Boicotta film russos

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.


Articulu in logudoresu

Logo

Boicotta film russos (in ucrainu: Бойкот російського кіно) est una campagna tzivica ucraina pro boicottare siat film siat programmas televisivos russos. Est parte de una campagna prus manna - de nòmine "boicotta cosa russa".

Cajones[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Sa campagna est naschida pro more de sas fattias militares russas in terra ucraina in su 2014. Cosas comente su domìniu de sa TV russa in sa retza ucraina, in ue bi aìat sentidos anti-ucrainos e propaganda anti-ucraina, sa laude a tottu sas fortzas de segurantzia russa e politzia segreta, tottu custu at giuttu a su movimentu pro boicottare TV e film russos[1].

Punna[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Sa punna de sos attivistas est de ponner unu frenu a sas cosas russas ammustradas in televisione e in sos teatros ucrainos[1][2][3].

Titulos[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

In su mese de martzu de su 2014, bi aìat una declarassione in ue medas artistas russos, cumpresos cussos assotziados a film e televisione, cun sas firmas issoro, aìan amparadu su presidente Vladimir Putin, mescamente pro si àer pigadu sa Crimea e àer fattu atziones militares in Ucraina orientale[4].

Semper in su matessi mese de su 2014, cando fit torrada a proponner sa campagna "Non compores cosa russa!", una truma de attivistas ucrainos impare a calicunu politicu at faeddadu cara a su publicu pro boicottare series TV russas e sos programmas russos in generale[5].

Su primu casu làdinu de boicottamentu bi at appidu in s'undighi de abrile de su 2014, cando calicunu tzinema in Kiev, Lviv e Odessa an annuntziadu de non fagher prus bider film russos[6].

Fattos[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Poster de sa campagna

In tardu Austu de su 2014, attivistas de su movimentu tzivile naradu "Vidsich", comente parte de sa campagna "Non compores mercantzia russa!" nde faghen essire un'attera chi bolet boicottare fintzas sos film russos. Sa retza fit prena de paginas e de zente chi aìat cumintzadu a ispargher messazos, immagines, etz. pro ispingher a no nde bider[1][2].

In su 27 de Agustu, sos attivistas aìan manifestadu in su canale TV ICTV. Sa pregunta de sos manifestadores fit cussa de nche bogare sas serias televisivas russas.[7]

In su 4 de Cabidanne, in s'Agentzia de Istadu ucrainu pro su tzinema in Kiev, sos attivistas aìan fattu una protesta teatrale "No amus a fagher intrare su bambaghe (ucrainu e russu: вата) in domo nostra". Su bambaghe (ovatta) tenet raighina in sa paraula "vatnik" chi sa zente fit impreande pro inditare cussos russos ultra-natzionalistas chi non poden bider a ticu tottu su chi no est cosa issoro. In sa protesta, sos attivistas aìan fattu lamenta chi bi aìat troppu film e serias televisivas russas in sa televisione ucraina, pedinde de ponner unu frenu a custa pìnniga e de nche bogare tottu cussos film chi faghian dannu a s'interessu natzionale de s'Ucraina. A parrer de sos attivistas, difattis, sos film russos dìan fagher propaganda subliminale anti-ucraina, ponende a birgonza sos ucrainos e faghende manna s'idea de unu "mundu russu" (ucrainu: Російський світ, russu: Русский мир), sordados russos e gai sichinde. In prus, sos attivistas aìan fattu notare chi sa prus parte de balanzu pro fagher essire film russos andaìat in Russia[8][9][10].

A cumintzare dae su mese de Cabidanne, mescamente in Kyiv, sos attivistas aìan aparitzadu atziones contra sa presentzia de film e serias televisivas russas in sa televisione ucraina in su Cunsizu Natzionale pro sa Televisione e Radio[11][12][13][14], e fintzas in sos uffitzios tzentrales de canales TV ucrainos[15].

Manifestada cara a su Cunsizu Natzionale

In su 3 de Nadale, in Kyiv in su Cunsizu Natzionale pro Radio e Televisione, attivistas de su movimentu "Vidsich" aìan fattu una protesta teatrale, cun sa punna de ispingher a proibire serbitzios televisivos russos in sa TV ucraina. A bisu de sos attivistas, sa zente non-morta fit rappresentande a cussos chi fin ruttos "vittimas" de sa propaganda russa e sichidores de su "mundu russu"[16][17][18]. Su rapresentadore de su Cunsizu Natzionale, Vladislav Sevryukov, in custa campagna at nadu chi su protzessu de trasmittida fit diffitzile meda e non faghiat, pagu tempus, a nche bogare sa produtzione russa[19]. Su Cunsizu Natzionale aìat promittidu de traballare cun sa leze pro parare fronte a sa propaganda russa[20][21].

