Goryō

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search

Nùgoro-Istemma.png
Articulu in nugoresu
Nùgoro-Istemma.png

Sos Goryō sun, in su folklore giapponesu, sos ispiritos vengativos de zente morta comente martire. Una caratteristica de custos pantasimas est chi s'ispiritu issoro, fintzas a cando est fattu a deus / kami (chin su lùmen de hitogami) e si onorat diosandelu, azuat a sa zente de locu suo imbetzes de li nochere. Cando non si diosat, tando torrat a si prenare de fele pro sos vivos e si fachet intendere chin abbolottu. Si pessàbat chi sos Goryō si manifestaban cando bi aìat una epidemia, disaccatos naturales, babbauzos chi si mandicaban tottu sas prantas e gai sichinde.

Sa credentzia pro custos pantasimas bi est dae su periodu Heian (794-1185 DC). A primu, sos Goryō fin petzi aristocraticos; su fele de custos ispiritos si esprimìat contra tottus sos chi lis fin a curtzu, non petzi sos chi lis aìan fattu male in bida. Tando, si diosaban in su locu in ube sìnche fin mortos, in sa punna de lis dare pasu e los appachiare: custu nche at fattu naschire su avvesu de ponnere preides a bardia in trettu de muntagna pro nche catzare sos ispiritos malos e protezere sos vivos dae sos mortos. Sa definitzione, a pustis, est bènnia a cumprendere fintzas sos chi non fin aristocraticos, ma tuttos sos chi sìnche fin mortos male pro more de una traittoria o inzustissia sotziale.

S'esempiu prus fentomadu de custa zenìa de pantasima est Tenjin (天神), su kami de sa curtura e de su disaccatu naturale. Sugawara no Michizane est istau unu istudiosu e poete chi at fattu istrada in su gubernu giapponesu, beninde a essere un'artu uffitziale in su seculu tardu de Nove. A su cumintzu de su seculu de Deche, Michizane fit ruttu in disgrassia pro more de una trassa chi aìat ordizàu unu inimicu suo de sa potente familia Fujiwara. Che lu aìan bocau dae su postu in ube fit e sìnche fit mortu in disterru, in su 903 DC. Belle a pustis, Kyoto aìat depiu parare fronte a una temporada, chi at causau focos e alluviones peri tottu sa tzittade: sìnche fin mortos peri medas in sa familia Fujiwara. Sicundu a su gubernu giapponesu, bi aìat àppiu troppu coincidentzias, chi si credìan opera de s'ispiritu de Michizane. S'imperadore, tando, aìat dau su cumandu de iscantzellare s'ordine de esìliu, in prus de dare a Sugawara no Michizane tottus sos postos de manera postuma. Su gubernu lu aìat fattu deus e fravicàu unu tempiu (chin lùmen Tenman-gū) in onore suo.