Jump to content

Wikipedia:Dìcios de sa chida

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Abàida àteros dìcios
a pitzu de it.wikiquote

Inoghe agatas sos dìcios chi sunt istados, o ant a essere, pubricados in sa pàgina printzipale. Pone su nou in fundu a sa lista, non timas.

 1. «Nemmos naschet in s'arte imparadu»
 2. «Pro connoscher un amigu est pretzisu mandigare unu saccu de sale umpare»
 3. «Innue no penetrat sa fèmina, mancu su dimòniu»
 4. «Qui sighit duos lèperes no de sighit mancunu»
 5. «S'aligarza furistera piaghet de prus»
 6. «Chie naschet matzone no morit anzone»
 7. «No b'at rosa chena ispina»
 8. «Su burricu sardu ddu frigas una borta isceti»
 9. «Pagu genti, bona festa»
 10. «Òmini barrosu no ddu timas»
 11. «Barba bene insabonada, mesu fata»
 12. «Faedda pagu pro no ti faddire meda»
 13. «A sabunare sa conca a s'àinu si perdet fintzas su sabone»
 14. «Cosa barata, cosa mala»
 15. «Si unu no bolit, dus no certant»
 16. «Su mundu est tundu, e chie no ischit navigare falat a fundu»
 17. «Mellus unu amigu bonu chi no unu parente malu»
 18. «Su demòniu faghet paeddas ma no cobertores»
 19. «S'angioni timit prus su marxiani chi no su furoni»
 20. «Chie si bagnat in Austu no assàgiat mustu»
 21. «Sas ispinas s'abbratzant impare»
 22. «Chie arribbat cando at, màndigat cando cheret»
 23. «Chie abba in su pistone pistada, abba est e abba istat»
 24. «Mellus cuaddu tzopu chi no cuaddu mortu»
 25. «In domu de ferreri schidoni de linna»
 26. «Innui at fumu at callenti, innui at aralla at genti»
 27. «In logu malu apicas is craes»
 28. «Mellus chi sa brenti si tzachit che sa gràtzia de Deus si perdat»
 29. «Su bisonzu ponet su betzu a currere»
 1. «Letu caldu domo frita»
 2. «Chie andat a caddu est sugetu a nde ruere»
 3. «Su baratu est caristia»
 4. «Niunu nesat: "de cust'abba no bio"»
 5. «Chentu concas, chentu berritas»
 6. «Dìciu antigu no faddit»
 7. «Sas ainas faghent sas fainas»
 8. «Iscura cudda domo chi no bi at barba bianca»
 9. «Chie no at porcu no connoschet domìniga»
 10. «L'aranzu lu manzanu è oro, a pranzu medizina, la notti è virenu» (Sassaresu)
 11. «Addrizzà l'albulu candu è minori, dabboi chi poni nodu nò addrizza più» (Sassaresu)
 12. «Chi arriba a dumani, arriba a li gani» (Sassaresu)
 13. «Saccu boidu no rezede»
 14. «Dolore ispinghet boghe»
 15. «Chie at pasta faghet pane»
 16. «A chie sestat in mannu nde restat unu pramu»
 17. «Oro netu no timet taca»
 18. «Menzus unu ovu oe chi una pudda cras»
 19. «A paraulas macas, orijas suldas»
 1. «Ogni tempu veni e passa» (Sassaresu)
 2. «A lu pobaru facci mannu l'ilimosina si ni nega» (Sassaresu)
 1. «Meddhu trambuccà cù li pédi che cù la linga» (Gadduresu)
 2. «Da li macchi e da li stéddhi si sani li cuséddhi» (Gadduresu)
 3. «Domo chena misura, domo chena ventura»
 4. «Amai et non essi amau esti tempus perdiu»
 5. «Abrili, torra su lepori a cuili»
 6. «A s'homine justu non li sucedit male»
 7. «Chi arriba a dumani, arriba a li gani» (Sassaresu)
 1. «Chie no pagat in linna pagat in perda»
 2. «Po piscai tocat a s'isciundi su paneri»
 3. «Su mraxaĩ no cambiat mai»
 4. «Chi no arriscat no piscat»
 5. «S'apretu bogat su beciu a curri»
 6. «Genti mala no ndi morit»
 7. «Riu mudu tragadori»
 8. «Chi non portat conca portat peis»
 9. «Sa raiga est sèmpiri bella in paneri a is atrus»
 10. «Bingia de parti, bingia de cani»
 11. «Su ladàmini, prus ddu murigas, prus fragat»
 12. «Riu mudu trazadore»
 13. «Peraulas maccas, orijas surdas»
 14. «S'amigu 'onu s'idet in s'appretu»
 15. «Su baratu est caristia»
 16. «La necessitat no té llei» (Català)
 17. «Me innui iscurigat, si crocat»
 1. «Sacu prenu no indullit»
 2. «Innui cherit su meri, s'acapiat su molenti»
 3. «S'abba currit sempiri a mari»
