Cuntierra:Fùbalu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search

Ma ite chere narrer fùbalu? chie lu narat in Sardigna? In sardu si narat su giogu 'e su pallone (giogare a pallone) opuru calcio comente in italianu. Custos neologismos sunu veramente ridiculos. Fpittui 19,18 28 05 2009

A cantu parit no est unu neologismu. Sigundu su ditzionàriu.org (Edizioni Condaghes) si narat fúbbalu o fúbbaru; pro su ditzionàriu de Antonino rubattu (Edizioni Edes) si narat Fùbalu. Fintzas in su bocabolàriu de Luigi Farina apu biu ca narat fubbalu. -- Marzedu (msg) 21:55, 29 Maj 2009 (CEST)

A mimi puru pariri stranu fubalu. Mai intendiu. Si deppeus poni unu problema: si unu fueddu c'est in in vocabolarius ma no est fueddau, 'ta fareus? -- Elcaracol (Tzerriamì puru) 23:54, 29 Maj 2009 (CEST)


Sa peraula Fùbalu o fúbbalu o fúbbaruest unu neologismu, inventadu dae duos autores (Antonino Rubattu e Luigi Farina) chi non sunu mancu de accordu cun sa ditzione esatta, difattis ndan dadu tres. In pius su fattu chi una peraula siat in d'unu o pius dizionarios non cheret narrere chi sa peraula siat usada. In custos ultimos annos semus assistende a una proliferazione de publicatziones de ditzionarios de ogni manera e meda ana sa mania de si inventare peraulas chi no esistini. Custu est determinadu dae sos finanziamentos (sa produtziones in limba sunu unu business) e dae sa tendentzia a creare una limba comuna o limba de mesania (?). In custa manera su sardu chi ancora est in usu est minettadu fortemente. In d'ogni casu s'impreu de una peraula chi niunu usada (a parte Rubattu e Farina chi l'ana creada a arte, cun sa caratteristica esotica ca est diversa dae s'italianu e nde derivat dae s'inglesu) est una forzadura pesante e ridicola. Quindi deo proponzo de jamare su jogu de su pallone cun sos numenes chi sunu in usu. Fpittui 10:54, 30 de Maju 2009 (CEST)

Po mimi 'su chi as nau est tottu beru! -- Elcaracol (Tzerriamì puru) 01:30, 31 Maj 2009 (CEST)

Marzedu non ripondet ma dezidit issu pro tottu!! Comunque sa peraula fubalu o fubbaru ecc. deo no l'appo mai intesa in logu e mi dat fastizu chi enzat impreada comente chi siat in usu. Su fattu de utilizzare sas citaziones pro giustificare una dezisione faghet parte de cuddas culturas elitarias chi chircan de imporre su propriu puntu 'e vista. Cussu tipu de atteggiamentu at creadu dannos meda a sa cultura sarda e non solu. Fpittui 12:04 2 giug 2009

Si deppeus bì chizi cun Marzedu po chistionai de cussa e de artras cosas. Si bollis partecipai tui puru, faisi scì. Finzas a cuss' addì porta pasiensia, po praxeri. -- Elcaracol (Tzerriamì puru) 12:55, 2 Làm 2009 (CEST)

Marzedu no at detzìdiu nudda e non detzidit nudda. Mancari potzat parriri una kistioni stròllica de pagu importu e de dda serrari lestru, no est aici. Sa kistioni no est serrada e pensu ca non s'at a serrari oi. In custas cuatru dis apu pediu a unu pagu de genti e medas m'ant nau ca Su fueddu no esistiat. Unus cantus perou, m'ant cunfirmadu ca Su fueddu esistit o esistiat mancari siat sparessendi dae s'allega de onnia dì. De una cosa seu siguru est ca custu fueddu no est istadu imbentadu ne dae Farina nen dae Rubattu. Fùbalu est unu fueddu sardu nàsciu prima de nos, est acanta de si morriri ma custu, segundu mei, non bolit narri ca ddu depeus bociri nos. Ddu scis ita mi donat fastizu a mimi? est a lìgiri in sa wikipedia sarda fueddus comente quindi o comunque a su postu de tando o comente si siat ca funt fueddus umperaus donnia dì dae assumancu unu milioni de sardus, est sa timoria ca custus fueddus non siant prus umperaus mancari ddui siant in is ditzionàrius feti poita sa genti timit a non si fàiri cumprendiri narendi cuddu in sardu. Torru a narri, si unu fueddu est morendisì poita ddu depeus acabari nos? E a pustis, mi parit ca in sa pàgina Fùbalu siat acrarau ca sa genti ddu tzèrriat simplementi giogu de sa bocia o de su palloni. Non biu ita est su problema. Ddui est siat fùbalu, siat botza siat pallone. Mi parit ispricau meda, ma fortzis est unu sentitu feti miu... Insandus sa proposta tua cal'est? --Marzedu (msg) 14:15, 2 Làm 2009 (CEST)

