Subracoladorzu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search

Su tèrmine “subracoladorzu” ìnditat avesarmente su rugramentu de un'arrogu ferruviàriu o caminale cun unu cursàriu postu a unu livellu diferente.

Unu rugradorzu situadu a su matessi livellu de unu caminu de ferru cun unu caminu, una carrera o una pratza, a su contràriu, est unu coladorzu livelladu.

Su cuntzetu de subracoladorzu ferruviàriu, in prus de custu, podet esser intentadu comente rugramentu intre duos caminos de ferru a livellu diferente, chi belle gasi in su limbazu tènnigu est definidu comente “maniestu coladore” o “maniestu de colada”. Su rugradorzu a su matessi livellu de duos caminos de ferru est unu rugradorzu ferruviàriu.

Paris pata, in un'istrutura de tipu modernu, no essende possìbile a brocare longamente su trànsitu in su caminu o in su caminu de ferru prus bassu, sa fraigadura acontessit in duas fases.

In primu tèrminu, si criant sas muridinas de reparu de solu e sas istruturas de tzimentu netzessàrias pro fraigare ambas rampas de artiadas, postas in sos màrghines e bastante a tesu dae sa bia inferiore. Custa operadura est isecutada impreende màchinas de moimentu de terra comente abripistas e motolivelladoras pro sa prima fase; in sa segunda fase, s'òperat a mèdiu de incofrados de linna o metallu cumbinados cun s'impreu de betoneras e gruas pro su prenimentu dae susu, criende in custa manera istruturas rìzidas de afortimentu de betone armadu.

In una segunda fase, in s'ìnteri chi s'isetat su cunsolidamentu de su tzimentu, si realizat si est pretzisu s'installadura de sos pilotones intermediàrios, fitianu limitende in modu petzi partiale su trànsitu peri sa bia antisesistidora pro minimare sas contrariedades su prus chi si podat.

In totu sas istruturas posissionadas gasi, s'agatant elementos a increddamentu, a subra de sos cales s'at finarmente a ponner s'antisfabrigadu de su ponte beru e autèntigu, in bigas de metallu o in elementos modulares de tzimentu. A dies de oe, custa parte est frechentemente insambrada a bandas, a costazos de s'istrutura, e interrompende su tràfigu in sa bia inferiore petzi pro pagas oras si podet realizare su supesamentu de s'unielementu insambradu gasi a mèdiu de gruas ispetziales e su posissionamentu suo in situ.

In su casu de fraigadura de subracoladorzos subra de caminos de ferru, no est raru chi su trànsitu siat brocadu petzi pro carchi ora a note manna e chi si realizent su supesamentu e sa posta de s'intercolunnale in sa lughe de sas alòzenas.

Una bia posissionadu s'elementu superiore, si cunsòlidat s'istrutura a mèdiu de impernamentos e tiradores, in manera a permiter sa reabertura de sa bia inferiore. Finarmente, si realizat su cumpretamentu (asfartadura, cresura de seguràntzia, fraigadura de sas bias, eletrifigadura...).