['ContributorList-First'] = {"autore-$1#-nùmene", "autore-$1-nùmene#"},
	['ContributorList-Last'] = {"autore-$1#-sambenadu", "autore-$1-sambenadu#", "autore-$1#"},
	['ContributorList-Link'] = {"wkautore-$1#"},

	['EditorList-First'] = {"curadore#-nùmene", "curadore-nùmene#"},
	['EditorList-Last'] = {"curadore#-sambenadu", "curadore-sambenadu#", "curadore#"},
	['EditorList-Link'] = {"wkcuradore#"},
}

--[[ ===============================================================================
Balores predefinidos de sos paràmetros
	===============================================================================]]
citation_config.defaults = {
	['PostScript'] = '.',
	['PPrefix'] = "p.&nbsp;",
	['PPPrefix'] = "pp.&nbsp;",
	['Style'] = "scwiki"
}

--[[ ===============================================================================
Lista de ID pro cunditziones vàrias de errore definidas in su còdighe.
Pro cada errore benit indicadu:
- message: messàgiu de errore de ammustrare
- anchor: àncora html a s'internu de sa pàgina de agiudu pro sos errores (Cuntierras mòdulu:Tzitatzione/Agiudu)
- category: categoria in ue insertare sa boghe in ue aparit s'errore
- hidden: si su messàgiu depet èssere istichidu de default
	===============================================================================]]
citation_config.error_conditions = {
	accessdate_missing_url = {
		message = '<code style="color:red;">atzessu</code> tenet bisòngiu de <code style="color:red;">url</code>',
		anchor = 'accessdate_missing_url',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - pàginas cun data de atzessu chene URL',
		hidden = true },
	archive_missing_date = {
		message = '<code style="color:red;">urlarchìviu</code> tenet bisòngiu de <code style="color:red;">dataarchìviu</code>',
		anchor = 'archive_missing_date',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - pàginas cun errores in urlarchìviu',
		hidden = true },
	archive_missing_date2 = {
		message = '<code style="color:red;">urlarchìviu2</code> tenet bisòngiu de <code style="color:red;">dataarchìviu2</code>',
		anchor = 'archive_missing_date',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - pàginas cun errores in urlarchìviu',
		hidden = true },
	archive_missing_url = {
		message = '<code style="color:red;">urlarchìviu</code> tenet bisòngiu de <code style="color:red;">url</code>',
		anchor = 'archive_missing_url',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - pàginas cun errores in urlarchìviu',
		hidden = true },
	date_mismatch = {
		message = 'Su valore de su paràmetru <code style="color:red;">dataarchìviu</code> non siddat cun sa data decodificada dae s\'URL: $1',
		anchor = 'date_mismatch',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - datas chi non siddant',
		hidden = true },
	date2_mismatch = {
		message = 'Su valore de su paràmetru <code style="color:red;">dataarchìviu2</code> non siddat cun sa data decodificada dae s\'URL: $1',
		anchor = 'date_mismatch',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - datas chi non siddant',
		hidden = true },
	bad_bnf = {
		message = '<code style="color:red;">BNF</code> non vàlidu',
		anchor = 'bad_bnf',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - còdighe BNF isballiadu',
		hidden = false },
	bad_doi = {
		message = 'Controllare su valore de su paràmetru <code style="color:red;">doi</code>',
		anchor = 'bad_doi',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - còdighe DOI isballiadu',
		hidden = true },
	bad_isbn = {
		message = '<code style="color:red;">ISBN</code> non vàlidu',
		anchor = 'bad_isbn',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - còdighe ISBN isballiadu',
		hidden = false },
	bad_ol = {
		message = 'Controllare su valore de su paràmetru <code style="color:red;">ol</code>',
