Agiudu:Benènnidu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search

Benènnidu/a! Ses in sa versione in limba sarda de Wikipedia, s'entziclopedia lìbera in sa cale sos letores sunt fintzas sos autores.

Chiesisiat podet collaborare a Wikipedia, creende una boghe noa o megiorende cussas chi esistint giai, e chiesisiat bògiat contribuire a su progetu, in su prenu respetu de sos Chimbe pilastros suos e, mescamente, impreende su bonu sensu, est semper bene agradèssidu.

Pròpiu pro sa natura de su contribuidu lìberu e gratuitu de totus sos wikipedianos, cumprèndidos sos impitadores anònimos, Wikipedia non podet frunire garantzias in sa balidesa e su cuidado de sos càbidos suos. Mancari sa comunidade chirchet de èssere in su complessu vìgile e acurada, in ogni istante est semper possìbile chi una pàgina potzat èssere vandalizada o modificada in modu impròpriu, fintzas si in bona fide, cun informatziones erradas, illegales o non cunformas a sos costùmenes de sa comunidade o de s'àrea in cale bies. In sas abbertèntzias generales, chi ti pregamus de lèghere, est iscritu difatis chi sas informatziones inoghe aporridas tenent petzi unu balore de puru incraritimentu e bandizadura; pro cale si siat cussìgiu mèdicu, legale o professionale, gira·ti semper a un'espertu de su setore.

Comente consultare Wikipedia[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Podes navigare pro argumentos, intrende in sa Pàgina printzipale e sighende su link a un'argumentu chi t'interessat.

Si imbetzes ses chirchende una boghe dillindada, cumpone un'o prus paràulas in sa casella de testu in artu a destra (bide s’immàgine) e faghe clic in su sìmbulu de sa lente de ingrandimentu (o imberghe ↵ Imbio): si s'espressione chircada est su tìtulu de una boghe giai iscrita, custa at a èssere subidu ricramada. In casu contràriu, t'at a bènnere propostu un'elencu de boghes chi cuntenent sas paràulas chircadas.

Comente collaborare cun Wikipedia[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

B'ant medas modos pro contribuire a Wikipedia. Su prus simpre e immediatu est iscrìere una boghe noa de s'entziclopedia o collaborare a su megioru de cussas chi esistint giai.

Dae cara, però, pro indiritzare a su mègius sa faina tua subra Wikipedia e pro nde garantire unu giustu isvilupu, in s'iscia de una entziclopedia bera, ammentati chi Wikipedia no est unu ditzionàriu (una boghe de entziclopedia non si lìmitat a una telegràfica definitzione de sa chi si cheret de faeddare) e nemmancu una regorta indiscriminada de informatziones (non totu est adatu a èssere insertadu in un' entziclopedia); tene presente annotamala chi est fundamentale tzitare sas fontes de sas informatziones agiuntas e chi non sunt ammìtidas chircas originales (in su contribuire a una boghe est netzessàriu mantènnere unu trincu ecuànime chi tratos s'argumentu de ogni puntu de bista) gasi comente non sunt agradèssidos currìculum personales o pàginas promotzionales, chi incurrent in burrada de s'entziclopedia.

Si collàboras a Wikipedia subra cummissione est netzessàriu chi tue legat e atzetes sas cunditziones nostras de impreu.

Pro ùrtimu, ma non prus pagu importante, ischi chi s'ordinamentu penale italianu vedat sa violatzione de materiale protetu de copyright, pro cale sunt in manera assoluta proibidas sas violatziones de copyright.

Fatas custas importantes premerssas, chi ti pregamus de tènnere in contu pro sa faina benidora tua subra Wikipedia, sighi sa letura de custa pàgina pro ischire comente contribuire a s'isvilupu de s'entziclopedia!

Cheres proare a iscrìere?[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Incumentzare a iscrìere no est difìtzile, basta proare e imitare. Pro fàghere de sas proas sena arriscare de "atropellare" una boghe de s'entziclopedia giai iscrita est a disponimentu tuo sa pàgina de sas proas, ue ti podes esertzitare in sa muda de su testu e ti impratichire cun su format suo. Si preferis isperimentare modifichende unu testu chi esistit (comente a custu), còpia e collat su càbidu suo in sa pàgina de sas proas e càmbia·lu a tuo geniare. Pro una ghia a sos primos passos, podes proare su Tour ghiadu.

Si ses un'espertu subra un'o prus temas de sa connoschèntzia umana ti diat pòdere èssere ùtile lèghere sa pàgina dedicada a sos impitadores cualificados in su campu issoro.

Àteras maneras pro contribuire[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Wikipedia bisòngiat de promotzione e de amparu, est annotamala una comunidade, chi depet èssere organizada, e chi discutit in manera cuotidiana sas pròpias règulas. Unos àteros modos pro contribuire los agatas ispiegados in minuda in sas pàginas sighintes:

Non ses galu registradu?[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Si cheres partetzipare cun una tzerta continuidade a Wikipedia, mancari iscriende carchi boghe o partetzipende a sas discussiones, sa registratzione est meda ùtile.

Sos avantàgios de èssere un'impitadore registradu sunt:

  • tènnere s'elencu cumpletu de sos pròpios contribuidos
  • tènnere una pàgina personale pro ti presentare
  • tènnere una pàgina de discussione pro dialogare a discansu cun sos àteros impitadores
  • pòdere carrigare immàgines e filas multimediales in gènere
  • pòdere iscostiare sas pàginas, cambiende·nde su nùmene
  • pòdere modificare sas pàginas in manera temporale amparadas dae sos vandalismos anònimos
  • pòdere sighire in manera fàtzile sas mudadas annantas a carchi pàgina tràmite sa funtzione Osservados ispetziales
  • mantènnere unu majore cunfidu; registrende·si no aparit prus su pròpiu indiritzu IP, chi nointames abarrat a disponimentu de sos check user s'in casu de atos vandàlicos (bides inoghe)
  • pòdere firmare sos pròpios interventos in sas pàginas de discussione