In s'11 de Nadale, sos attivistas aìan bloccadu s'intrada a s'uffitziu de su canale televisivu "Inter" in Kyiv. In s'attu, nadu "Non ti ponzas a bochire a sos defensores nostros cun propaganda russa!", zente zovana aìat apitzigadu s'intrada printzipale cun fotografias de sordados ucrainos mortos in s'interventu militare russu de su 2014. Sigundu a sos attivistas, "Inter" fit su segundu canale a fagher essire prus cosa russa. Sos protestadores aìan marcadu chi film e serias televisivas, chi tantu bogaìan bantu de sas fortzas armadas russas, non si podìan atzettare[22][23].

In su 22 de Nadale, sos attivistas "Vidsich" a curtzu de s'Amministratzione presidentziale de s'Ucraina aìan pedidu a nche bogare tottu sos film russos fintzas a cando non fit agabbada sa gherra, francu cussos chi tenìan premios Oscar o Parma de Oro e non tenìan propaganda[3][24]. Zente zovana aìat nadu chi su numeru de cosas russas in sa TV ucraina fit in aumentu[25]. Attivistas aìan fattu petitziones e propostas a sos deputados, faeddadu a sa presidente ucraina Petro Poroshenko, e fattu una manifestada a curtzu de su palattu: bi aìat zombies cun mitràllias, dimandande a nche bogare film russos in ue bi fin Mikhail Porechenkov e Ivan Okhlobystin[26][27].

Dae su 29 de Nadale in susu, sos attivistas aìan bloccadu sa bisione de film russos in sos tzinemas de Kyiv. Sos attivistas aìan, in logu de custos, fattu manifestadas in forma de su flash mob "Sos benes russos ti bochin!", chi faghìan parte de sa campagna "Non compores mercantzia russa!"[28][29][30][31][32].

Dae su 31 de Nadale de su 2014 a su primu de bennarzu de su 2015, faghende festa pro s'annu nou su canale aìat publicadu su film "Isettami in s'Annu nou" (russu: Жди меня в Новый год), cun attores russos chi aìan amparadu s'occupatzione russa de sa Crimea (Joseph Kobzon, Oleg Gazmanov, Valeriya, etc.). Custa cosa aìat pesadu polemica meda in blog ucrainos e in sa retza sotziale[33][34][35]. In su primu de bennarzu, unu muntone de uffitziales ucrainos politicos e operadores culturales aìan reazidu[36][37][38]. Su canale "1+1" lu aìan criticadu peri pro fagher essire unu programma in ue Oleg Gazmanov fit partetzipande[39].

In su 27 de bennarzu de su 2015, attivistas "Vidsich" aìan fattu sa manifestada "Sa TV est prena de bambaghe - a su Cunsizu Natzionale no nde li affutit nudda!", a curtzu de su Cunsizu natzionale pro sa Televisione e Trasmittida Radio. Sa zente aìat cobertu su palattu cun bambaghe, e faghende lamenta a su Cunsizu. Sos attivistas naraìan chi non lis piaghìat pro nudda comente si fit cumportande su capu de s'istitutzione Yuriy Artemenko, sa deputada Olga Gerasimyuk e s'operadu de su Cunsizu Natzionale in generale. Custu fit ca non si aìat galu fattu nudda contra "Inter" e atteros canales chi non respettaìan sa leze, chi bolet a fagher essire a su mancu su 50% programmas ucrainos[40][41][42]. A pustis, su Cunsizu Natzionale los aìat pigadu in cunsideru in sa cunferentzia de su 12 de frearzu.[43]

In su 2 de Martzu, sos attivistas de "Vidsich" e atteros aìan fattu un'attera manifestada nada "In su mentras chi su gubernu istentat, sambene ucrainu si isparghet!" a chirriu de Verkhovna Rada. Aìan pedidu a su presidente de su parlamentu Volodymyr Groysman de ratificare sa leze #1317 "a pizu de cambiu de leze ucraina pro s'amparu de s'ispatziu informativu televisivu e radiofonicu ucrainu", chi dìat ponner unu frenu a sos produttos russsos in sa TV ucraina. Sa leze la aìan firmada in su 5 de su mese coladu, ma non galu ratificada. Sos attivistas aìan publicadu sa petitzione a su presidente de Verkhovna Rada, chi aìan poi firmadu paritzos assotzios ucrainos[44][45][46][47].

In su mese de Martzu, sa banda musicale rock ucraina "Kozak System" aìat fattu essire unu bideu musicale nadu Нахуй маніфест, in ue sos cantadores aìan espricadu su pensamentu issoro a pizu de s'occupatzione russa e ispinghidu a boicottare sas cosas issoro. In sa cantone, bi at paraulas malas contra s'ispettadore mediu e metzanu de Ucraina e Russia; contra tzertos operadores culturales russos famados pro sos pensamentos anti-ucrainos issoro; contra calicunu film sovieticu, etz. In su bideu, aìan impreadu su simbulu de sa campagna "Non compores mercantzia russa!"[48] .