Tando dae neologismu (comente aia nadu eo) sa peraula fùbalu est passada a arcaismu, e sa peraula (fùbalu, ma fortzis finas sas atteras fúbbalu o fúbbaru) est iscumparende. Si sa peraula est in usu in calchi logu si devet narrer inue, custu alet pro ogni fromma: tando, inue si narat fubalu? inue fubbaru? inue fubbalu? ecc. In pius, eo pesso, chi sa pàgina in sa wikipedia devet'ae' su numene chi pius amus in usu; a s'internu 'e sa pagina, pois, si poden zitare finas sas peraulas in disusu e no su contrariu. Tando sa pàgina di devet jamare su jogu 'e su pallone o de sa bocia oburu de su calcio. Custa est sa proposta mia. Saludos Fpittui 17:11, 2 Làm 2009 (CEST)

Deu pensu ca su tìtulu depit abarrari su nòmini prus currègiu in sardu, e a intru de sa pàgina s'ìspricat ca custu fueddu est speressendi e ca is fueddus umperaus comunemente funt cuddus chi funt. Pensu ca custa cuntierra fùbalu potzat creari unu cabudianu, unu "precedente" po àteras cuntierras chi podint nàsciri po àterus fueddus a pustis de-i custa. Deu pensu ca custu fueddu comenti àterus funt morendi feti poita sa genti no ddus umperat prus. E comente funt morendi podint torrari a bìviri sceti chi funt umperaus. Po mei est unu dannu ma podit èssiri chi mi seu isballiendi. Tandus deu propongiu de ddu lassari de aici ma no insistu prus. Chi tui naras ca sa cosa prus giusta est custa, biu ca Elcaracol puru dda pensat che tui e biu ca nemmus (in d-una chida) at mùsciu in custa cuntierra, intendidia lìberu de dd'acontzare comente dda tenis in menti tui. Bonu traballu! --Marzedu (msg) 16:52, 3 Làm 2009 (CEST)

Salude a totus, apo lessu s'artìculu e custa cuntierra e, mancari sa rejone siet vetza, cheria nàrrere su parre meu. Jeo faeddo su baroniesu e bos poto cunfirmare chi fùbbalu est una paràula impreata e galu via chi m'est capitatu prus vortas de intèndere. No est de securu un'imbentzione de carchi linguista, ma un'adatamentu naturale chi esistit dae paritzu, comente potent èssere armuà e zaferre dae su frantzesu o tzingomma dae s'inglesu. A sustènniu de s'impreu de custu faeddu bos sinnalo custos lingontzos:

Jeo no isco si custa paràula est usata solu in sa zona de Nùgoro e in Logudoro ma, a visu meu, si una variedade no at unu faeddu est mentzus a lu picare dae un'àteru limbatzu sardu chi non dae s'italianu; pro nàrrere isco chi in tzertas zonas campidanesas no esistit "ghiaccio", diat èssere mentzus a lu leare dae su logudoresu e nàrrere àstragu, imbetze de nàrrere "ghiàciu". Saludos, Frantziscu Zirabachinu (talk) 18:49, 7 Maj 2013 (CEST)

M'azis a iscusare si che naro sa mea e si so iscriende in su locu irballatu (e male in sardu)m'azis a perdonare.. jeo so baronìesu e so vetzos inoche narant galu fubalu... non pesso chi mannoi appat allegatu chin Rubattu e prus pacu chin Farina... jeo paru l'apo intesu de pacu e non m'es passitu beru, chi bi siat una paràula sarda po mutire su "calcio" Salutos dae Mare