Oscheri

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search

Coordinatas: 40°43′08.51″N 9°06′05.35″E / 40.71903°N 9.101486°E40.71903; 9.101486


Oscheri
File:Oschiri-Stemma.png
Nùmene ufitziale: Oschiri
Istadu: Itàlia
Regione: Sardigna
Provìntzia: Tàtari (SS)
Ladiore: 40°43′0″ Nord
Longhiore: 9°6′0″ Est
Artiore: 202 m. subra su mare
Tirada: 216.07 km²
Populatzione:
3472 31/12/2010
16,06 biv./km²
Apendìtzios: San Leonardo
Comunes lacanantes: Alà, Bilchidda, Buddusò, Othieri (SS), Pattada (SS), Tèmpiu, Tula (SS)
Còdighe postale: 07027
Prefissu telefònicu: 079
Còdighe istat: 104018
Còdighe catastale: G153
Bividores: oscheresos
Patronu:
 - Santu
 - Die

Santu Demetriu
17 Santugaine
Giassu web: Giassu Istitutzionale
Map of comune of Oschiri (province of Sassari, region Sardinia, Italy) - 2016.svg

Oschiri (in cadduresu Oscari) est'un'idda de sa Provìntzia de Tàtari, b'abbitant 3749 pessonas.

Oschiri - Panorama (07).JPG

Territoriu[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Oschiri est in su Logudoro e confinat cun sa Caddura. Est postu a 280m. subra su livellu 'e su mare e si bi podet arrivvare passende pro sa SS199 chi cullegat Terranoa a Tatthari; est'attesu dae Otthieri 22km, 46 dai Terranoa, 50 dai Tatthari e 35 dae Tempiu. Sa idda est raggiungibbile puru in trenu cun sa frimmada a s'istazione de Oschiri. Su Lagu Coghinas, su rimboschimentu de Su Filigosu e sos montes de su Limbara sunu esempios meravizzosos de natura salda. In tottu su territoriu de sa iddaest possibile incuntrare animales meda comente sos fenicotteros, sas calpas in su lagu, polcrabos, matzones, chelvos e atteros in d'onzi logu selvaggiu e chena urbanizzazione.


Istoria[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Già dae sos tempos pius'antigos su territoriu 'e Oschiri est'istadu impittadu caza-caza dae sas populasciones dessu logu. Impoltantes testimonzos sunt sos sitos archeologicos, ch'umpare a su museo (sempere tancadu), dan s'idea de su ch'est sa idda 'e Oschiri. Restos de su periodu preistoricu comente sos Dolmen de Monte Ulia, sas Domus de Janas e sas Tumbas de sos Gigantes a Balanotti e una trintina 'e nuraghes mustrana s'evvidente movimentu dess'omine in su territoriu, specialmente pro s'isviluppu economicu de sas printzipales attividades'economicas comente su pastorigare e s'agricoltura.

Meda interessante est sa presentzia de s'antiga fortificazione romana de Crastu, chi faghiat dess'area unu nodu de passazzu istrateggicu e meda importante pro sos cullegamentos de omines e cosas pro d'onzi via, fina pro sa costa. Su "castrum", connottu oe pro sos retzentes iscavos, istedi attivu pro pagu immancu de mill'annos, diventende centru de controllu fina in su periodu bizantinu (VI-IX seculu).

No est cosa zelta ma a custu periodu podent fina risalire sas impoltantes e misteriosas isculturas rupestres de Sant'Istevene


Monumentos Sacros[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Tra sas testimonianzzas pius'importantes dessu periodu de su basciu-medioevu, bi sunu sas chejas de Nostra Segnora 'e Othi, de Santu Midri, de Santu Pedru e sa pius'impoltante Nostra Segnora 'e Crasta, centru diocesanu fin'a su 1508, retzentemente torrada sede 'e piscamu.

A laccanas de sas chejas crescheni atterettantas biddas, chi cun su passare 'e su tempu sun'istadas abbandonadas in favore de Oschiri.

Sa panada[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

D'onz'annu in su mese 'e Austu, in Oschiri b'est sa Sagra 'e sa Panada. Un'eventu gastronomicu pro custu tipicu produttu frommadu dae unu contenitore minore de isfoglia salida, cun ass'internu petta cunfettada. Sa pasta de farina salda e semola, mantesa modde dae su laldu, b'enit predisposta in duos cerchos, unu mannu e unu minore, chi faghent de contenitore e de carralzu. Sos ingredientes faghen de sa Panada unu piattu unicu de folte appoltu proteicu e INIMITABILE!!!

Sas raighinas istoricas sunt probbabilmente ispagnolas, ma Oschiri 'antat sa pius'antiga formula, chi variat de 'olta in 'olta: de bittella, de anzone e/o polcu e de ambidda.

In Oschiri si produini puru casos licchittos e pro sos liccanzos sas seadas, sas casadinas, sas tiliccas e... boh!


