Nùmenes sardos

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.

Flag of Sardinia, Italy.svg
Artìculu in LSC
Flag of Sardinia, Italy.svg

Custa est una lista de nùmenes istòricos ispetzìficos de sa Sardigna.

Campusantu istòricu de Piaghe. Nùmenes sardos si podent castiare in sa losa a manca (Antoni, Johanna Teresa, Franciscu) ma nono in cussas a dereta iscritas in italianu, a testimonia de su protzessu de càmbiu linguìsticu.

Masculinos[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

A[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Alessi (it. Alessio)
 • Ambrosu (it. Ambrogio)[1]
 • Amsìcora, Ampsìcora* [2]
 • Anania
 • Andrianu (it. Adriano)
 • Andria (it. Andrea)[3][4]
 • Anniccu (it. Giovannicco)[5]
 • Ànghelu, Àngiulu (it. Angelo)[6]
 • Antine, Bantine, Costantinu (vedi Gosantine; it. Costantino)[7][8][9][10]
 • Antiogu, Antriocu, Antiocu (it. Antioco)[11][12]
 • Antoni (it. Antonio)[13][14]
 • Arduinu
 • Arrafiele (fintzas Arrafieli; it. Raffaele)
 • Arennera (it. Avendrace)[15]
 • Aristeu (it. Aristeo)
 • Atìliu (it. Attilio)
 • Austu, Austinu (it. Augusto, Agostino)[16]
 • Asile (fintzas Basile, Basille, Asille, Baillu, Basili; it. Basilio)[17][18]
 • Avendrace

B[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Bainzu, Baìngiu (fintzas Gabine, Gavinu; it. Gavino)[19]
 • Bachis (it. Bachisio)
 • Baleri (fintzas Balèriu; it. Valerio)
 • Bardili (it. Bardilio)
 • Barisone, Barusone[20]
 • Barore (fintzas Batore, Foricu, Sarbadore, Bobore, Totore; it. Salvatore)[21]
 • Bàrtolu (it. Bartolomeo)
 • Basili o Basile (it. Basilio) [22]
 • Batista (fintzas Bista, it. Battista) [23]
 • Bennardu (fintzas Berenardu, Brennardu it. Bernardo)[24]
 • Bertu (fintzas Berteddu, Bertinu, Albertu it. Alberto)[25]
 • Beneitu (it. Benedetto)
 • Biasu (fintzas Fiasu, Brai; it. Biagio)[26][27]
 • Billia (corrisponde al nome Giovanni Maria)[28][29]
 • Bibinu
 • Biglianu, (fintzas Bibianu, Zulianu, Zillianu), (it. Giuliano)[30]
 • Bissente (fintzas Pissente, Missente, Pitzente, Fitzente Pissenti; it. Vincenzo)[31]
 • Bobore (it. Salvatore)[32]
 • Boboreddu (it. Salvatorino)[33]
 • Boicu (it. Salvatore)
 • Boele (fintzas Boelle, Rafaelle; it. Raffaele)
 • Bonaentura (fintzas Bentura, Bintura; it. Bonaventura)[34]
 • Bonàriu, Bonarinu
 • Bostare
 • Brotzu (it. Proto)
 • Brunu (it. Bruno)
 • Buciano
 • Bustianu (diminutivu in sardu de Serbestianu, fintzas Bastanu, Subustianu, Tatanu, Petanu, Pitanu, Tanu it. Sebastiano)[35]

C[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Càrule, Càrolu, Càralu, Carolinu, Gàralu, Carlus (it. Carlo)[36]
 • Catoi
 • Ceppinu (abbrev. di Giuseppe)
 • Chiccánzelu (it. Francescangelo)[37]
 • Chìrigu, Chìricu, Chirigheddu ( it. Quirico oppure Ciriaco)
 • Chiano
 • Cicciu (fintzas Frantsìzicu, Tzitzu, Franciscu, it. Francesco)[38]
 • Cràudiu, Cràudi (it. Claudio)
 • Comita
 • Còsomo, Còsimu, Còsumu, Cosomeddu (fintzas Cosma, Gorme; It. Cosma, Cosimo)[39]
 • Crabiele (fintzas Crabieli; it. Gabriele)
 • Cràminu (it. Carmine)
 • Càrmine (fintzas Càrminu, Carmeu, Carmu, Cramu, Crammu, it. Carmelo)[40]
 • Cristianu
 • Cristolu (it. Cristoforo)

D[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Daddai
 • Dai
 • Damianu (it. Damiano)
 • Demitri (it. Demetrio)
 • Deonisi, Diunisi (it. Dionigi)
 • Derrikor
 • Diegu (fintzas Diecu, it. Diego)[41]
 • Domìnigu, Domìnicu, Duminiche (it. Domenico)[42]
 • Dore (it. Salvatore)[43]
 • Dorveni (fintzas Thorbeni, Thorben, Torbèniu, Torbeno)