In su 17 de Martzu, in Kiev sos attivistas aìan apparitzadu un'attu teatrale a curtzu de Verkhovna Rada, pedinde a Volodymyr Groysman de firmare su prozetu de leze #1317. Nanchi non respettaìat sa leze. In sa manifestada, sa zente si fit bestida galu un'attera borta comente non-mortos[49][50][51]. Sa die a pustis, sos de su parlamentu no aìan amparadu s'isseberu a refudare custu prozetu; e tando, Groysman si fit postu a la firmare issu puru[52][53].

Averiguadura[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Cuntènnidu[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Sa prima chida de su mese de Cabidanne de su 2014, sos attivistas an abberguadu chi, in sa televisione ucraina, sos 10 canales prus mannos ("Ukrayina", "ICTV", "NTN", "Novyi Kanal", "Inter", "STB", "2+2", "TET", "K1", "1+1") aìan publicadu in cussas dies 71 film o serias tv russas. E tando, sos attivistas an nadu chi su "tzinema" russu est su mere de sa televisione ucraina[54]. Sigundu a issos, su chi bi aìat de bìder fit de calidade lezza abberu e a s'ispissu tenìat propaganda russa[2][7].

In sa segunda chida, sos attivistas aìan torradu a bìder itte faghìan essire sos 10 canales ucrainos prus mannos. A bisu issoro, sa televisione russa tenet prus de sa meidade de su tempus. Sa TV faghet bìder cosa russa assumancu 1/6 de sa die. In media, unu canale nde faghet essire prus de 7 oras e mesu[55].

In su 27 de Cabidanne, sos attivistas aìan galu torradu a fagher sa solita cosa. Custa borta, su cuntènnidu russu fit a su 40%. Sos attivistas aìan abberguadu chi, a distantzia de s'attera averiguadura, su volùmene de cosa russa in sa TV ucraina fit prus artu. Su canale chi nde faghet bìder de prus est "Ukrayina", chi est a s'87%. A costazu de custu bi sun "NTN" (71%), "Inter" (67%), "ICTV" (43%), "2+2" (42%). Parte manna de custas serias est de militares russos "eroicos" e de politzia segreta russa[56][57].

Dae su 27 de Santu Gaine a su 2 de Sant'Andrìa de su 2014, sos attivistas fin cumpartos ind unu programma de top-ten chi faghìat bìder sos canales chi faghen essire prus film russos[58].

Dae s'unu a su sete de Nadale, sos attivistas fin torrados a pompiare itte faghian essire sos canales ucrainos. Su resurtu fit chi su cuntennidu russu fit galu in aumentu. Sos prus famados fin "Ukrayina", chi nde at fattu bessire puru dae 12:45 a 15:15, su canale "Inter", dae 11:15 a 13:15, e "NTN", chi si ponet a publicare cosa russa dòighi oras a die.[59]

In sa cherta de su 5-11 de Nadale, sos attivistas an fattu bider chi sos canales "Ukrayina" e "Inter" non respettan sa leze, chi bolet a fagher essire assumancu su 50% de cosa fatta in Ucraina (artigulu 9 de sa leze ucraina a pizu de televisione e radio). In ie, de produttos ucrainos bi nde at a su 16% in su primu, a su 17% in su segundu[60][61].

Limba[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

In su primu de Santu Gaine de su 2014, sos attivistas, basèndesi in subra de sos datos chi aìan regollidu, an ammustradu istatisticas a pizu de cale limba sos canales ucrainos imprèen de prus. Sigundu a custos, su cuntènnidu in limba ucraina est petzi de su 29%, cussu in russu ebbìa de su 39.3%, cussu de russu-ucrainu cun sutatìtulos de su 23.5%, cussu bilìmbe (ucrainu e russu) de su 8.2%[62].

Chirca sotziologica[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

In su mese de Nadale de su 2014, "Telekrytyka" aìat publicadu una chirca sotziologica, fatta impare a s'Istitutu de Sotziologia Internatzionale de Kyiv. Sigundu a custa, su 60,9% de sa zente ucraina no aìat bidu de pag'ora serias televisivas russas. Sos chircadores marcan chi sos ucrainos bolen a affortigare sa politiga informativa. Sun prontos a amparare paritzos passos, chi lu dìat fagher, a cumintzare dae pònner unu frenu a sa TV russa. Ma bi at zente meda puru chi bolet a bìder cosa russa, in tottu sas regiones, de tottus sas edades e de cada casta e libellu de imparu[63].

