Jump to content

Bera Cresia de Gesu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.


Articulu in campidanesu

Sa "Bera Cresia de Gesu" esti una cresia non-confessionali (indipendenti) criada in su 1917 in sa cittadi de sa Tzina Beijing. In su 2005, sa cresia portada unu tanti de fidelis de 1.5 - 2.5 milionis, chi bivinti in 45 paisus e 6 cuntinentis. Sa cresia esti bessida prus manna kizi in su bintesimu seculu partendi de su movimentu Pentecostali bixinu a su Cristianésimu. Sa cresia narrada custu chi esti iscrittu in su "Vangelu" a tottas is nazionis prima de su segundu arribu de Gesu. In su 1967, est nascia a Los Angeles s'Assemblea Internazionali de sa Bera Cresia de Gesu

Is dexi dottrinas printzipalis[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Is dexi dottrinas essentzialis de sa Cresia funti:

  1. Su Spiritu Santu: "si fai donai su Spiritu Santu, comprovau de su fueddai prus linguas, est sa garantzia de s'ereditari nostra de su regnu de is celus".
  2. Su Battesimu: Su Battesimu cun s'acqua "est su sacramentu po sa remissioni de is peccatus po sa rigeneratzioni. Su battesimu deppi d'essi fattu in s'acqua currenti e naturali, cumenti cussa de is fluminis, de su mari, o de is mintzas. Su Battista, chi giai est stettiu battezzau cun s'acqua e cun su Spiritu Santu, battezzara in su nomini de su Signori Gesu Cristu. E chini est battezzau deppi d'essi completamenti in s'acqua cun sa conca inantis e sa faccia chi castiara in basciu".
  3. Sa Sciacuara de is peis: "Su sacramentu de sa sciacuara de is peis permittiri de condividiru una pati cun su Signori Gesus. Serbiri puru po s'arrecordai de s'amori, de sa santitari, de s'umiltari, de su perdonu e de su servitziu".
  4. Sa Santa Comunioni: "Sa Santa Comunioni est su sacramentu po commemorai sa morti de su Signori Gesu Cristu. Cun sa Comunioni su fideli est pati de su corpu e de su sanguini de su Signori. Custu sacramentu andara fattu prus bortas possibili. Toccara utilizzai sceti pani azimu e axina".
  5. Su Sabadu: "Su Sabadu, settimu dì de sa xira, est unu dì santu, benedittu e santificau de Deus. Deppiri essi osservau, in sa gratzia de su Segnori, po commemorai sa criatzioni e sa salvezza de Deus, cun sa speranza de su reposu eternu in sa vida a benni."
  6. Gesus Cristu : "Gesus Cristu, su fueddu si est trasformau in pezza, issu est mortu in sa cruxi po sa fini de is peccaus, est nascu torra su terzu addì e est artziau a su xelu. Est s'unigu salvadori de s'umanitadi, criadori de su xelu e de sa terra e s'unigu deu".
  7. Santa Bibbia: "Sa Santa Bibbia, cumposta de s'Antigu Testamentu e de su Nou Testamentu, est ispirara de Dues, e est sa sola mitza iscrita de rivelatzioni de sa berirari divina. Potara totas is reulas de cumportamentu chi depiri sighiri chini boliri si tzerriai cristianu"
  8. Sa salvezza: "Sa salvezza si pigara cun sa gratzia de Deu cun sa fidi. Is fidelis si depint fidai de su Spiritu Santu ppo arribai a sa santitadi, depint onorai Deu, e depint amai s'artru"
  9. Sa cresia: "Sa cresia est stetia criada de Gesù Cristu e de su Spiritu Santu candu fiada s'epoca de sa 'proi de a pustis'".
  10. Sa Segunda Bennia de su Signori: "Sa Segunda Bennia de su Signori a d'essi in sa dì de su Giuditziu Finali, candu Issu a d'a calai de su Paradisu a pitzus e sa Terra po giuigai su mundu: is giustus ant'a pigai sa bida eterna, metris is malus e is peccadoris ant'a d'essi dannaus po s'eternitadi".