E[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Efis (it. Efisio)
 • Elias (it. Elia)
 • Emili (it. Emilio)
 • Erricu (it. Enrico)
 • Èture (it. Ettore)

F[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Fergìliu (it. Virgilio)
 • Félis (lat. Felix)
 • Felle (it. Raffaele)
 • Fidele (it. Fedele)
 • Fidericu (it. Federico)
 • Firippu (fintzas Filippu, it. Filippo)[44]
 • Firmadu
 • Fitòriu (it. Vittorio)
 • Frantziscu, Franciscu, Franchiscu (it. Francesco)[45][46][47][48][49]

G[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Gaine (fintzas Gavine, Gabinzu, Bainzu, Baìngiu; it. Gavino)[50]
 • Gaitane, Gaitanu (it. Gaetano)
 • Gàsparru (it. Gaspare)
 • Gerone (fintzas Zerone, Geroni; it. Girolamo)
 • Giàime (fintzas Giacu, Giagu, Jaku, Jagu, Yacu; it. Giacomo)
 • Giorzi (fintzas Giogli, Giolzi, Giorghi, Zorzi, Zorji, Giordi (cat. Jordi), Iroxi; it. Giorgio)[51]
 • Giose (fintzas Giosè)
 • Giosepe (fintzas Zosepe, Giosepu, Gisepu; it. Giuseppe)
 • Giròmine, Zerominu (fintzas Ziròmine; it. Girolamo, Gerolamo)[52]
 • Giuanne (fintzas Juanne, Jubanne, Zuanne, Zubanne, Zuanni, Giuanni; it. Giovanni)[53]
 • Gonare (it. Gonario)
 • Gòsamu (it. Cosimo)
 • Gosantine (fintzas Gosantinu, Bastantine, Gantine, Antinu; it. Costantino)
 • Gunnare (fintzas Gunnari, Gonare; it. Gonario)
 • Gratzianu, Gratzianu (it. Graziano)[54][55][56]
 • Grabiele, Crabiele (it. Gabriele)

H[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Hospiton

I[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Elias, Ilia (it. Elia)
 • Ilianu (it. Giuliano)
 • Iloches, Enoches (dae su personàgiu bìblicu Enoch)
 • Improddu (it. Ambrogio)[57]
 • Innàssiu, Innàtziu, Ignàtziu (fintzas Nàtziu; it. Ignazio)[58][59][60][61][62]
 • Jorji (nuor.), Jorghi (logud., ogliastr.), Iroxi (campid.) (it. Giorgio)
 • Iskemose
 • Istèvene (fintzas Istene, Istèvoni, Stévini, Stévuni; it. Stefano)[63]
 • Ithoccor, Ithocor, Itzocor, Ithokorre
 • Ithor

J[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Jolzi (fintzas Jorzi; it. Giorgio)
 • Jommaria (it. Giommaria o Giovanni Maria)
 • Jostu (it. Iosto)
 • Jubanne (fintzas Juanne, Giuanne, Giuanni, Zuanne, Zubanne; it. Giovanni)[64]
 • Jacu (fintzas Giagu, Zacu Giacu, Giàime; it. Giacomo)[65]

L[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Lallai (it.Stanislao)
 • Larentu (fintzas Larentzu, Lorentzu; it. Lorenzo)[66]
 • Lenardu (fintzas Nenardu, Leunardu, Nenaldu; it. Leonardo)[67]
 • Leòri (fintzas Liori,llat. Gregorius)
 • Libòriu (it.Liberio)
 • Lillinu (dim.it.Angelino)
 • Lisandru (it. Alessandro)
 • Luca
 • Luisi, Luisu (fintzas Luisicu; it. Luigi)[68][69]
 • Lutziferru (fintzas Lusbèl, Lutzeddu; it. Lucifero)[70]
 • Lussurzu (fintzas Lussùrgiu; it. Lussorio)

M[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Manuelle (fintzas Manuelli; it. Emanuele)
 • Mantoi
 • Marcu (it. Marco)[71][72]
 • Mariane (fintzas Marianu; it. Mariano)
 • Marianeddu (fintzas Marinelo, Nélo; it. Marianello)
 • Marighe (fintzas Mariche; it. Maurizio)[73]
 • Martine (fintzas Martinu, Martini; it. Martino)[74]
 • Màriu (it. Mario)[75]
 • Mateu (it. Matteo)[76]
 • Matia (it. Mattia)
 • Maurìtziu (it. Maurizio)[77]
 • Màuru (it. Mauro)[78][79][80]
 • Mertzioru, Merzioro (it. Melchiorre)[81]
 • Mialinu (it. Michelino o Michelangelo)[82]
 • Micheli, Miale (fintzas Migheli, Micali, Miabi, Miali; it. Michele)[83]
 • Milio
 • Millianu (fintzas Millanu; it. Gemiliano)
 • Miltzioro
 • Miminu (it.Domenico e Mimmo)
 • Mione
 • Mundinu (fintzas Mundicu, Arremundu; it. Raimondo)
 • Murru

