Wikipedia:Tutorial/Pàginas de chistionu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search


Introduida

Mudàntzias

Furmatatzione

Ligàmenes

Fontes

Cuntierras

Ammenta·ti

Registratzione

Resumu

Unu vìdeu de ghia, in inglesu e sutaliniadu in sardu, chi ispiegat ite sunt sas pàginas de cuntierra e comente las impreare

Sas cuntierras sunt una caràteristica crae de Wikipedia e oferint sa possibilidade de faeddare cun sos àteros wikipedianos de sos artìculos o àteras chistiones rilevantes. Non las bisongiat impreare comente pàginas de chistionu o pro briare subra carchi cosa.

Si tenes una pregonta, una duda o unu commentu relativu a s'immaniamentu de una pàgina, iscrie una cuntierra in sa setzione "Cuntierras" de sa pàgina, ma no in sa pàgina matessi. Sa setzione cuntierras lìagatas in artu de sa pàgina a manca. Si su ligàmene est in ruju cheret nàrrere chi neune at galu creadu una cuntierra subra cuss'artìculu, ma no est unu problema, tue podes cumintzare.

Si ses rispondende a sa duda de calicun'àteru, pone su commentu tou in suta de cussu, e dae cara a lu indentare in manera curreta. Si non ses rispondende a neune e cheres pònnere una cuntierra noa, incarca in artu a destra in su tastu "Agiunghe cuntierra", e pone·bi unu tìtulu chi andet bene.

Dias semper firmare su chi iscries in custas pàginas de cuntierras, e lu podes fàghere iscriende ~~~~ in su testu chi, una borta chi incarcas "Pùblica", benit mustradu automaticamente che a sa firma tua. Pro fatzilidade b'at unu tastu in subra chi ti permit de agiunghere sa firma chene digitare cussos signos tue etotu. Si non tenes unu nùmene impitadore, o si lu tenes ma non ses intradu, s'IP esternu de su computadore tou at a èssere ammustradu cando pones sa firma. Sas modìficas tuas sunt registradas in sa pàgina de s'istòria de s'artìculu, e in non ses registradu aparit s'IP tuo. Si dias chèrrere evitare custu, registra·ti.

Cuntierras de usuàriu

Donzi contributore (pessone cun unu contu) tenet una pàgina de cuntierras personale ue sos àteros impitadores (fintzas cussos chene contu) podent dassare messagios.Si calicunu t'at dassadu unu messagiu in sa pàgina de cuntierras tua as a retzire una notìfica.

Podes rispondere in duas maneras. Sa prima est de pònnere unu messagiu in sa pàgina de cuntierras de s'impitadore chi t'at iscritu. S'àtera est de rispondere in suta de su cummentu chi t'ant iscritu in sa pàgina de cuntierras tua. A donzi modu, iscriende in sa pàgina tua s'impitadore podet non bidere ite as iscritu si isse non torrat a abbaidare.


Indentare

Indentare podet fàghere mengius meda s'istile visuale de una discussione, faghende·la de prus fatzile letura. Unu modu standard est de indentare sa risposta tua de unu lviellu prus in bassu de sa pessone a sa cale ses rispondende.

Bi sunt medas maneras de indentare in Wikipedia:

Indentatzione simple

Sa manera prus simple de indentare est de pònnere sos duos puntos (:) a su cumintzu de sa riga. Prus puntos pones, e prus su testu benit indentadu. Si incarcas "Enter" (andare a capo) tando definis sa fine de unu paràgrafu indentadu.

Pro esèmpiu:

Custu est de su totu in lìnia a manca.
: Custu est indentadu azigheddu (de unu livellu).
:: Custu est indentadu de prus (duos livellos).

Est ammustradu comente:

Custu est de su totu in lìnia a manca.
Custu est indentadu azigheddu (de unu livellu).
Custu est indentadu de prus (duos livellos).

Lista de puntos

Podes fintzas indentare impreende sos puntos, chi sunt impreados fintzas pro sas listas. Pro impreare sos puntos (chi s'ant a bidere a pustis chi as sarbadu), iscrie unu asteriscu (*). A sa matessi manera de sos duos puntos, prus asteriscos si traduint in prus livellos de indentatzione. Esèmpiu:

* Primu de sa lista
* De duos
** Suta-lista de duos
* De tres

Chi est ammustradu comente:

 • Primu de sa lista
 • De duos
  • Suta-lista de duos
 • De tres

Elementos numerados

Podes fintzas fàghere una lista numerada. Imprea su sìmbulu de su nùmeru (#). Benit impreadu in particolare pro votare. Fintzas in custu casu prus sìgnos, prus intendadura.

Un esèmpiu:

# Elementu 1
# Elementu 2
## Suta-elementu de 2
# Elementu 3

Chi divennit:

 1. Elementu 1
 2. Elementu 2
  1. Suta-elementu de 2
 3. Elementu 3

Chistionu de esèmpiu

Mira un'esèmpiu de unu chistionu cun unu formatu fatu bene

Hi. I have a question about this article. I'm pretty sure purple elephants only live in New York! JayRandumWikiUser 02:49, 10 Dec 2003 (UTC)

Well, last time I was in New York, the elephants I saw were green. — try2BEEhelpful 17:28, 11 Dec 2003 (UTC)
I think you should find a source for your claims. Living × Skepticism 20:53, 11 Dec 2003 (UTC)
Okay, these elephant journals agree with me:
 • Elephants Monthly
 • Elephants World
try2BEEhelpful 19:09, 12 Dec 2003 (UTC)
Well, those two sources are unreliable. According to New York City Animal Control, there are no elephants, purple or otherwise, in New York outside of zoos. IloveNYC&elephants 17:28, 13 Dec 2003 (UTC)
I live in Australia, where the elephants look like kangaroos! The people below agree with my statement: -DontGdayMateMe 17:28, 14 Dec 2003 (UTC)
 1. ElefantLuvr 01:22, 15 Dec 2003 (UTC)
 2. AisleVoteOnAnything 05:41, 15 Dec 2003 (UTC)
 3. alittlebehindthetimes 18:39, 27 Jan 2004 (UTC)
I think you should have a source. Remember verifiability. IloveNYC&elephants 20:56, 28 Jan 2004

Dae cara a su fatu chi, si cheres incluire una lista in sos cummentos tuos, depes annànghere duos puntos in antis de cada elementu. Pro fàghere un'esèmpiu:

::: Okay, these elephant journals agree with me:
:::* ''Elephants Monthly''
:::* ''Elephants World''
::: ~~~~


Sighi su tutorial cun Ammenta·ti