 4. «Passau su santu, passada sa festa»
 5. «Is pecaus de carrasegai si pranghint in carèsima»
 6. «Fai beni e no castis a chini»
 7. «Genti macca in logu strintu»
 8. «Su fogu est malu, ma s'abba est peus»
 9. «Mellus a narri alloddu chi no allocheddu»
 10. «S'abba samunat tottu francu su macchine»
 11. «Porcu nettu no ingrassada»
 12. «Peideru mortu cadrea furada»
 13. «Chie andat a caddu est sugetu a ruere»
 14. «A chi no tenit cosa de fai, Deus ddi ndi giait»
 15. «Fai beni, bai a gallera»
 16. «Chi no est lillu, est frori»
 17. «Mortu oi, iscaresciu cras»
 18. «Sa coa est sa prus mala de iscroxai»
 19. «Deus s'at donau is stampus po no sciopai in fiancus»
 20. «A contos male fatos si bi torrat»
 1. «Cun fradili e sorresta, mellus festa»
 2. «Prus che is corrus, chimbi soddus»
 3. «Salude e Trigu, e tappi de ortrigu»
 4. «A tenora de s'istampu, su babboi chi ndi essit»
 1. «Gellosu ses, corrudu morris»
 2. «Is cuaddus curridoris si connoscint a sa fini»
 3. «Donniunu abbat s'arraiga de s'ortu suu»
 4. «Cunformi a su stampu, su baballoti»
 5. «ddoi est genti maca in logu strintu»
 6. «De su càncaru a s’arràbiu est pagu sa diferèntzia»
 7. «Sa fortuna si chircat a luche de candela»
 8. «Donnia santu bolit sa candela sua»
 9. «A fémina no cunfides e de giustìscia no ti fides»
 1. «In domu de maistu 'e ferru, ischidoni de linna»
 2. «Chi cricat is corrus allenus, ddui lassat is suus»
 3. «Cunfida in totus e fida·ti de pagus»
 4. «Chi 'ollis binu in cuba, in martzu puda»
 5. «A cani chi pàpat cinixu no ddi fìdis su lardu»
 6. «Candu no currint is cuaddus, currint is molentis»
 7. «A pregontu s'arribat fintzas a Roma»
 8. «Corpu a corpu si ndi segat sa mata»
 9. «Atòngiu spiliu, bacàrgiu famiu»
 10. «In s’àiri brebeis, acua finas a pèis»
 11. «Cosa allena est prus saborida»
 12. «Bàsciu de s'ora no nascit pipiu»
 13. «Cando sa meri est maca, cumandat sa serbidora»
 14. «Meri susunca, serbidora furunca»
 15. «Sa cosa cota no torrat mai crua»
 16. «In buca serrada no b'intrat musca»
 17. «Caddu e pobidda lea·ti·lu in bidda»
 18. «Chi cumandat a malu missu, mellus chi ddu andit issu»
 19. «'Olli s'ou, sa puddu e s'arriabi»
 20. «Candu su sacu est prenu, tocat a dd'isbudiai»
 21. «A soddu a soddu si fait un'arriali»
 1. «Dònnia mandroni tenit sorti»
 2. «A chi est prenu e satzau ddi 'otzit su culu»
 3. «A foeddu tontu origa surda»
 4. «Papa·ti unu brou, mancai siat a frochita»
 5. «A essi indovina no fia mischina»
 6. «Margiani fait margianeddus»
 7. «Sacu buidu no apuntat»
 8. «Su frastimu mali 'etau torrat sèmpiri a chia dd'at nau»
 9. «Non crei a su santu fintzas a candu no si biat sa festa»
 10. «Sa spia tenit sèmpiri sa paga chi minescit»
 11. «Petza niedda, brou saboriu»
 12. «Maridu 'etat domo e fizu iscancat coro»
 13. «Su buconi prus nodiu ddu papat chi no ddu minescit»
 14. «Mèrula chi no bicat, at bicadu»
 15. «A printzìpiu brebei, cand’est stesiau birbanti»
 1. «Fémina lanza, fémina corriata»
 2. «In ue morit àinu bi restat pilu»
 3. «Si ti dat a calches s’àinu non bi las torres»
 4. «Sa cosa acatada bene torrada, sa cosa dada mai torrada»
 5. «Prima de totu s’amore e poi su restu»
 6. «Duus colorus in d’unu niu no andant de acordu»
 7. «Prus balet una prenda che una sienda»
 8. «De is arricus non t’imprestis e cun is potentis non certis»
 9. «In buca pius cosa si ‘etat pius si nde retzit»
 10. «Sa paga si torrat cunfromma a su fatu»
 11. «Fémina risulana o est maca o est vana»
 12. «Daghi s’àinu riet s’àina friet»
 13. «Su mare non rebuzat abba»
 14. «Prus de duas bortas cosas no arrepitas»
 15. «Arregorda che su reposu est una dì de sa cida»
 16. «Mortu male non tenet reposu»
 1. «Fainas a de notte, faddinas a de die»
 2. «A chine faet fainas, faet faddinas»