Planescape: Torment

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search

Nùgoro-Istemma.png
Articulu in nugoresu
Nùgoro-Istemma.png

« Time is not your enemy, forever is. »
(Fall-from-Grace)
« No est su tempus s'inìmicu tuo, s'eternidade lu est. »
(Fall-from-Grace)


Planescape: Torment est unu jocu de rolu chi at fattu e prubicau in su 1999 sa Black Isle Studios.

Jocabilidade[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

A differentzia de jocos medas chi pertocan a su genere de sos RPG, comente sa sèrie de Baldur's Gate, est prus importante sa fase dialogica chi non cussa de pelèa, chi puru bi est ma non de meda frecuentzia; de s'ateru, pèrdere est belle impossibile ca su protagonista, a dolu suo, non siche podet mòrrere: s'unica manera pro acabare su jocu chenza arribare a sa fine est a uchìdere unu pessonàzu chi nos podet contare su passau nostru (a ube inghìriat tottu s'istoria) o picare unu isseperu irballau.

Su jocu, chi impreat sas regulas de Advanced Dungeons & Dragons, est essìu in su mercau de sos Istados Unidos e petzi a pustis in aterùbe chenza bortada peruna in sa limba locale: sa mannària de dialogos (1140000 paragulas postas in 68510 chistiononzos, pro unu totale de 5000 pazinas de iscrittu) paris chin su lessicu issoro cumpricau (a bortas literariu, a bortas fitiànu e in slang planare) at isporau a bi jocare a zente meda; sun essìas bortadas, mancari chi amatoriales, in su tempus comuncas.

Su jocu, comente nau prima, si fundat issupra su dialogu e custu, impare a s'operau de su jocadore, chin s'allineamentu tenet meda influentzia pro su chi pertocat tottus sos rapportos chi su protagonista tenet chin sos atteros, mascamente chin chie lu accumpanzat in su biazu suo. S'allineamentu contat sa moralidade (bonu, malu, neutrale) e sa manera chin sa cale la ammustras (legale, caotica, neutrale) e permitit duncas de si cumportare in nove modos tipitzàos (legale-neutrale, legale-malu, legale-bonu; caoticu-bonu, caoticu-malu, caoticu-neutrale; neutrale-neutrale o neutrale abberu, neutrale-bonu e neutrale-malu).

Attera cosa de ammentare sun sos assòtzios ube su protagonista podet intrare; cadauna tenet una filosofia esistentziale propria e a un'ala cuntzedit privilegios, comente su de poder comporare o bendere cosa a un'atteru chi de s'assotziu nde fachet parte, a s'attera fachet a manera chi zente de atteros assotzios pompiet male a su protagonista o fintzas lu attachet.

Istòria[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

« This is what my eyes see, my love, unfettered by the shackles of time: you shall meet enemies three, but none more dangerous than yourself in your full glory. They are shades of evil, good and of neutrality, given life and twisted by the laws of the planes. You shall come to a prison built of regrets and sorrow, where the shadows themselves have gone mad. There you will be asked to make a terrible sacrifice, my love. For the matter to be laid to rest, you must destroy that which keeps you alive and be immortal no longer. I know that you must die... While you still can. The circle must come to a close, my love... »
(Deionarra's prophecy)
« Accò itte bìen sos ocros meos, s'amore meu, liberàos dae sas cadenas de su tempus: as a atobiare tres inimicos, ma nemos prus periculosu de tene etottu in sa gloria tua prena. Issos sun umbras de su malu, de su bene e de sa neutralidade, animadas e contortas dae sas lezes de sos pianos. Tue as a bènner a una presone fravicada issupra annèos e dolore, in ube finas sas umbras si an ammachiàu. In cughe ti an a pedìre de facher unu sacrifissiu terribile, s'amore meu. Pro chi sa chistione acabet, depes destrùghere su chi ti mantenet in bida e non essere prus immortale. Deo l'isco chi tiche depes morrere... Finas a cando galu podes. Su tzìrculu si depet serràre, s'amore meu... »
(Profetzia de Deionarra)


Su jocu cumintzat in sa tzitade de Sigil, nada fintzas "sa tzitade de sas jannas" pro mantènner issa s'echilìbriu tra sos pianos de su multiversu: su protagonista, unu immortale tantu enigmaticu cantu anonimu chi su corpus suo est de colore biaìttu tantu est impudricànde e prenu de sicatrìtzas, si nde pesat ind unu mortòrju chenza perunu ammentu nen de chie fit (difatis lu connoschimus comente The Nameless One "Su Chenza Lùmene") nen de itte apat fattu pro si meritare custa sorte. Una conca de mortu bolande in àghera, chi si narat Morte, li narat de una iscritta posta a palas suas chi lu informat de unu dìariu, comomai pèrdiu, e de unu pessonazu de lùmen Pharod. E tando su protagonista cumintzat duncas sa missione sua pessonale pro acatare una carchi respusta de su passau suo e pro torrare unu essere mortale.

Si at a bènner a connoschentzia chi est goi pro more de una magìa fatta dae sa maghiàrja Ravel Puzzlewell e chi isse etottu pero li at pedìu de fàcher, ca nanchi tenìat sa curpa de fattìas gai malas de che falare derettu a s'ifferru (pianu de Baator) una vorta mortu, e cherìat evitare tale destinu dimandandeli de lu facher immortale. Sa magia petzi in parte si podìat narrer reséssia, ca sa maghiarja lu at dèpiu alienare dae sa mortalidade sua (nada The Trascendent One "Su Trascendente") dandeli adderettura forma fisica e pessonalitzada, e in prus non fit malu a uchidere, ca si mortu un'anima innosente depiat pacare sa curpa sua diventande un'umbra dannada in locu suo, "pesandesiche" comente aiat fattu prima. Comente chi non bastaret, sa morte fisica de su corpus impudricàu corfet sa conca a puntu tale de perdere semper de prus cussentzia, finas a diventare unu zombie.

Su biazu suo est unu biazu junghianu pro connoschere a isse etottu, prenu de annèos pro su chi fit abberu, tantu est beru chi sa mortalidade sua la atobiat ind una rocca fravicada issupra su dolore suo (e, pro bi arribare, si depet istratzare unu cantu de pedde iscrivendevi issupra chin su sambene unu rimpiantu in particulare) in su Pianu de sa Energia Negativa; tando, su jocu si lu podet acabare in maneras medas: si su Chenza Lumen est sàpiu e intellizènte, podet puru cumbìnchere su Trascendente a si aunire a isse pro torrare a essere unu, oppuru si la podet bìnchere chin sas armas in manos (destrughènde a issa e isse etottu), oppuru galu, cussiderande su ligàmine tentu tra sa mortalidade e sa presentzia fisica de su corpus martzu, si bi podet uchìdere chin sa ispada de s'immortale secandesi s'arteria de gula o auto-annuddàndesi chin sa boluntade ebbìa. In cada manera, tottu est fattu a posta pro siche mòrrer in bon'ora, pònner a frenu s'inzustissia a capu de su ciclu morte-rinàschia e pacare sas curpas gherrande pro semper in sa Gherra Sambenosa, pro non bi torrare mai prus.