Cultura[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Poeta chi sa 'idda 'e Oschiri s'antat comente unu fizzu est Dominigu Antonio Migheli, poeta osilesu, ma chi hat vividu in bidda e semprere in Oschiri hat fattu sa suas mezzus operas, comente Sa Briga 'e Sos Santos. Custa poesia narrat de unu fattu realmente suzzessu in Oschiri, e cioè de sa ristrutturazione de sa cheja majore: su centru e sa poesia est su fattu chi sos santos chi fint'alloggiados intr'a sa cheja sun'istados'ispostados in un'attera cheja pius minore e duncas'istaian tropp'istrintos pro no si brigare... sa mezzus cosa però pro si la godire est de la leggere direttamente.


Sa briga de sos Santos de Dominigu Antonio Migheli[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

(Poesia satirica (in Oschiri 1892))

Pessonaggios: Iscanu - tatharesu Poeta - oschiresu Tomeu bua - sindigu de Oschiri "Tia Maria" - Nostra Segnora Pedru Seche - sagristanu


In sa cheja de Santa Rughe, in Oschiri

ISCANU Di', di', non sai nienti?

POETA Niente, mancu a bidea.

ISCANU Non sai di chissa brea Ch'intendu da tuttiganti? Ch'ani briaddu li santi Parò non soggu palchi.

POETA In parte naro chi sì, Sentza tanta zirimonia; Però bi at creschimonia, S'unu l'an fattu a chentu.

ISCANU Insumma chistu chimentu Sentza nudda no è mai, A venì la santidai A atti di vìolenza!

POETA Bastat si tenes passentzia E mi das attentzione T'app'a fagher sa rejone Causa de custos dannos: Iscas, como tantos annos, Una cheja chi tenian, Sos chi la guvemaian S'abbizan chi fit filàda E timende chi nde falàda Nde l'ana ettad'in terra. Como sun tottu in gherra Cuddos ch'isperàna elogiu: Sos santos fin chentz'allogiu 'Ue los accomodare? Pensein de faeddare Sa povera Santa Rughe, Sa ch'at dadu semper lughe, In dar'a tottu ajutoriu; Cretendelu provisoriu Cust'allogiu chi daìat, chentza 'ider su ghi faghiat Los at alloggiados tottu; Como sun in abbolottu Ca non poden campare, Obbligados a istare Che atzua in su caltinu! Fortzados sunu continu D'istare a s'atzumb'atzumba: Già si l'at posta sa rumba Santa Rughe gloriosa! Nachi est meda giuditziosa E faghet errores tantos, A ch' 'intrare tantos santos In una cheja minore! Pro cussu sun in furore, Nach'istan semper a murrunzu E si sun dados a punzu, A cantu so intendende; E, nachi, an bidu fuende Sa colza Nostra Segnora, Chi s'est iscapada fora E giuttu si ch'at a Deu, Currende a domo 'e Tomeu, Iscultza e iscabiddada; Su cale l'at attoppada, Bidendela, a mesu via:

TOMEU It'at Signora Maria?

MARIA Ite ti'aer, iscura! Mezus in sa sepoltura De comente vivo como! Dae cando no appo domo So vivende in-d-unu fogu; Sos Santos b'an pagu logu E semper istan brighende. Colza! mi fia dormende Arrumbada a unu saccu. A cando intendo s'attaccu E-a s'attaccu sa 'oghe Nende: "A inoghe! a inoghe! Un oju mi nd'an bogadu!" "E deo so raffiadu", Gridat un atteru puru! Sa briga fit a s'iscuru, So 'etza e de paga vista, Ma est Giuanne Battista Su pesa confusione Dae cando at cust'anzone Est pius santu importunu Ca non cheret chi nisciunu Mancu in buglia bi lu tochet.

TOMEU L'iscannet o che l'imbrochet A pascher in calchi tanca! O si lu prendat a s'anca, Ma chi non fattat burdellu. Tet'esser anzone bellu, Allevadu in terra amena, Però non balet sa pena De si brigare a s'ispissu.

MARIA Ehi! sas gulpas a issu! Attere puru tes gulpare!... Forsi ti des ammentare Chi, dae s'annu passadu, Promissa m'aias dadu Chi endiazis unu saltu.

TOMEU Luego damus s'appaltu; Tantu pro tantu ite nd'amus? Dae cuddu chi lucramus, Fattat bene attentzione, Ispatzende su carvone E luego fraighende.

MARIA Semper sezis comintzende E non comintzades mai! Colza so e in guai Ma como faeddo jara, E su chi naro in cara Lu deves bene notare; O pensades de fraigare, O mi ch'ando a Palestina! Paraula de Reina Si mi che 'idides piusu! Puci! como est un'abusu! Già bos nde sezis beffende! Dogni die fraighende E non benit mai s'ora!...

TOMEU Cagliesi, Nostra Segnora, Paraula de Tomeu, Chi s'est in gustu 'e Deu Comintzamus a beranu... Ma, faeddet a pianu, Non ch'appat calch'importunu; Non lu naret cun nisciunu Ch'est sutzessu cust'errore, Chi non l'iscat su Pretore Ch'est costadu atter'e tantu, No amonat calchi santu Pro cunfusionajolu!... Avvertat a custu solu, Se venisse domandando, Gli dica ch'eran giocando, Accò sa cosa arrangiada.