Reatziones[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Artistas, espertos e pùblicu[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • In su mese de Cabidanne de su 2014, su iscritore Oksana Zabuzhko at faeddadu de su muntone de programmas russos in sa televisione ucraina: "...sa situatzione est ischitzofrènica: a un'ala bi at sàmben ispàrghidu, sa zente morindesìnche, chi faedden russu o ucrainu o ambos, non faghet diferentzia, cussos chi si naran ucrainos si nche sun morinde. E a su matessi tempus, petzi in sa prima chida de Cabidanne, 10 canales ucrainos an ammustradu 71 serias televisivas russas, cumpresu "Likvidatsiya" (Ликвидация), in ue sos ufitziales de segurantzia bochin a "banderivetses".[64][65][66]
 • In su 3 de Santu Gaine de su 2014, su iscritore ucrainu Andriy Kokotyukha at nadu chi su bascarràmine russu de "pulitziotos", "NKVD" e "fortzas ispetziales" sighin a istare in sa televisione ucraina ca "non tenen atteru chi podat esser in logu de custos".[67]
 • In su mese de Santu Gaine de su 2014, su cumandante 'e su battallione de boluntèris Yuriy Bereza ("Dnipro-1"), Semen Semenchenko ("Donbass") and Andriy Teteruk ("Myrotvorets") at iscritu una lìtera aberta a sa presidente ucraina Petro Poroshenko pro firmare sa "trasmìtida de propaganda russa in sos mass media, cumpresas serias, film, ispàssiu, in ue s'inimigu si pintat comente idealitzadu".[68]
 • In su mese de Santu Gaine de su 2014, s'analista politicu ucrainu Volodymyr Fesenko at nadu chi a iscantzellare sos programmas russos est a fagher unu passu perigulosu. S'espertu credet chi sìat pagu appropriadu fagher essire serias de paracadutistas russos, ma narat chi non si podat fagher sos estremistas: "No amparo su boicottamentu. Est una cosa in ue est làdinu chi sa gherra informativa si faghet pigande un'attera pìnniga. Sun faghende una propaganda aggressiva, e ja lu cumprendo, pro como, a iscantzellare cussos canales chi faghen custa gherra informativa. Pro cantu pertocat sas serias televisivas, semus andande tropu atesu. S'atteru passu dìat a esser cussu de boicottare tottus sos produttos russoss. E, chi nos piagat o nono, meidad'e sa populatzione o sun russos, o familias chi tenen unu calchi ligàmine, etnicu o culturale, cun sa traditzione russa. Bolìmus a nche los bogare a issos puru? Non mi pare meda justu."[69]
 • Su dirigidore de film Igor Savychenko, fundadore de "Директорія кіно", in su mese de Nadale de su 2014 at nadu chi su gubernu, si bolet a nde bogare produttos russos, depet mandare un'attera cosa. Imbetzes, at nadu, s'istadu dat semper prus pagu dinare a sa produida de film. "Cando s'istadu proibit calicuna cosa, ja lu ischit chi si nch'est imbolande parte manna de su mercadu, faghet falare a giossu s'industria intrea. Nos depes torrare calchi cosa. Dà nos su dinare pro finantziare s'industria, de custa manera non dìamus andare in disterru e sighire a traballare inoghe. Fintzas a su 2012, amus campadu de film e serias televisivas russas. Dae su 2013, cando an fundadu s'agentzia de finantziamentu "Derzhkino", amus cumintzadu a fagher essire roba nostra fatta in logu. Como s'echilibriu est tottu bulluzadu."[70]

Polìtiga[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Parlamentu[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

In su 20 de Santu Gaine de su 2014, su deputadu Mykola Tomenko at postu cara a sa Verkhovna Rada de Ucraina su progetu de leze #5036[71] a pizu de "Televisione e Radio". Su documentu cherìat bogare cussos traballos audio-visivos in ue sos personazos printzipales sun ufitziales, fortzas armadas, servitzios militares de sa Federatzione Russa e/o Unione Sovietica e/o Imperju Russu, e cussos chi "laudan sos imbasores de s'Ucraina"[72]. Comùncas, su progetu no at tennidu bastante numeros pro passare[73].

In su 9 de Nadale de su 2014, in su Parlmentu Ucrainu, sos parlamentares Mykola Knyazhytsky e Vadim Denisenko an fattu unu progetu de leze chi nde currezìat calicuna a pizu de sa Televisione e Radio de Ucraina (#1317). Su documentu proponìat de acontzare sa leze a pizu de Tzinematografìa, e pruschetottu azùngher s'artigulu 15-1 "Isparghimentu e Trasmìtida de film, chi popularitzan s'immagine de sos ocupadores e sos balores de subcultura criminale". Sigundu a s'artigulu, est proibida calesisiat trasmitida in Ucraina de calesisiat traballu audio-visivu chi tenet propaganda a favore de agentzias, fortzas armadas e atteras trumas militares de s'ocupadore[74][75]. In su 13 de bennarzu de su 2015, su Parlamentu ucrainu at atzettadu sa leze cun 240 botos a prima leghida[76].

