Jump to content

Rughera

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Naes de rughera

Su tèrmine rughera ìnditat siat su biazu in s’imbarcadura pro passizeris impreada pro finalides recreativas e turìstigas, siat s’indùstria chi zestionat su matessi servìtziu chi sas naes naradas cùmbidant a sos biazadores. Aversamente s’utilizant de naes de rugreras motonaes de dimensiones mèdias e mannas, e su servìtziu de rughera tenet una dura chi bàriat dae una a bator chidas, in tempus de sas cales sos crientes sunt intratènnidos a bordu cun sas diferentes istruturas presentes, mescamente de casta isportiva e recreativa, peroe sunt aguarmente imboligados in diferentes trànsitos peri sos portos sizidos dae su pachete de bagàntzias, cun sa possibilidade de bisitare tzidades artìstigas e àteros logos de interesse turìstigu. Su passizeri, in onzi manera, dormit, cunsumat sos mandigares e bàrigat su prus de su tempus a bordu de sa nae.

Sas orìzines de custa casta de biazu sunt antigas a beru, peroe petzi reghentemente est intradu a s’imazinadura zenerale de sas bagàntzias tìpigas. A sa prima, difatis, sa rughera non teniat petzi balore intrìnsigu, si nono chi s’obetivu suo fiat fitianu su de arribare – peri rugradas transozeànigas – a unu destinu larganu, a su “Mundu Nou”. Oe, intames, su biazu in sese est prus importante chi su destinu a sizire, ca isse est alligradu dae una cantidade manna de servìtzios de avoreta cun s’intentu de satisfagher su bisonzu de redassamentu de sos crientes.

Sa rughera in die de oe[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Sa rughera non tenet prus una cunnotadura de biazu, si nono de logu de lissèntzia. Sas naes de rughera chi cùguzant sos trazetos longos tenent su prus dimensiones meda elevadas e, in intro issoro, s’agatant teatros, discutegas, balladorzos, salas de zogu, butegas e moderias cullocadas in su cuntestu de tzentros cumertziales cun onzi règula.

A s’avesu, una rughera moderna cunsistit in unu biazu formadu dae diferentes tapas diàrias, in tempus de sas cales est possìbile a nche falare a terra e bisitare su logu de seguronzu, sodighende a pustis su biazu in tempus de note chirru a su destinu posteriore.

Si càrculat chi siant addae de 18 milliones (12 milliones cunforme a sos datos de sa CLIA, Cruise Lines International Association) sos rugheristas in su mundu chi tirant profetu onzi annu dae custa casta de bagàntzias, e in particulare sas arzolas printzipales de isvilupu de su setore sunt su Caribu, su Mesuterranu, s’Europa de su Nordu, s’Alasca e s’Oriente.