MARIA Ohi, già m'at consolada Su chi mi nde la 'ettesit Chi mi la faghiat noa! Già la fattesit sa proa Su preiderastru Bua! Gasi siat sa domo sua Coment'at fattu sa mia!

TOMEU Cagliesi tia Maria Chi, tantu, non nd'at niente. Pensemus a su presente Comintzende dae como: Vosté torresiche a domo A los attentzionare, Non si torren'a brigare Coment'an fattu 'erinotte; Preghet calchi sacerdote A lis dare calch'ojada; Istet allegra e cagliada; Comente li prego e bramo, Istasera già mi jamo Su bruttu sagristianu; Ista a bider si manzanu Bi torrat a catziare E si bi torrat andare Nde faghet sa penetentzia

MARIA Bravu dali un'avvertentzia. Bonassera!

TOMEU Bonassera!

POETA Non che fit mancu in carrela Chi Pedru Seche non benit; S'usceri bi lu prevenit: Tomeu est abbetiadu! Pedru ch'intrat annutzadu Nende: "It'oramala ch'ada?"

TOMEU A 'ue as fattu s'andada?

PEDRU A campagna, pagu attesu; Già lu tes aer intesu Chi che fia catziende.

TOMEU Bravu, tue divertende: E mannu ses pro ispantú! E-i sos santos intantu Istropiados si sunu.

PEDRU Mai bi nde campet unu! Chi deo non b'appo tortu; E manc'unu bind'at mortu?

TOMEU Mortu no, grassias a Deu! Setzi, e isculta a Tomeu, E isculta attentamente; Pro chi t'istet pius in mente Parlerò in italiano: Voi siete il sagristano, Ma non siete un buon sagrista. Perdete i santi di vista, Per cercare i caprioli! Non si devon lasciar soli, Specialmente i più piccoli. Giuro per i santi articoli Che, se lo tornate a fare, Ven'avete a ricordare! Addio! Andate!...

POETA Como, ite cheres chi fatte, Animale tattaresu? Su sutzessu l'as intesu, Giustu, coment'est costadu; Chie si b'est impignadu, Como non benit mancante: Iscas chi a su mese intrante, Dan printzipiu a su frabbicu E tottu a cimentu arabbicu Ted'esser su fundamentu...

ISCANU Non frabbigheggianì a ventu? Chi mi sia lu frabbiggà! Sentz'abé li quattrini? Pobari illusi, mischini, Poltaddi da oggi a dumani! Si cuntentiani di la ch'ani, Chi, par eddi, è fina troppu...

POETA Pro sa limba non ses toppu, Ancu la jutas brujada! E-i sa pedra carrada Non la 'ides a muntone? A bighin'a s'istradone Ch'ingrobrat finas sa via...

ISCANU Ah! ed eiu mi gridia Ch'era a fa' calchi vachili, O pal mandra di guili, O pal frabbigà un forru...

POETA Cagliadi, conca 'e corru Ch'est finas dad'a impresa E printzipian cun lestresa Si non tenen calch'isvariu.

ISCANU Di', e cal'è l'impresariu?

POETA Non l'ischis?

ISCANU No.

POETA Pedru 'Udrone; E-i s'inzegneri est Culone.

ISCANU Brabi! Tutt'e dui boni! Cussì siani li paddroni Chi ni l'at isciubaraddi! Pobari tonti isfasciaddi! Chi vizz'ingoddini intrei! E tu, di': e cosa sei? In chi t'ani impiegaddu? A comenti sei istaddu Tantu tempu in Aglientera, Un caporali di miniera Sabbarà un mestieri...

POETA Deo so su chentineri, Giaeri in su magasinu; A dispensare su inu A totta sa maestrantzia.

ISCANU Si no vinn'è in abbundantzia Già si catzani la seddi! In cantina, lu fideddi, Mire' chinn'isciddi in brea! Si fazi com'in buttrea Vidareddi chi aumentu! D'un carradeddu di zentu Sinn'at biddu la middai, E sentza vindinni mai; Chi diaulu vendarà! Si vinn'anda a cumparà Eddu si mustra annutzaddu; E rispondi arrabiaddu: "Baedinde chi non che nd'ada!".

POETA Cagliadi, limba isfrenada, Su bastante m'as mancìadu! E tue, non as leadu Pro tatza su labiolu? Pro sutzare non so solu Già mi faghes cumpagnia.

ISCANU Basta; terminadda sia, Abà, cun pazi e amori: Si lu pobaru autori At fattu calchi mancantzia, Cumpattiddili l'errantzia; Ch'è tontu, già lu sabeddi: Chi diaulu li vuleddi? Lu chi sa più non fazi: S'a calcunu non li piazi Li dia calchi arrangiadda. A tzent'anni! là terminadda, Riverilla, bona jenti!

Cunsizzos[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Si cherides'idere fotografias de 'idda chilcadelas in [1] o in su situ de su Comune [2] o si cherides'ischire cosas pius'ispecificas e palticulares cuntattade s'associazione onlus de promozione turistica in bidda chi si jamat "Su Furrighesu".