A pustis sun cumpartos sos progetos de leze de Andriy Levus[77] and Viktoria Siumar. In su 5 de Frearzu, a sa segunda leghida su parlamentu at atzettadu su progetu de leze #1317 chi aìan postu Mykola Knyazhytsky e Vadim Denisenko, cun 259 botos. Fintzas s'emendamentu de su Partidu Radicale an atzettadu, chi bolìat a nde bogare tottu cussos film e serias TV russas fattas a pustis de su 1991[78].

Agentzìa de istadu pro su tzinema ucrainu[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

In su mese de Santu Gaine de su 2014, s'Agentzia de istadu pro su tzinema ucrainu ("Derzhkino") at proibidu a fagher essire serias TV chi faghen bìder servitzios de segurantzia russos. Sigundu a su presidente de s'agentzia, Pylyp Illyenko, s'isseberu lu an fattu pro more de su chi fit sutzedinde de pag'ora in Ucraina e ca "non dìat a esser umanu a mustrare film russos, chi sun tottu propaganda, comente sa magnificadura de sas istrutturas de podere in sa TV ucraina"[79]. Prus a pustis, cun s'iscandalu e sas protestas chi sun sighidas,[80], su dipartimentu at proibidu fintzas film cun Mikhail Porechenkov[81][82], e at nadu a sos chi traballan cun sa televisione sos media a nde bogare peri a Joseph Kobzon, Ivan Okhlobystin, Mikhail Zadornov, e a atteros artistas russos chi an nadu cosas anti-ucrainas[83][84]. In su 9 de Nadale, "Derzhkino" nche at bogadu 71 film e serias TV russas chi tenìan s'atore Ivan Okhlobystin[85][86] In December, "Derzhkino" also promised support for those channels boycotting Russian content[87]. In Nadale, "Derzhkino" at nadu chi bolet amparare sos canales chi faghen su boicottamentu e, in prus, at proibidu atteros 4 film russos[88]. In su 5 de Frearzu de su 2015, "Derzhkino" nde at bogadu atteros 20 film e serias TV russas[89].

Cunsìzu natzionale de Radio e Televisione[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Sa persone a cabu de su Cunsizu Natzionale de Radio e Televisione, Yuriy Artemenko, a pustis de manifestadas e protestas publicas, at nadu chi dìat a esser una cosa pretzìsa pro sos canales etottu a nde bogare film e serias TV cun Porechenkov and Okhlobystin. "Fortzis sa situatzione, bogande a fora film cun zente comente Porechenkov and Okhlobystin, at a ispìngher sos canales a nde essire cun atteras propustas, cun politigas chi tànghen non tottus sas serias TV russas, ma petzi cussas chi faghen prus pagu ispantu"[90]. In su mese de Nadale de su 2014, su primu deputadu de su Cunsizu Olha Herasymyuk at andu chi tzertos film russos faghen a trastu de propaganda, pro custu si depen iscantzellare. Sigundu a issu, sos canales ucrainos bolen a comporare prus pagu serias TV russas cunforma s'annu coladu, ma a dontzi modu sa compora at a esser manna[91].

Resultados[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Bae puru a bidere : Resultados de "non compores mercantzia russa!".

Nòmine[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Sos attivistas an dadu a custa campagna sotziale su nòmine de "boicotta film russos" (Бойкот російського кіно), bidu chi dae su cumintzu fit custa sa pagina ufitziale de facebook. A pustis, su nòmine est bènnidu populare in sos mass media, ma perdet sentidu in limbas comente su sardu, in ue "film" cheret nàrrer "pellicula longa de tzinema" ebbìa: in ucrainu, difattis, кіно (film) narat tottu, cumprendende film, serias tv e gai sighende.

