Jump to content

Wikipedia:Tutorial/Registratzione

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.


Introduida

Mudàntzias

Furmatatzione

Ligàmenes

Fontes

Cuntierras

Ammenta·ti

Registratzione

Resumu

Su de Registrare unu nùmene impitadore est un'issèberu optzionale, ma racumandadu meda. Non b'at bisòngiu da lassare su nùmene tuo nen àteras informatziones personales cando ti ses registrende.

Totu cantos podent contribuire a Wikipedia, fintzas chene èssere registrados. A d'ogni modu, un'impitadore registradu tenet meda prus benefìtzios:

Vìdeu curtzu, in inglesu e sutatituladu in sardu, de persones chi, che a tie, contribuint a Wikipedia. (1:26 min)
  • Sa possibilidade de creare pàginas noas.
  • Tènnere unu contu ti frunit meda trastos in prus, chi incluint sas optziones de modìfica e sas preferèntzias. Unu trastu ùtile est sa watchlist, chi ti permitit de sighire sas modìficas in sas pàginas chi t'interessant. Un'àtera est sa possibilidade de mòvere o re-numenare sas pàginas. (Non movas sas pàginas faghende copia e incolla ca gasi s'istòria non si preservat. Pedi agiudu a sa comunidade.)
  • Un'impitadore non registradu est identificadu pro mèdiu de s'indiritzu IP suo, chi est impreadu comente identificadore pùblicu cando si faghent sas modìficas. S'IP podet essere impreadu pro otènnere informatziones in subra de tene, duncas su de si registrare ismànniat sa riservadesa tua, cuende s'IP. Nointames custu, sigomente s'IP podet cambiare a fitianu, sos impitadores chi non sunt registrados non godint de su matessi respetu de sos àteros, de facto.

Est fintzas prus difìtzile a arresonare cun custos impitadores ca non b'at una pàgina de cuntierras ùnica e ca in sa firma non aparit unu nùmene. Pro custas resones meda Wikipedianos cunsìderant sas modìficas e sas pàginas fatas dae sos impitadores registrados comente de calidade superiore, e li dant unu pesu prus mannu.

  • Unas cantas pàginas, che a custa etotu, podent èssere modificadas petzi dae impitadores autocunfirmados, chi tenent unu nùmeru mìnimu de deghe modìficas e sunt in intro de Wikipedia dae nessi bator dies, ma non podent èssere modificadas dae impitadores non registrados, in cale si siat casu.
  • Petzi sos impitadores registrados tenent sa possibilidade de devènnere amministradores.

Si ti registras, non t'ismèntighes su nùmene impitadore e sa crae de intrada (password) tuas. Si pensas chi diat pòdere èssere su casu, inserta unu indiritzu email durante sa registratzione, in manera de pòdere retzire sos datos pèrdidos.

Ti podes registrare incarchende inoghe:


Comente si registrare

Pro ti registrare, incarca in subra de su ligàmene Registra·ti postu in artu a destra de ogni pàgina.

No est possìbile mudare in manera fàtzile su nùmene impitadore una borta chi l'as seberadu, abbàida tando sa polìtica de su nùmene impitadore prima de nde fàghere unu.

Agabba su tutorial cun su resumu