Jump to content

Wikipedia:Tutorial/Ammenta·ti

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.


Introduida

Mudàntzias

Furmatatzione

Ligàmenes

Fontes

Cuntierras

Ammenta·ti

Registratzione

Resumu

Cun su tempus sa comunidade de Wikipedia at isvilupadu regulas e lìnias ghias pro si gestire a sa sola.

Polìtica de contenutos

Neutralidade

Mantènnere unu puntu de vista neutrale est unu de sos chimbe pilastros e printzìpios fundamentales de Wikipedia. Cun custa polìtica atzetamus d'ogni puntu de bista, chene los giudicare. Cun custu non naramus però chi totus sos artìculos nostros ant a èssere neutrales a su 100%, ca custu diat èssere utopìsticu.

Wikipedia non lompet a s'ecuidade dende a d'ogni puntu de bista un'ispàtziu uguale, ma unu puntu de bista at un'ispàtziu proportzionale a sos riferimentos e argumentos chi nche batit.


Pro àteras informatziones abbàida NPOV tutorial

Verificabilidade

Wikipedia rechedet fontes verificàbiles. Custu cheret nàrrere chi podes publicare petzi informatziones cun fontes subra de sas cales si potzat fàghere afidamentu. Si non resesses a agatare fontes de custa genia non podes iscrìere su chi cherias iscrìere, fintzas si pensas chi sia beru. Depes frunire unu riferimentu pro totu su chi iscries, comente imparadu in sa parte "Fontes" de su tutorial.

Pro àteras informatziones, abbàida Wikipedia:Citing sources

Peruna chirca originales

Wikipedia no est su logu de publicare chircas noas pro sas cales no esistit àteras fontes. Pro fàghere un'esèmpiu, sa fràsia "sa majoria de sos iscientziados creet chi P ≠ NP" depet èssere suportada dae una fonte esterna chi narat chi sa majoria de sos iscientziados creent a custa cosa, e non dae chimbe tzitatziones de iscientziados sìngulos la pensant gasi.

Pro evitare contenutos originales chirca semper de tzitare fontes segundàrias o tertziàrias, e mai primàrias, in manera chi tue non depas interpretare o fàghere unu resumu de nudda. Càrculos de routine, tradutziones dae àteras limbas e trascritziones fideles non sunt cunsideradas che a fontes originales, duncas andant bene.

Pro àteras informatziones abbàida Wikipedia:No original research

Cunduida

Wikipedia incoragiat un'atmosfera de amistade e abertura. Est naturale chi a bortas potzant capitare momentos de disacordu subra carchi argumentu, ma sos membros de sa comunidade si depent cumportare cun garbu.

Sa cosa prus importante est pensare chi s'àtera parte siat faghende su chi faghet in bona fide, e non cun mala idea. Si b'at carchi cosa chi ti faghet istare male, iscrie unu messàgiu garbosu pro risòlvere su problema. Custa est a s'ispissu sa mègius solutzione pro evitare confusiones.

Pro àteras informatziones abbàida Wikipedia:Etiquette

Deretu de autore

Comente règula generale, non còpies testos dae àteros logos. Faghende gasi ses faghende una violatzione de su deretu de autore e unu plàgiu. Custa règula depet èssere cunsiderada aplicada fintzas pro sos artìculos e sas fontes chi non tenent deretu de autore, pro sas organizatziones chene profitu, e chi faghent caridade. Su testu protetu dae su deretu de autore podet èssere impreadu in fràsias breves, e tzitadu in manera adeguada. Si podent impreare tzitatziones curtzas de testu sugetu a su deretu de autore pro illustrare unu puntu, acrarire su cuntestu, o atribuire unu puntu de vista o un'idea.

Pro àteras informatziones abbàida Wikipedia:Copyrights

Sighi su tutorial cun Registratzione