Referèntzias[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 1. 1.0 1.1 1.2 Активісти започаткували ініціативу «Бойкот російського кіно» Template:Uk icon. Mediasapiens. 22.09.2014
 2. 2.0 2.1 2.2 В Україні оголошено «Бойкот російського кіно» . Zaxid.net. 22.09.2014
 3. 3.0 3.1 Під АП зібралися "зомбі", вимагають мозок Пореченкова і Охлобистіна [Фото] Template:Uk icon. Channel "24". 22.12.2014
 4. The letter in support of Putin's policy in the Crimea signed more than 100 cultural figures. Russian News. 13.03.2014
 5. У соцмережах оголосили бойкот російським товарам та серіалам Archiviadu su 3 nadale 2014 in s'Internet Archive. Template:Uk icon. Galnet.org. 03.03.2014
 6. Некоторые кинотеатры Киева, Львова и Одессы объявили бойкот российской кинопродукции . ЦензорНЕТ. 11.04.2014
 7. 7.0 7.1 Активисты нашли предателей среди украинских телеканалов Template:Ru icon. Vesti UA. 08.09.2014
 8. «Не пустимо в хату російську вату» — театралізована акція під Держкіно Template:Uk icon. Radio Liberty. 04.09.2014
 9. Під Держкіно вимагали прибрати з екранів російську пропаганду Archiviadu su 9 cabudanni 2014 in s'Internet Archive. . DePo. 04.09.2014
 10. У Києві відбулася акція протесту проти російського кіно . UNN. 04.09.2014
 11. Нацраду пікетували представники «Комітету ТелеЕтики», який виступає проти показу російських серіалів (ФОТО) Template:Uk icon. Telekrytyka. 06.11.2014
 12. Бабусі і студенти оточили Нацраду з телерадіомовлення Template:Uk icon. LB.ua. 06.11.2014
 13. Канал «1+1» пікетували представники «Комітету ТелеЕтики», який виступає проти показу російських серіалів (ОНОВЛЕНО) Template:Uk icon. Telekrytyka. 30.10.2014
 14. Зупиніть фінансування російських телесеріалів! Archiviadu s'8 santandria 2014 in s'Internet Archive. Template:Uk icon. Portal of journalists. 05.11.2014
 15. У Чернівцях пікетували зйомки російського серіалу Template:Uk icon. 0372.ua. 18.09.2014
 16. До Нацради з питань телебачення прийшли «телезомбі» Template:Uk icon. Radio Liberty. 03.12.2014
 17. «Зомбі» під Нацрадою вимагали позбавити ліцензій телеканали за трансляцію російських серіалів Template:Uk icon. UNN. 03.12.2014
 18. Нацтелерадіо оточили «зомбі», які вимагають припинення трансляції російських серіалів Archiviadu su 7 nadale 2014 in s'Internet Archive. Template:Uk icon. 112 Ukraine. 03.12.2014
 19. Активісти громадянського руху «Відсіч» під стінами Національної ради протестували проти російської телепродукції у вітчизняному ефірі Archiviadu su 7 nadale 2014 in s'Internet Archive. Template:Uk icon. National Council for Television and Radio Broadcasting. 03.12.2014
 20. Ukraine zombie protests: Why activists raised the Walking Dead to fight Vladimir Putin. IBTimes. 04.12.2014
 21. 'Zombie' protesters demand Ukraine stop airing Russian TV shows. Mashable. 03.12.2014
 22. Активісти заблокували вхід до «Інтеру» протестуючи проти російських серіалів Template:Uk icon. Radio Liberty. 11.12.2014
 23. «Російські фільми на «Інтері» - наші герої на цвинтарі!» – біля офісу "Інтера" пройшла протестна акція Template:Uk icon. Espreso TV. 11.12.2014
 24. Під Адміністрацією Президента провели флешмоб проти засилля російського телебачення. Archiviadu su 23 nadale 2014 in s'Internet Archive. Template:Uk icon. Maidan press-center. 22.12.2014
 25. Активісти-«зомбі» під АП вимагали заборонити показ російських серіалів Template:Uk icon. UNN. 22.12.2014
 26. Ukraine's zombies rise again to demand purge of Russian actors. IBTimes. 22.12.2014
 27. У Києві під АП «закривавлені телезомбі» вимагали більше серіалів з Охлобистіним Template:Uk icon. ZIK. 22.12.2014
 28. Активісти у Києві провели «акцію ганьби» для глядачів російського фільму «Ёлки 1914» (ФОТО) Template:Uk icon. Telekrytyka. 29.12.2014
 29. А ты подарил русскому солдату пулю под елку на Новый Год? (ФОТО) Archiviadu su 30 nadale 2014 in Archive.is. Template:Ru icon. Novyi Region. 30.12.2014
 30. [1] Template:Uk icon. Boycott Russian Films. 04.01.2015
 31. Активісти влаштували «кривавий» флешмоб перед показом російського фільму. ФОТО Template:Uk icon. ВолиньPost. 05.01.2015