		anchor = 'bad_ol',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - còdighe OL isballiadu',
		hidden = true },
	bad_sbn = {
		message = 'Controllare su valore de su paràmetru <code style="color:red;">sbn</code>',
		anchor = 'bad_sbn',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - còdighe sbn isballiadu',
		hidden = false },
	bad_url = {
		message = 'Controllare su valore de su paràmetru <code style="color:red;">url</code>',
		anchor = 'bad_url',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - errores in su paràmetru URL',
		hidden = true },
	bare_url_missing_title = {
		message = 'Tìtulu chi mancat pro s\'url $1',
		anchor = 'bare_url_missing_title',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - tzitatziones cun URL nudos',
		hidden = true },
	citation_missing_title = {
		message = 'Paràmetru <code style="color:red;">tìtulu</code> bòidu o chi mancat',
		anchor = 'citation_missing_title',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - tzitatziones chene tìtulu',
		hidden = true },
	cite_web_url = {
		message = 'Paràmetru <code style="color:red;">url</code> bòidu o chi mancat',
		anchor = 'cite_web_url',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - template Tzita web chene URL',
		hidden = true },
	empty_citation = {
		message = 'Tzitatzione bòida',
		anchor = 'empty_citation',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - tzitatziones bòidas',
		hidden = true },
	extra_pages = {
		message = 'Paràmetru <code style="color:red;">pàginas</code> o <code style="color:red;">positzione= in cuntrastu</code>', --TODO manteniamo paràmetru at?
		anchor = 'extra_pages',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - pàginas con tzitatziones cun indicatziones de pàgina in cuntrastu una cun s\'àtera',
		hidden = true },
	format_missing_url = {
		message = '<code style="color:red;">formadu</code> tenet bisòngiu de <code style="color:red;">url</code>',
		anchor = 'format_missing_url',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - tzitatziones cun formadu ma chene URL',
		hidden = true },
	parameter_ignored = {
		message = 'Paràmetru disconnotu <code style="color:red;">$1</code> ignoradu',
		anchor = 'parameter_ignored',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - tzitatziones chi impreant paràmetros non suportados',
		hidden = true },
	parameter_ignored_suggest = {
		message = 'Paràmetru disconnotu <code style="color:red;">$1</code> ignoradu (fortzi cherias iscrìere <code style="color:red;">$2</code>)',
		anchor = 'parameter_ignored_suggest',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - tzitatziones chi impreant paràmetros non suportados',
		hidden = true },
	redundant_parameters = {
		message = 'Prus de unu paràmetru intre <code style="color:red;">$1</code> dislindadu',
		anchor = 'redundant_parameters',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - tzitatziones con paràmetros ridondantes',
		hidden = true },
	text_ignored = {
		message = 'Testu "$1" ignoradu',
		anchor = 'text_ignored',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - tzitatziones chi impreant paràmetros ordinales disconnotos',
		hidden = false },
	trans_missing_chapter = {
		message = '<code style="color:red;">capìtulutraduidu</code> tenet bisòngiu de su <code style="color:red;">capìtulu</code>',
		anchor = 'trans_missing_chapter',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - tzitatziones chi impreant tèrmines traduidos chene s\'originale',
		hidden = true },
	trans_missing_title = {
		message = '<code style="color:red;">tìtulutraduidu</code> tenet bisòngiu de su <code style="color:red;">tìtulu</code>',
		anchor = 'trans_missing_title',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - tzitatziones chi impreant tèrmines traduidos chene s\'originale',
		hidden = true },
