Solstìtziu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.


Artìculu in LSC

Solstìtziu de istiu
Solstìtziu de ierru

Su solstìtziu est cadaunu de sos duos momentos de s'annu cando su Sole tenet sa declinatzione màssima (distàntzia angulare) rispetu a s'ecuadore tzeleste.

In su solstìtziu de istiu de s'emisfèriu norte, su Sole arribat a su zenit a mesudie subra su tròpicu de Càncaru e in su solstìtziu de ierru arribat a su zenit a mesudie subra su tròpicu de Crabucorru.

Un'àtera manera de cumprèndere su significadu de solstìtziu est de nos refèrrere a sa durada de sa die (in astronomia, sa die cumprendet su tempus in su cale su Sole s'agatat subra de s'orizonte, est a nàrrere, su tempus chi passat intre s'arvèschida e iscurigadòrgiu. Custa durada est variàbile durante s'annu. B'ant duas dies in s'annu cando arribat a sos balores estremos: sa die prus longa currespondet a su solstìtziu de istiu, e sa prus curtza, a su solstìtziu de ierru. Su solstìtziu de istiu marcat su passàgiu de su beranu a s'istiu, mentras chi su solstìtziu de ierru marcat su passàgiu de s'atòngiu a s'ierru. In s'emisferu sud, si nde narat solstìtziu de istiu de su solstìtziu de su mese de nadale, e solstìtziu de ierru, de su solstìtziu de su mese de làmpadas, pighende in contu sa diferèntzia de istasones intre sos duos emisfèrios.