 32. В киевском ТРЦ «Скаймол» охранники избили активистов, протестовавших против показа российских фильмов (ФОТО, ВИДЕО) Archiviadu su 9 ghennàrgiu 2015 in Archive.is. Template:Ru icon. Novyi Region. 08.01.2015
 33. «Интер», как и все каналы, боится потерять аудиторию, — Береза Archiviadu su 7 ghennàrgiu 2015 in s'Internet Archive. Template:Ru icon. Пресса Украины. 01.01.2015
 34. У соцмережах повстали проти «Інтера» за концерт зірок, які підтримали агресію РФ Template:Uk icon. ТСН. 1+1. 01.01.2015
 35. #ИнтерБойкот. Соцсети взорвались из-за «российских песен и плясок» на «Интере» Template:Ru icon. Obozrevatel. 01.01.2015
 36. «Подробности» на «Інтері» про новорічний концерт» каналу: це «російський шабаш» Template:Uk icon. Radio Liberty. 01.01.2015
 37. Нацсовет по телевидению займется «пророссийским» Новым годом на «Интере» Template:Ru icon. Obozrevatel. 01.01.2015
 38. Юрий Стець не будет лишать «Интер» лицензии Archiviadu su 1º ghennàrgiu 2015 in s'Internet Archive. Template:Ru icon. Delo. 01.01.2015
 39. Нацрада обіцяє зайнятися не тільки «Інтером», але і 1+1 Template:Uk icon. Insider. 02.01.2014
 40. Під Нацрадою активісти протестують проти телепродуктів з Росії Template:Uk icon. 24 Channel. 27.01.2015
 41. Під Нацрадою активісти протестують проти телепродуктів з Росії Archiviadu su 14 freàrgiu 2015 in s'Internet Archive. Template:Uk icon. UZNAMI. 27.01.2015
 42. «З екранів лізе вата – Нацраді наплювати!» Archiviadu su 14 freàrgiu 2015 in s'Internet Archive. Template:Uk icon. Spilno.TV. 27.01.2015
 43. Нацрада проаналізує дотримання мовниками квоти національного продукту Archiviadu su 1º freàrgiu 2015 in s'Internet Archive. Template:Uk icon. Telekrytyka. 30.01.2015
 44. Активісти закликали голову ВР підписати законопроект про заборону російського кіно Template:Uk icon. zaxid.net. 02.03.2015
 45. [2] Template:Uk icon. Boycott Russian Films. 02.03.2015
 46. [3] Template:Uk icon. Vidsich. 26.01.2015
 47. Невідкладно підписати закон про заборону російської телепропаганди Archiviadu su 2 abrile 2015 in s'Internet Archive. Template:Uk icon. Internews Ukraine
 48. Йдіть ви нах*р, ми вас не знаєм - Kozak System випустили антиросійський маніфест Template:Uk icon. galinfo. 11.03.2015
 49. «Зомбі» захищали російські серіали під Верховною Радою Template:Uk icon. Radio Liberty. 17.03.2015
 50. Під Радою зібрався пікет «зомбі» Template:Uk icon. 24. 17.03.2015
 51. Зомбі подякували Гройсману за блокування закону про заборону російських серіалів Template:Uk icon. galinfo. 17.03.2015
 52. Депутати відмовилися скасувати заборону на трансляцію російських серіалів Template:Uk icon. The Ukrainian Week. 18.03.2015
 53. Гройсман повідомляє, що підписав закон «про заборону російських серіалів» Template:Uk icon. Radio Liberty. 18.03.2015
 54. Російське кіно все ще домінує на українському телепросторі Template:Uk icon. Espreso TV. 09.09.2014
 55. Українські канали показують у день по 7,5 годин російських передач Template:Uk icon. Tvoye misto. 23.09.2014
 56. Кількість російського контенту на українських екранах збільшується, — дослідження Template:Uk icon. Espreso TV. 30.09.2014
 57. Кого заборонять для показу після Пореченкова? Template:Uk icon. Marichka Naboka. Radio Liberty. 05.11.2014
 58. Ідеологічна диверсія проти України триває - близько 70 російських фільмів і серіалів на тиждень Template:Uk icon. Galinfo. 10.11.2014
 59. Обсяги російського контенту на українському ТБ зростають попри війну, — «Відсіч» Template:Uk icon. Galinfo. 19.11.2014
 60. [4] Template:Uk icon. Бойкот російського кіно. 12.01.2015
 61. Телеканали «Україна» та «Інтер» порушують закон, - Громадянський рух Відсіч Template:Uk icon. Galinfo. 12.01.2015
 62. [5] Template:Uk icon. Boycott Russian Films. 01.10.2014
 63. ГО «Телекритика» презентувала дослідження «Російська пропаганда-2014: тенденції, підсумки, вплив на українське суспільство» Template:Uk icon. Telekrytyka. 24.12.2014
 64. Оксана Забужко: «Ця вiйна почалася не вчора» Archiviadu su 10 santugaine 2014 in s'Internet Archive. Template:Uk icon. Druh chytacha. 05.10.2014