	wikilink_in_url = {
		message = 'Wikilink incluidu in s\'URL de su tìtulu',
		anchor = 'wikilink_in_url',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - tzitatziones chi tenent wikilinks incluidos in s\'URL de su tìtulu',
		hidden = false },
	unknown_language = {
		message = 'Limba disconnota: $1',
		anchor = 'unknown_language',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - tzitatziones chi impreant unu còdighe de limba disconnotu',
		hidden = false },
	unknown_format = {
		message = 'Formadu disconnotu: $1',
		anchor = 'unknown_format',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - tzitatziones chi impreant unu còdighe de formadu disconnotu',
		hidden = false },
	need_minutes = {
		message = 'Su paràmetru <code style="color:red;">$1</code> tenet bisòngiu de su paràmetru <code>minutu</code>',
		anchor = 'error_in_time_parameter',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - errores in sos paràmetros chi pertocant a su tempus',
		hidden = true },
	timepar_must_be_integer = {
		message = 'Su paràmetru <code style="color:red;">$1</code> depet èssere unu nùmeru',
		anchor = 'error_in_time_parameter',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - errores in sos paràmetros chi pertocant a su tempus',
		hidden = true },
	minutes_wrong = {
		message = 'Su paràmetru <code style="color:red;">minutu</code> depet èssere intreu e non prus mannu de 60',
		anchor = 'error_in_time_parameter',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - errores in sos paràmetros chi pertocant a su tempus',
		hidden = true },
	seconds_wrong = {
		message = 'Su paràmetru <code style="color:red;">segundu</code> depet èssere intreu e non prus mannu de 60',
		anchor = 'error_in_time_parameter',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - errores in sos paràmetros chi pertocant a su tempus',
		hidden = true },
	hour_wrong = {
		message = 'Su paràmetru <code style="color:red;">ora</code> depet èssere intreu',
		anchor = 'error_in_time_parameter',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - errores in sos paràmetros chi pertocant a su tempus',
		hidden = true },
	time_parameter_conflict = {
		message = 'Prus de unu paràmetru intre <code style="color:red;">tempus</code>, <code style="color:red;">ora</code>, <code style="color:red;">minutu</code>, <code style="color:red;">segundu</code>, <code style="color:red;">p</code>, <code style="color:red;">pp</code> o <code style="color:red;">positzione</code>',
		anchor = 'error_in_time_parameter',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - errores in sos paràmetros chi pertocant a su tempus',
		hidden = true },
	time_not_valid = {
		message = 'Su valore de su paràmetru <code style="color:red;">tempus</code> no est vàlidu, depet tènnere su formadu "h:mm:ss"',
		anchor = 'error_in_time_parameter',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - errores in sos paràmetros chi pertocant a su tempus',
		hidden = true },
	not_video_citation = {
		message = 'Paràmetru temporale (<code style="color:red;">ora, minutu, segundu o tempus</code>) impreadu in una tzitatzione non de unu vìdeu o àudio"',
		anchor = 'error_in_time_parameter',
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - errores in sos paràmetros chi pertocant a su tempus',
		hidden = true },
	debug_txt = {
		message = "Debug: $1",
		anchor = "debug",
		category = 'Errores de su mòdulu tzitatzione - debug',
		hidden = true },
}

--[[ ===============================================================================
Configuratzione paràmetros pro còdighes bibliogràficos (isbn, bibcode, ec....)
- parameters: nùmenes atzetados pro su paràmetru
- link: boghe de sc.wiki dedicada a su paràmetru
- label: eticheta de visualizare pro su paràmetru
