Colletividades ultramarinas de Frantza

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.


Artìculu in LSC

Mapa de sas COM

Su trèmene Colletividade ultramarina (in frantzesu Collectivités de outre-mer) o COM est impreadu partende dae sa revisione costitutzionale de su 28 martzu 2003 pro designare unos cantos territòrios de sa Repùblica frantzesa su cale istatutu est istabilidu dae s'artìculu 74 de sa Costitutzione. Sa lista issoro agrupat sos betzos TOM e sas àteras colletividades territoriales a istatutu particulare.

Si distinghent de sos dipartimentos e regiones ultramarinos comente fintzas de sas colletividades territoriales, apoderados dae s'àrtìculu 73 de sa Costituzione, in ue sas leges e regulamentos sunt generalmente aplicàbiles de prenu deretu, e de sa Noa Caledònia chi disponet de un'istatutu ispetziale. Cust'ùrtima est difatis tratada a parte, in su Tìtulu XIII de sa Costitutzione e est a bortas cunsiderada colletividade territoriale sui generis.

S'agatant chimbe colletividades ultramarinas:

  • Polinèsia Frantzesa, dotada dae un'istatutu de manna autonomia, de cale duas manifestatziones simbòlicas sunt su tìtulu dadu a su presidente de su guvernu locale (presidente de sa Polineèia Frantzesa) e sa denumenatzione dillindada de paisu ultramarinu acordadu petzi a custa colletividade locale dae sa lege de su 27 freàrgiu 2004;
  • Saint-Pierre e Miquelon, in s'Otzèanu Atlànticu a illargu de su Cànada. Tenet fintzas issa un' organizatzione prètzisa a cussa de unu dipartimentu, cun unu cussìgiu generale in ue setzint sos rapresentantes de cada comuna, ma est priva de unu cussìgiu regionale; nointames, sa personalidade giurìdica dillindada de sa colletividade in tzertos tratados econòmicos internatzionales a livellu regionale non ddi permitet de èssere cunsiderada paris a unu [Dipartimentos e regiones ultramarinos de Frantza|DROM]], mancari sa colletividade non dispòngiat semper de s'ispetzialidade legislativa; custu est simbòlicamente afirmadu dae sa denumenatzione dillindada de colletividade territoriale de sa Repùblica frantzesa, cunferida dae sa lege dae su 21 freàrgiu 2007;
  • Wallis e Futuna, in s'Otzèanu Patzìficu. Possedint un'istatutu dillindadu: sunt sa sola portzione populada de sos territòrios frantzesos non partzida in comunos prusaprestu in sos tres Regnos traditzionales (royaumes coutumiers) Uvea, Sigave e Alo.