Jump to content

Natzione

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.


Artìculu in LSC

Caminu de sas Natziones Unidas in Ginevra, acostiadu in ambos sos lados dae sas banderas de sas natziones chi bi pertenent.

Una natzione (de su latinu natio, in sardu «naschimentu») si referit a una comunidade de indivìduos chi cumpartzint carchi caraterìstica comuna comente sa limba, su logu geogràficu, s'istòria, sas traditziones, sa cultura, sa religione, s'etnia e a bortas unu guvernu[1].

Una àtera definitzione cunsìderat sa natzione comente a un'"istadu soberanu" chi podet fàghere riferimentu a unu pòpulu, a un'etnia, a una tribù cun una discendèntzia, una limba e mancari un'istòria comuna.

Una diferente currente de pensamentu, chi faghet riferimentu a s'idea de natzione in cantu realidade ogetiva e ligada a pensadores chi pertenent a diversas espressiones polìticu-culturales, includet tra sas caraterìsticas netzessàrias de una natzione su cuntzetu de sàmbene (Herder) o de «consambenadu» (Meinecke).[2]

Una àtera definitzione bidet sa natzione comente a una «comunidade de indivìduos de prus natzionalidades cun unu territòriu e guvernu pròpiu» o fintzas «una tribù o una federatzione de tribùs (comente cussa de sos indianos nordamericanos)»[3]. Est apojende·si a tales assuntos chi s'est isvilupadu in sos annos '70 su cuntzetu de micronazione.

Carchi autore, comente Jürgen Habermas, cunsiderende obsoletu s'assuntu traditzionale de natzione, si referint a issa che unu lìberu cuntratu sotziale intre pòpulos chi si reconnoschent in una Costitutzione comuna. Tale cuntzetu, in custu casu, si diat istèrrere fintzas a cuddu de de sa pàtria e su patriotismu natzionale diat èssere gai remplasadu dae su «patriotismu costitutzionale».o gràtzias a su cuntzetu de "grupu de pertenèntzia": sa natzione est tales suta bisura polìtica. Custa previdet unu profundu sensu de su "nois", paghe e òrdine in internu e cosa sua, una sèrie de sìmbulos e mitos comunos, sa fiantza de amparu e sa cussèntzia de sa durabilidade in su tempus de sa natzione respetu a sos sìngulos indivìduos.

  1. Federico Chabod, L'idea di Nazione, Laterzaª ed., 1961.
  2. LA STORIA, Mondadoriª ed., 2007, p. 16.
  3. Webster's New Encyclopedic Dictionary.