- pattern: pattern de su ligàmene in ue $1 benit remplasadu dae s'id
- COinS: còdighe coins
- separator: iscrobadore intre còdighe e ligàmene (de default unu non breaking space)
- encode: si true o nil s'url benit codificadu (en:Percent-encoding)
	===============================================================================]]
citation_config.id_handlers = {
	['DOI'] = {
		parameters = { 'doi', 'DOI' },
		link = 'Digital object identifier',
		label = 'DOI',
		pattern = '[http://dx.doi.org/$1 $1]',
		COinS = 'info:doi',
		separator = ':',
		encode = true,
	},
	['OL'] = {
		parameters = { 'ol', 'OL' },
		link = 'Open_Library#Open_Library',
		label = 'OL',
		COinS = 'info:olnum',
		separator = '&nbsp;',
		encode = true,
	},
	['ARXIV'] = {
		parameters = {'arxiv', 'ARXIV'},
		link = 'arXiv',
		label = 'arXiv',
		pattern = '[http://arxiv.org/abs/$1 $1]',
		encode = false,
		COinS = 'info:arxiv',
		separator = ':',
	},
	['BIBCODE'] = {
		parameters = {'bibcode', 'BIBCODE'},
		link = 'Bibcode',
		label = 'Bibcode',
		pattern = '[http://adsabs.harvard.edu/abs/$1 $1]',
		encode = false,
		COinS = 'info:bibcode',
		separator = ':',
	},
	['BNF'] = {
		parameters = {'bnf', 'BNF'},
		link = 'Bibliothèque nationale de France',
		label = 'bnf',
		pattern = '[http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb$1 $1]',
		encode = false,
		COinS = 'info:bnf',
		separator = ':',

	},
	['ISBN'] = {
		parameters = {'isbn', 'Isbn', 'ISBN', 'isbn13', 'ISBN13'},
		link = 'ISBN',
		label = 'ISBN',
		pattern = '[[Special:BookSources/$1|$1]]',
		COinS = 'rft.isbn',
		separator = '&nbsp;',
	},
	['ISSN'] = {
		parameters = {'issn', 'ISSN'},
		link = 'ISSN',
		label = 'ISSN',
		pattern = '$1<span class="noprint plainlinks">&nbsp;(<span title="Chirca in WorldCat">[http://worldcat.org/issn/$1&lang=sc WC]</span>&nbsp;· <span title="Chirca in su Catàlogu Italianu de sos Periòdicos">[https://acnpsearch.unibo.it/search?issn=$1 ACNP]</span>)</span>',
		COinS = 'rft.issn',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['JFM'] = {
		parameters = {'jfm', 'JFM'},
		link = 'Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik',
		label = 'JFM',
		pattern = '[http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/search/?format=complete&q=an:$1 $1]',
		COinS = 'rft.jfm',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['JSTOR'] = {
		parameters = {'jstor', 'JSTOR'},
		link = 'JSTOR',
		label = 'JSTOR',
		pattern = '[http://www.jstor.org/stable/$1 $1]',
		COinS = 'rft.jstor',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['LCCN'] = {
		parameters = {'LCCN', 'lccn'},
		link = 'Library of Congress Control Number',
		label = 'LCCN',
		pattern = '[http://lccn.loc.gov/$1 $1]',
		COinS = 'rft.lccn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['MR'] = {
		parameters = {'MR', 'mr'},
		link = 'Mathematical Reviews',
		label = 'MR',
		pattern = '[http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=$1 $1]',
		COinS = 'rft.mr',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['OCLC'] = {
		parameters = {'OCLC', 'oclc'},
		link = 'Online Computer Library Center',
		label = 'OCLC',
		pattern = '[//www.worldcat.org/oclc/$1 $1]',
		COinS = 'info:oclcnum',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['OSTI'] = {
		parameters = {'OSTI', 'osti'},
		link = 'Office of Scientific and Technical Information',
		label = 'OSTI',
		pattern = '[http://www.osti.gov/energycitations/product.biblio.jsp?osti_id=$1 $1]',
		COinS = 'info:osti',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['PMC'] = {
		parameters = {'PMC', 'pmc'},
		link = 'PubMed',
		label = 'PMC',
		pattern = '[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC$1 $1]',
		COinS = 'info:pmc',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['PMID'] = {
		parameters = {'PMID', 'pmid'},