 65. Оксана Забужко: «Ця війна почалася не вчора» Archiviadu su 2 santandria 2014 in s'Internet Archive. Template:Uk icon. Anastasiya Gerasimova. Сultprostir. 01.10.2014
 66. Культуркины посиделки. Вып. 5: Культура и информационная война (video) Template:Uk icon. betv. 17.09.2014
 67. Сміх і сльози — поганий вибір вітчизняного кінотелевиробника Template:Uk icon. Andriy Kokotyukha. Telekrytyka. 03.10.2014
 68. Комбати просять президента заборонити на українському ТБ російські серіали, що «ідеалізують ворога» Template:Uk icon. Radio Liberty. 18.10.2014
 69. Фесенко: Запрещать надо то, что приносит прямой вред, где есть прямая пропаганда. А сериалы оставить в покое Template:Ru icon. Gordon. 21.10.2014
 70. Українські телеканали витрачають на російський контент $ 65 млн на рік, за ці кошти краще знімати українські фільми – Савиченко Template:Uk icon. Telekrytyka. 19.12.2014
 71. Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про телебачення і радіомовлення» щодо захисту інтересів держави Template:Uk icon. Verkhovna Rada of Ukraine. 05.09.2014
 72. Євген Нищук: «Ми будемо ставити питання щодо заборони на законодавчому рівні російської пропаганди в українському медіа-просторі і до нової Верховної Ради України» Archiviadu su 19 santandria 2014 in s'Internet Archive. Template:Uk icon. Ministry of Culture of Ukraine. 20.10.2014
 73. Останнє засідання ВР 7-го скликання - як це було (video) Template:Uk icon. 5 Kanal. 20.10.2014
 74. В Україні пропонують заборонити фільми і програми, які пропагують військових та силовиків окупанта Template:Uk icon. UNIAN. 10.12.2014
 75. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України Template:Uk icon. Verkhovna Rada of Ukraine. 09.12.2014
 76. Рада в першому читанні ухвалила закон про заборону пропагандистських російських фільмів Template:Uk icon. Livyi bereh. 13.01.2015
 77. Нардеп Левус требует проверить покупку акций телеканала "Интер" у российского «Первого канала» Template:Ru icon. Gordon. 05.02.2015
 78. Рада заборонила трансляцію фільмів, знятих у Російській Федерації Template:Uk icon. Ukrayinska Pravda. 05.02.2015
 79. В Україні не виходитимуть сім російських фільмів — Держкіно Template:Uk icon. Hromadske.TV. 22.10.2014
 80. Українські активісти вимагають заборонити фільми та серіали з Пореченковим Template:Uk icon. Espreso TV. 31.10.2014
 81. Movies with Porechenkov banned. Channels are asked to sift RF products Archiviadu su 23 nadale 2014 in s'Internet Archive.. Ukrainian Crisis. 04.11.2014
 82. Держкіно таки заборонило фільми з Пореченковим Archiviadu su 3 santandria 2014 in s'Internet Archive. Template:Uk icon. ТВі. 31.10.2014
 83. Держкомтелерадіо закликає оголосити бойкот Кобзону, Охлобистіну, Задорнову та ін. Archiviadu su 3 santandria 2014 in s'Internet Archive. Template:Uk icon. ТВі. 31.10.2014
 84. Чем заменят запрещенные российские сериалы? Template:Ru icon. TV channel "24". 10.11.2014
 85. In Ukraine banned movies and series which played Okhlobystin Archiviadu su 23 nadale 2014 in s'Internet Archive.. Molodyi Bukovynets. 09.12.2014
 86. В Україні заборонять всі фільми зі скандальним Охлобистіним Template:Uk icon. ТСН. 1+1. 04.12.2014
 87. Держкіно обіцяє підтримку каналам, які відмовляються від російського контенту Archiviadu su 20 nadale 2014 in Archive.is. Template:Uk icon. Ukrinform. 19.12.2014
 88. Держкіно відмовило у видачі прокатних посвідчень ще чотирьом російським фільмам Archiviadu su 25 nadale 2014 in s'Internet Archive. Template:Uk icon. The State Agency of Ukraine for Cinema. 22.12.2014
 89. Держкіно забороняє ще ряд російських фільмів і серіалів Archiviadu su 7 freàrgiu 2015 in s'Internet Archive. Template:Uk icon. Derzhkino. 05.02.2015
 90. Нацрада: канали ризикують втратити ліцензію за трансляцію фільмів з Охлобистіним Template:Uk icon. Radio Liberty. 11.12.2014
 91. Телеканали не збираються відмовлятися від російських серіалів — Герасим'юк Template:Uk icon. Radio Liberty. 22.12.2014

Atteras fontes[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Aggantzos de fora[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]