Pietro Mennea

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Pietro Mennea in su 1972

Pietro Paolo Mennea (Barletta, 28 làmpadas 1952 – Roma, 21 de martzu 2013) est istadu un’atreta italianu, campione olìmpigu (1980) e possedidore de su primadu mundiale de sos 200 metros lissos (cun su tempus de 19”72, recordu europeu atuale).

Carriera Isportiva[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Mennea aiat cumintzadu sa carrera sua longa atrètiga internassionale in su 1972, addaghi si fiat istrenadu in sos campionados europeos cun unu terzu logu in su relevu 4x100 metros e unu sestu in sos 200 metros. Aiat tentu s’istrenu suo olìmpigu in Mònagu de Bavària, in sos Zogos Olìmpigos istiales de su 1972, in ue nch’aiat sizidu sa finale de sos 200 m., sa medida in ue fiat prus forte. Aiat zumbadu sa raja de arribada in su de tres logos, in palas de Valerij Borzov su sobiètigu e a Larry Black s’ameriganu. A custa diant aer sighidu àteras tres finales olìmpigas in sa matessi porfia.

In sos campionados europeos de su 1974, Mennea aiat bintu sa medalla de oro in sos 200 m. in dae in antis de su pùbrigu de domo de Roma, e fiat arribadu su de duos in sos 100 m. (in palas de Borzov, su rivale suo istòrigu) e in su relevu lestru. A pustis de unas cantas performansas desillusionadoras, in su 1976 Mennea aiat detzìdidu de no leare parte a sos Zogos Olìmpigos, peroe su pùbrigu italianu aiat protestadu e Mennea aiat mudadu de idea e fiat andadu a Montréal. Fiat resèssidu a si califigare pro sa finale de sos 200 m., peroe aiat bidu s’oro agabende a sas manos de Don Quarrie su zamaiganu, cando ch’isse no aiat resèssidu a nch’artiare a su pòdiu, crassifighende-si in su de bator logos. Su matessi resurtadu, disintzertende su brunzu pro pagu cosa, l’aiat logradu in su relevu 4x100 metros. In su 1978, in Praga, aiat defèndidu cun èsitu su tìtulu suo europeu de sos 200 m., peroe aiat amustradu sas capatzidades suas finas in sa distàntzia prus curta, binchende in ie puru. In cussu annu aiat otentu finas s’oro in sos 400 metros lissos in s’europeu suta de cobertura.

In su 1979, Mennea, istudante de sièntzias polìtigas, aiat leadu parte a sas Universiadas, chi si disputaiant in sa pista de Tzidade de su Mèssigu. Su tempus cun su cale aiat bìnchidu sos 200 metros lissos, 19”72, fiat su primadu nou de su mundu: isse aiat resìstidu pro sa fiolera de 17 annos, peroe cheret tentu in contu su fatu chi fiat istadu otentu currende a addae de duamiza metros de artària, che su recordu anteriore a s’abarru, istabilidu dae Tommie Smith, aguarmente in Tzidade de su Mèssigu (in onzi manera, cheret cussideradu chi Mennea aiat bardadu finas su primadu mundiale a su livellu de su mare dae su 1980 a su 1983 cun 19”96, tempus realizadu in sa bidda sua de nàschida, Barletta). Su recordu fiat istadu superadu dae Michael Johnson in sos trials istadunidesos pro s’Olimpiada de su 1996.

Sende possuidore de su primadu mundiale, Mennea fiat sempermai unu de sos favoritos pro s’oro olìmpigu in Musca, finas pro neghe de su boicotazu istadunidesu de sos Zogos Olìmpigos de 1980. In sa finale de sos 200 m., Mennea aiat afrontadu a Don Quarrie su campione essidore e a Allan Wells su campione de sos 100. Wells paraiat lantzadu chirru a una bintòria profunda, peroe Mennea li si fiat acurtziadu in su retilìniu e l’aiat superadu in sos ùrtimos metros, logrende s’oro pro duos chentèsimos de segundu. Aiat bintu su brunzu puru cun su relevu 4x400 metros.

Mennea, paranumenadu sa Fritza de su Suddu, in su 1981 aiat annuntziadu sa retirada sua cuntzedende-si prus tempus pro s’istùdiu. Posteriormente si fiat rebidu e s’annu in fatu aiat partetzipadu a s’europeu, porfiende belle gasi petzi in sa 4x100, in ue fiat arribadu su de bator.

Su 22 de martzu de 1983 aiat istabilidu su primadu mundiale (manuale) de sos 150 metros lissos, cun 14”8 in sa pista de s’istàdiu de Cassino: custu primadu sighit a esser insuperadu, ca su tempus de 14”35 istabilidu su 17 de maju de 2009 dae Usain Bolt in Manchester no est istadu omologadu dae sa Federadura, peri ca est istadu istabilidu in una pista retilìnia.

Posteriormente, aiat leadu parte a sa prima edissione de su mundiale, chi si fiat isvilupadu in Helsinki, in ue aiat bintu sa medàllia de brunzu in sos 200 e sa de prata cun su relevu 4x100. Un annu a pustis, nche fiat faladu a sa pista in sa de bator finales suas olìmpigas cunsecutivas de sos 200 m., primu atreta in su mundu a realizare s’impendimentu naradu. In cussa ocasione, mancari sende campione essidore, fiat arribadu su de sètimu e, a s’agabu de s’istajone, si fiat retiradu dae sas porfias pro sa de duas bias.

Galu una bia, Mennea aiat fatu sa recuida sua e aiat porfiadu in sa de chimbe Olimpiadas suas de Seulu in su 1998, aguarmente in sos 200 metros, in ue si fiat retiradu a pustis de superare sa prima runda de sas baterias. In custa edissione de sos Zogos, fiat istadu bandereri de s’echipa asula in tempus de sa tzeremònia de abertura.

Dae su puntu de bista tènnigu Mennea (che Carl Lewis in fatu) teniat una moida dae sos brochetes relativamente lena, peroe illestriat in manera progressiva resessende a sizire belotzidades de cùcuru superiores a sas de cale si siat àteru atreta. Sa moida lena naradu at penalizadu relativamente sas performansas suas in sos 100 metros (in ue, in onzi casu, est istadu intre sos mezos a su livellu europeu), cando chi sas porfias in sos 200 terminaiant fitianu cun remontadas a làcanas de su prodizosu (che sa finale de sos Zogos Olìmpigos de Musca). Aguarmente gràssias a sa belotzidade sua istraordinària de cùcuru, sos ùrtimos rugros e sas remontadas relativas de Mennea in sa 4x100 (in ue moiat lantzadu) fiant imprensadoras pro sa superioridade subra de sos àteros atretas.

Mennea fiat acussadu dae Carlo Vittori su marchesanu.