		link = 'PMID',
		label = 'PMID',
		pattern = '[//www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/$1 $1]',
		COinS = 'info:pmid',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['RFC'] = {
		parameters = {'RFC', 'rfc'},
		link = 'Request for Comments',
		label = 'RFC',
		pattern = '[//tools.ietf.org/html/rfc$1 $1]',
		COinS = 'info:rfc',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['SBN'] = {
		parameters = {'SBN', 'sbn'},
		link = 'Servìtziu bibliotecàriu natzionale',
		label = 'SBN',
		COinS = 'info:sbn',
		encode = false,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['SSRN'] = {
		parameters = {'SSRN', 'ssrn'},
		link = 'Social Science Research Network',
		label = 'SSRN',
		pattern = '[http://ssrn.com/abstract=$1 $1]',
		COinS = 'info:ssrn',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	},
	['ZBL'] = {
		parameters = {'ZBL', 'zbl'},
		link = 'Zentralblatt MATH',
		label = 'Zbl',
		pattern = '[http://www.zentralblatt-math.org/zmath/en/search/?format=complete&q=an:$1 $1]',
		COinS = 'info:zbl',
		encode = true,
		separator = '&nbsp;',
	}
}

--[[ ===============================================================================
-- Configuratzione pro s'istile de sa tzitatzione
-- DE FÀGHERE: innetare paràmetros de configurazone no impreados in sa versione in impreu
	===============================================================================]]
citation_config.style = {
	sep = ",",     -- iscrobadore intre elementos de sa bibliografia
	peoplesep = ", ",  -- iscrobadore intre autores/curadores/etz in una lista de persones
	format = "",    -- opziones de formadu lista de persones
	maximum_editors = 3,  -- nùmeru màssimu de curadores
	lastsepauthor = ' e ',  -- iscrobadore intre nùmene penùrtimu e ùrtimu
	invertorder = false, -- si falsu impreare "nùmene sambenadu"
	etal = false,
	pprefix = "p.&nbsp;",
	ppprefix = "pp.&nbsp;",
	postscript = ".", -- puntu finale
	separator_priority = {
		[""] = { order=0, sep = ""},
		[" "] = { order=1, sep = " "},
		[","] = { order=2, sep = ", "},
		["."] = { order=3, sep = ". "},
		["in"] = {order=4, sep = ", in "},
		[":"] = {order=5, sep = ": "},
		[" "] = { order=6, sep = " "},
		[".."] = { order=7, sep = "."},
		["nothing"] = {order=8, sep="" }
	}
}

--[[ ===============================================================================
-- Configuratzione templates de tzitatzione chi atzetant paràmetros òrdinales, cada crae est su nùmene
-- unu tipu de tzitatzione e sa lista de assegnatzione de sos paràmetru ordinales a cussos nominales
	===============================================================================]]
citation_config.unnamed_parameter = {
	['libru'] = { 'nùmene', 'sambenadu', 'tìtulu', 'annu', 'editore', 'tzitade'},
	['web'] = {'url', 'tìtulu', 'atzessu'},
	['news'] = {'autore', 'url', 'tìtulu', 'publicatzione', 'data', 'atzessu', 'limba', 'formadu'},
	['cunferèntzia'] = { 'autore', 'coautores', 'tìtulu', ' cunferèntzia', 'editore', 'annu',
						  'tzitade', 'url', 'atzessu', 'id' },
}

--[[ ===============================================================================
-- localizatzione nùmenes de sos meses
	===============================================================================]]
citation_config.months = {
	'ghennàrgiu', 'freàrgiu', 'martzu', 'abrile', 'maju', 'làmpadas',
	'trìulas', 'austu', 'cabudanni', 'santugaine', 'santandria', 'nadale',
	}

--[[ ===============================================================================
-- Balores atzetados dae su paràmetru formadu:
-- -- link: boghe de sc.wiki dedicada a su formadu
-- -- label: eticheta de ammustrare
	===============================================================================]]
citation_config.external_link_type = {
