Jump to content

Wikipedia:Tutorial

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.


Introduida

Mudàntzias

Furmatatzione

Ligàmenes

Fontes

Cuntierras

Ammenta·ti

Registratzione

Resumu

Tastos presentes in artu.


Sas pàginas chi sighent frunint una ghia in subra de s'istile e de su càbidu de sos artìculos de Wikipedia e ispiegant comente funtzionant sa comunidade de Wikipedia e unas cantas polìticas e cunventziones de importu. Custu est unu tutorial de base, no unu manuale ampru e cumpletu o un'ambiente interativu. Pro àteros detàllios in subra de cale si siat informatzione de su tutorial, podes incarcare in sos ligàmenes a unas àteras pàginas de risursas in su mentras chi leges, aberende·los in una bentana o ischeda separada de su navigadore.

Unu video breve subra de su tastu "Modìfica" e ite si podet fàghere si ses coragiosu! (in inglesu e sutaliniadu in sardu)

Comente a cuntribuidore nou, ti dias pòdere intendere agigu subrafatu dae sas dimensiones e dae sa portada de custu situ. Niunu de sos impitadore noos podet cumprèndere totu in unu primu momentu e est atzetàbile a impreare su bonu sensu in su mentres chi si sighit cun sas modìficas. Wikipedia non ti permitit de creare, revisionare e modificare artìculos ebbia, ma meda de prus! Tenes petzi bisòngiu de ammentare chi mentras b'ant medas protocollos, su primore no est pedidu, ca Wikipedia est unu work in progress. Sa modìfica collaborativa cheret nàrrere chi sos primos abbotzos incumpletos o iscritos male si podent isvilupare in su tempus in artìculos primorosos.

S'obietivu de un'artìculu de Wikipedia est su de creare unu summàriu cumpletu e iscritu in manera neutrale de sos connoschimentos atuales generales in unos cantos argumentos: Wikipedia non pùblicat chircas originales. Un'entziclopedia est, pro natura sua, una fonte tertziària chi frunit una rassegna de informatziones giai publicadas in su restu de su mundu. Tando rechergiamus chi sas informatziones siant verificàbiles in fontes esternas e fidadas. In manera ideale, totu sas informatziones si depent referire a fontes esternas fidadas, tzitende·las. Cando s'agiunghent cuntènnidos e si creant artìculos noos, est importante un'istile entziclopèdicu cun unu tonu formale. Imbetzes de iscrìere che a in unu sàgiu, proende a argumentare o supònnere, sos artìculos de Wikipedia diant dèpere tènnere un'istile simpre e cun s'espositzione de sos fatos ebbia.

Wikipedia non tenet medas règulas istrintas; ma sas polìticas, sas lìnias ghia e sas normas pro su formadu sunt isvilupadas dae sa comunidade pro descrìere sas mègius pràticas, crarire sos printzìpios, risòlvere sas cuntierras e lòmpere a sas punnas nostras. Totu sos impitadores diant dèpere sighire sas normas sotziales generales. Sa comunidade de Wikipedia tenet persones de paisos e culturas medas, cun puntos de bista, opiniones e connoschèntzias diferentes; in carchi casu custos vàriant in manera ampra. Sos editores si depent tratare cun respetu s'unu cun s'àteru, traballare paris in manera collegiale e evitare cumportamentos chi non si podent atzetare.


Impara comente fàghere Mudàntzias