Cuntierra:Launeddas

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search

Sa palistoria de sas launeddas[modìfica su còdighe de orìgine]


In anticòriu, in d'unu beranu meda anticu: affacca a s'ispiaza, in d'una campeda saliosa e birde, bi fudi un antigu paltore cun sa roba sua. Si naraiat Sadur su ezzu, e iltaiada cun sa muzzere, chi fu pagupagu più pizzinna, e sa fizza chi si naraiat Greca. B'aian bortas chi dae su mare cristallinu s'idian sos istendardos Fenicios, nde falaian in fiotu omines livastros, bestidos cun valditas grogas. Si piazzaìana in sa piana che abuffinos, ponian fogu a sas pinnetas e si furaian cantu b'aiada, e faghian istralìa de su majone pro sa banca issoro. Sadur no lu podiat baliare, fina si dae cussos foristeris disconnotos si siat sajvadu a s'ippissa, e como chi sa ezesa l'est furende ogni folza s'oriolu est sempre prus mannu.

“Chie b'istat cun muzzere mia e cun Greca?” “Chie las at a mantennere?”

Cordozosu iltaiada in s'intrada de sa pinneta, peltantu su mare s'altzaiat, si falaiat e siche torraiat a s'incasciu.... Su solu cufòrtu fu cussu de sonare duas canneddas, cussas dei sas conetas; nd'essiada a fora una musichedda sempre prezzisa, ma elmosa chi pariat lamentu e si perdiada in sa mudesa de sa tanca. Nd'aiat chimai de custas canneddas, cussa finefine e cussa unu pagu prus manna, chi faghian meda melodias, cun sa diferèntzia de cussu chi in italianu si narat “timbro”. Sadur cando sonaiada s'acciapaiat su coro in pasca, medas ammentos torraiana in conca, tottu li pariat bellu, soniaiat de cojuare a Greca cun carchi piseddu acconcadu, pro la lassare cun s'apozu umpare a sa mama e pro poder morrere cuntentu sutta un aivure in beranu.

Fin'a cando una die s'iltendardu inimigu fu ciaru ciaru in s'orizònte.

Assartiadu Sadur est curridu in domo nende a sas feminas de fuire cun carchi arbeghe e a si cuare in carchi conca aintro sos montes. Issu sonende e sas feminas fuefue Sos invasores pessaiana abberu chi fudi a sa sola cun sas arbeghes, calicunu lu cheriada iscudere ma a su capitanu l'aggradaiada sempre sa mattessi misione:diltruere e mandigare sutta sos aivures. Pultis dei su mandigu, cussu pitzinnedu chi fu su capitanu, cumandaiada a Sadur de sonare sa cannedda, ass'iscutta, mancu unu segundu de musica, pro una “cadhina” l'hat cumandadu de la sonare tottas umpare, sinùncas fud iltadu iscuttu da cussos abbramidos de sos marineri. Su ezzu b'at pessadu duos minutos e cun carchi frasca at presu sas canneddas tottu umpare finza a faghere cuss'istrumentu chi como ciamamus “Launeddas” Proendebei unu pagu l'est bessidu de sonare una bellita melodia lamentosa Sos invasores iltraccos e assoliados dae sa mama e su sole si che sun drommidos A s'ischidada su capitanu fudi gai cuntentu de cussu sonniu chi pariada de non d'aer mai fattu, gai chi su ezzu li podiat pedire tottu su chi cheriada. Sadur timende pagupagu l'at pedidu de bivere in paghe umpare a sa famiglia. Su pizinneddu tando peimitendebìlu che l'at mandadu a ciamare sas feminas e a sa recuida l'at pedidu de sonare un atera olta, peltantu sos marineris poniana apostu sa pinnetta. Su capitanu s'est drommidu torra dae cussa melodia a s'ischidada, bidende Greca, tottu l'est paffidu prus bellu e abbaidende su ezzu l'at pedidu de si la cojuare.

“Mi la dasa fizza dua? Appo a imbarare inoghe cun tottu sos cumpanzos.”

Gai Sadur hat permitidu a sa prima colonia de sos Fenicios de imbarare in sardinia e issu hat sighidu a sonare sas Launeddas.

Reuleddas?[modìfica su còdighe de orìgine]

Daghi semus inoghe pro cuntierrare, si podet ischire in cale logu logudoresu (e intendo :logu, no terriminzu) est chi si narat: reuleddas ? Proitte, detzi inoghe, no appo agattadu in perun' atteru puntu chi si nerzat chi in logudoresu si nerzat tout court: reuleddas a sas leoneddas. saludos