Agiudu:Benènnidu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.

Benènnidu/a! Ses in sa versione in limba sarda de Wikipedia, s'entziclopedia lìbera in sa cale sos letores sunt fintzas sos autores.

Totus podent collaborare a Wikipedia, creende una boghe noa o megiorende sas chi esistint giai, e chie si siat bògiat contribuire a su progetu, in su respetu totale de sos Chimbe pilastros suos e, mescamente, impreende su bonu sensu, est semper benebènnidu.

Pròpiu pro sa natura de su contributu lìberu e de badas de totu sos wikipedianos, categoria chi incluet fintzas sos impitadores anònimos, Wikipedia non podet frunire garantzias pro su chi pertocat a sa balidesa e sa pretzisione de sos cuntenutos suos. Mancari sa comunidade chirchet de èssere in su cumplessu vìgile e pretzisa, in cada istante est semper possìbile chi una pàgina potzat èssere vandalizada o modificada in modu impròpriu, fintzas si in bona fide, cun informatziones erradas, illegales o non cunformas a sas costumàntzias de sa comunidade o de s'àrea in ue istas. In sas avertèntzias generales, chi ti pregamus de lèghere, est iscritu difatis chi sas informatziones postas inoghe tenent petzi unu balore de illustrativu e divulgativu ebbia; pro cale si siat cussìgiu mèigu, legale o professionale, pedi semper a un'espertu de su setore.

Comente consultare Wikipedia[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Podes navigare pro argumentos, intrende in sa Pàgina printzipale e sighende su ligàmene a un'argumentu chi t'interessat.

Si imbetzes ses chirchende una boghe dislindada, iscrie una o prus paràulas in sa casella de testu in artu a destra e incarca in su sìmbulu de sa lente de ismanniamentu (o incarca ↵ Imbiu): si s'espressione chircada est su tìtulu de un'artìculu giai iscritu, s'at a abèrrere cussu. In casu contràriu, t'at a èssere propostu un'elencu de artìculos chi cuntenent sas paràulas chircadas.

Comente collaborare cun Wikipedia[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

B'ant maneras medas pro contribuire a Wikipedia. Sa prus simpre e lestra est sa de iscrìere un'artìculu nou de s'entziclopedia o de collaborare a su megioru de sos chi esistint giai.

Dae cara, però, pro indiritzare a su mègius sa faina tua in Wikipedia e pro nde garantire unu isvilupu curretu, in s'iscia de una entziclopedia bera, ammenta·ti chi Wikipedia no est unu ditzionàriu (una boghe de entziclopedia non si lìmitat a una definitzione telegràfica de s'argumentu) e nemmancu una regorta indiscriminada de informatziones (non totu est adatu a èssere insertadu in un'entziclopedia); tene fintzas in contu chi est fundamentale tzitare sas fontes de sas informatziones agiuntas e chi non sunt ammìtidas chircas originales (in su protzessu pro contribuire a un'artìculu tocat a mantènnere unu tonu ecuànime chi tratet s'argumentu dae cada puntu de bista) gasi comente non sunt ammìtidos curricola personales o pàginas promotzionales, chi batint a s'iscantzellamentu dae s'entziclopedia.

Si collàboras a Wikipedia ca ti pagant est netzessàriu chi tue legat e atzetes sas cunditziones nostras de impreu.

A ùrtimu, ma non prus pagu importante, ammenta·ti chi s'ordinamentu penale italianu non permitit sa violatzione de materiale protetu dae su deretu de autore.

Fatas custas premissas de importu mannu, chi ti pregamus de tènnere in contu pro sas fainas benidoras tua in Wikipedia, sighi sa letura de custa pàgina pro ischire comente contribuire a s'isvilupu de s'entziclopedia!

Cheres proare a iscrìere?[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Incumentzare a iscrìere no est difìtzile, bastat a proare e a imitare. Pro fàghere proas sena arriscare de "atropellare" un'artìculu de s'entziclopedia giai iscritu est a disponimentu tuo sa pàgina de sas proas, in ue ti podes esertzitare in sa muda de su testu e fàghere pràtica cun su formadu suo. Si preferis a isperimentare modifichende unu testu chi esistit (comente a custu), còpia e incolla su cuntenutu suo in sa pàgina de sas proas e càmbia·lu a gèniu tuo. Pro una ghia pro sos primos passos, podes proare a ti lèghere su Tutorial.

Si ses un'espertu in subra de unu o prus prus temas de sa connoschèntzia umana ti diat pòdere èssere ùtile a lèghere sa pàgina dedicada a sos impitadores cualificados in su campu issoro.

Àteras maneras de contribuire[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Wikipedia tenet bisòngiu de promotzione e de amparu, e est fintzas una comunidade, chi depet èssere organizada, e chi discutit cada die sas règulas suas. Àteras maneras de contribuire los agatas ispiegados a sa minuda in custas pàginas:

Non ses galu registradu?[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Si cheres pigare parte in manera sighida a Wikipedia, mancari iscriende carchi artìculu o partetzipende a sos arresonos e a sas dibatas, sa registratzione est ùtile e discansosa meda.

Sos avantàgios de èssere un'impitadore registradu sunt sos de:

  • tènnere s'elencu intreu de sas contributziones tuas
  • tènnere una pàgina personale pro ti presentare
  • tènnere una pàgina de sas cuntierras pro arresonare in manera fàtzile cun sos àteros impitadores
  • pòdere carrigare immàgines e documentos multimediales in gènere
  • pòdere mòere sas pàginas, cambiende·li su nùmene
  • pòdere modificare sas pàginas amparadas in manera temporale dae sos vandalismos anònimos
  • pòdere sighire in manera fàtzile sas modìficas fatas a sas pàginas chi t'interessant pro mèdiu de sa funtzione 'Pàginas annotadas'
  • tènnere una riservadesa prus manna; registrende·ti no aparit prus s'indiritzu IP tuo, chi nointames custu abarrat però a disponimentu de sos check user s'in casu bi siant atos vandàlicos
  • pòdere firmare sos interventos tuos in sas pàginas de sas cuntierras