Template:Informatziones documentu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Descritzione
Mitza
Data
Autore
Litzèntzia de impreu
(reimpreare su documentu)
abbàida in suta.

VisualEditor Datos pro VisualEditor
Sa tabella TemplateData chi sighit est càbida in sa sutapàgina Template:Informatziones documentu/TemplateData (càmbia·istòria)

Questo template è una tabella standard da compilare che fornisce informazioni utili nella pagina di descrizione dei file di immagine.

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
DescritzioneDescritzione

Descritzione de su chi s'agatat in s'immàgine.

Page namerequired
MitzaMitza

Si s'immàgine est istada creada dae s'impitadore chi l'at carrigada, est possìbile insertare una frase comente a «Traballu meu» o «So s'autore». Si imbetzes non s'est s'autore de s'immàgine, bisòngiat a indicare sa fonte.

Page namerequired
DataData

Sa data de creatzione de s'immàgine. Pro esèmpiu, in casu de una fotografia, inserta sa data de s'iscatu; in casu de unu pintadu, s'annu in cale s'òpera est istada pintada. Si non si connoschet sa data de creatzione de su documentu, inserta sa data de publicatzione de s'immàgine. Imprea cun preferèntzia su formadu gg-mm-aaaa

Page namerequired
AutoreAutore

S'autore de s'immàgine.

Userrequired
LitzèntziaLitzèntzia

Est possìbile insertare una breve descritzione de sa litzèntzia de impreu de s'immàgine (no insertes su template de litzèntzia), pro indicare su permissu cun su cale si càrrigat s'immàgine subra Wikipedia. Si non s'indicat nudda, benit ammustradu «càstia in suta». Fintzas si s'insertat una descritzione testuale curtza, su tag de litzèntzia currigidu depet èssere presente in suta.

Page namerequired
Detentore deretu de autoreDetentore deretu de autore

Su possessore de su deretu de autore de s'immàgine. De sòlitu su possessore de su deretu de autore est s'autore. S'in casu de traballos pròpios e in sos casos in ue non siat netzessàriu tzitare su possessore de su deretu de autore in s'immàgine si podet omitire s'informatzione.

Page nameoptional
OTRSOTRS

Billete OTRS. Pro praghere, imprea su template ”PermissionOTRS”.

Page nameoptional
EDPEDP

Eventuale motivu ratzionale pro su cale s'immàgine est impreàbile sighende s'Exemption Doctrine Policy pro sc.wiki. Est possìbile a l'omitire si su motivu est craru (a esèmpiu si est un'ischermada, logotipu, artwork, francobollos etz.). Abbaida·ti su template ”EDP”.

Page nameoptional
RegistruRegistru

Si s'immàgine riproduit unu màrchiu registradu, inserta unu ligàmene a su registru ufitziale in ue su màrchiu est depositadu. Abbaida·ti su template ”Màrchiu” pro informatziones a sa minuda e esèmpios.

Page nameoptional
Nùmeru registratzioneNùmeru registratzione

Si s'immàgine riproduit unu màrchiu registradu, inserta su nùmeru de registratzione chi su màrchiu tenet in su registru ufitziale.

Page nameoptional
Àteras versionesÀteras versiones

Si esistent in sa Wikipedia in limba sarda àteras versiones de custu documentu.

Page nameoptional