	['csv'] = {link = 'Comma-separated values', label='CSV' , text='documentu de testu con valores iscrobados dae vìrgulas'},
	['djvu'] = {link = 'DjVu', label='DjVu' , text='documentu in formadu DjVu'},
	['doc'] = { link = '.doc', label='DOC' , text='documentu Word 97-2003'},
	['docx'] = { link = '.docx', label='DOCX' , text='documentu Word 2007-'},
	['epub'] = {link = 'ePub', label='ePub' , text='documentu in formadu ePub'},
	['f4a'] = {link = 'Flash Video', label='F4A' , text='àudio in formadu Flash pro Adobe Flash Player'},
	['f4b'] = {link = 'Flash Video', label='F4B' , text='àudiolibru in formadu Flash pro Adobe Flash Player'},
	['f4p'] = {link = 'Flash Video', label='F4P' , text='vìdeu in formadu Flash amparadu pro Adobe Flash Player'},
	['f4v'] = {link = 'Flash Video', label='F4V' , text='vìdeu in formadu Flash pro Adobe Flash Player'},
	['flv'] = {link= 'Flash Video', label='FLV' , text='vìdeu in formadu Flash'},
	['gif'] = {link = 'Graphics Interchange Format', label="GIF" , text='immàgine in formadu GIF'},
	['gzip'] = { link = 'Gzip', label = 'GZIP' , text='archìviu cumprimidu in formadu Gzip'},
	['javascript'] = {link = 'JavaScript', label='JavaScript' , text='còdighe mitza JavaScript'},
	['jpg'] = { link = 'JPEG', label='JPG' , text='immàgine in formadu JPG'},
	['mp3'] = { link = 'MP3', label="MP3" , text='àudio in formadu MP3'},
	['odt'] = { link = 'OpenDocument', label='Odt' , text='documentu in formadu OpenDocument'},
	['pdf'] = { link = 'Portable Document Format', label='PDF' , text='documentu in formadu PDF'},
	['png'] = { link = 'Portable Network Graphics', label='PNG' , text='immàgine in formadu PNG'},
	['pps'] = { link = '.pps', label='PPS' , text='presentatzione PowerPoint 97-2003 (visualizatzione ebbia)'},
	['ppsx'] = {link = '.ppsx', label='PPSX' , text='presentatzione PowerPoint 2007- (visualizatzione ebbia)'},
	['ppt'] = { link = '.ppt', label='PPT' , text='presentatzione PowerPoint 97-2003'},
	['pptx'] = {link = '.pptx', label='PPTX' , text='presentatzione PowerPoint 2007-'},
	['ps'] = {link = 'PostScript', label="ps" , text='documentu in formadu PostScript'},
	['ram'] = {link = 'RealAudio', label="ram" , text='àudio in formadu RealAudio'},
	['rar'] = { link = 'RAR (formadu de documentu)', label = 'RAR' , text='archìviu cumprimidu in formadu RAR'},
	['realmedia'] = {link = 'RealMedia', label="RealMedia" , text='àudiovìdeu in formadu RealMedia'},
	['realvideo'] = {link = 'RealVideo', label="RealVideo" , text='vìdeu in formadu RealMedia'},
	['rm'] = {link = 'RealMedia', label="RealMedia" , text='àudiovìdeu in formadu RealMedia'},
	['rtf'] = { link = 'Rich Text Format', label='RTF' , text='documentu in formadu RTF'},
	['swf'] = { link = 'Shockwave Flash', label='SWF' , text='animatzione o aplicatzione in formadu Flash'},
	['tiff'] = {link = 'Tagged Image File Format', label='TIFF' , text='immàgine in formadu TIFF'},
	['txt'] = { link = 'documentu de testu', label="TXT" , text='documentu de testu puru'},
	['wav'] = {link = 'WAV', label='WAV' , text='àudio in formadu WAV'},
	['wmv'] = {link = 'Windows Media Video', label='WMV' , text='vìdeu in formadu WMV'},
	['xls'] = { link = 'Microsoft Excel', label="XLS" , text='cartella de traballu Excel 97-2003'},
	['xlsx'] = { link = '.xlsx', label="XLSX" , text='cartella de traballu Excel 2007-'},
	['xml'] = {link = 'XML', label='XML', text='documentu de testu in formadu XML'},
	['zip'] = { link = 'ZIP (formadu de documentu)', label = 'ZIP' , text='archìviu cumprimidu in formadu ZIP'}
}

--[[ ===============================================================================
Configuratzione balores insertados dae InternetArchiveBot
	===============================================================================]]
citation_config.keywords = {
	['dead'] = {'eja'},
	['live'] = {'nono'},
}
return citation_config;