N[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Nanghelu (it. Giovannangelo)
 • Nastasi (it. Anastasio)
 • Nàtziu (fintzas Nànsiu, Nàssiu; it. Ignazio)[84]
 • Nanni, Nanneddu (diminutivi di Giuanne)
 • Neateddu
 • Nenneddu (it.Gionanni)
 • Nicu
 • Nigola, Nicolau (it. Nicola)[85]
 • Nino
 • Nunnusi

O[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Oméo (It. Roméo)
 • Ongèniu (It. Eugenio)
 • Onorau (it. Onorato)
 • Orzokor, Orzoko, Orzoco, Arsoko
 • Othocor (germànicu Otthokar) (it. Odoacre)

P[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Pantaleu (it. Pantaleone)
 • Parasone
 • Pascale (fintzas Pascali; it. Pasquale)[86]
 • Pàulu (it. Paolo)[87]
 • Pedru (fintzas Predu, Perdu; it. Pietro) [88][89]
 • Pedrupàulu (it. Pierpaolo)
 • Pepallu
 • Pieru, Pera (it. Piero)
 • Piane, Pianeddu
 • Pielle
 • Pìlimu (it. Priamo)
 • Pineddu (it. Serafino)
 • Pinutzu (diminutivu de Giosepe)
 • Pizzente (it. Vincenzo)
 • Portolu (fintzas Popollu, Bèrtolu, Bertu, Bertumeu, Meu, Pepollu; it. Bartolomeo)[90]
 • Posporu
 • Potito
 • Praméri (it. Palmerio)

R[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Rafaelle (fintzas Boele, Boelle; it. Raffaele, Raffaello)
 • Remundu (fintzas Arremundu; it. Raimondo)[91][92]
 • Roberu (fintzas Robertu, Arrobertu; it. Roberto);
 • Rocu (fintzas Arrocu; it. Rocco)

S[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Sadurru (it. Saturnino) [93][94]
 • Salthar, Saltharu (germànicu Salthar)
 • Salùsio
 • Sandru
 • Santeddu, Santinu
 • Sarbadore (fintzas Sarbadori, Sevadore, Bobore, Badore, Doddore, Billoi, Biroe, Bòrore, Baròre, Borìccu, Foricu; it. Salvatore)[95]* [96][97]
 • Serbestianu (fintzas Bustianu; it. Sebastiano)
 • Segostianu
 • Segundinu
 • Serafinu
 • Serju, Sèrgiu
 • Servestru, Sirvestru
 • Serverinu
 • Sidore (fintzas Sidoru; it. Isidoro)
 • Sìrbiu (it. Silvio)
 • Sìrigu (it. Sergio)
 • Sisinni (it. Sisinnio)
 • Sustianu

T[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Tadeu (it. Taddeo)
 • Tanielle (fintzas Daniele, Tanièbi, Tanièli; it. Daniele)[98]
 • Teodoru (fintzas Tiadoru, Tèderu, Diadoru; it. Teodoro) [99]
 • Tigellia
 • Tilipu (it. Filippo)[100]
 • Titinu (diminutivu de Gosantine)
 • Tomasu (fintzas Masu, Tomas; it. Tommaso)[101]
 • Tomeu (it. Timoteo)
 • Toninu (diminutivu de Antoni)
 • Therikor, Tericu (it. Terico)
 • Thorbeni, Thorben, Torbèniu, Torbeno (germànicu Thorben)
 • Thorkitor (it. Torchitorio)
 • Tore, Totore, Totorinu, (diminutivi di Sarbadore)
 • Totoi (it. Giovanni Antonio)[102]
 • Totoni
 • Trogodori

U[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Umbertu
 • Umbrosu (it. Ambrogio)[103]
 • Ursare, Ursàriu

V[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Vissente, Vixente (fintzas Pissente it. Vincenzo)
 • Bidaliu, Vitalio (it. Vitalio, forse variante di Vitale)
 • Vitantonio, Vitontonio, (crasi del prenome it. Vito Antonio)

Z / TZ[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Zacobbe
 • Zecheddu
 • Zeleste, Zelestinu
 • Zemu (it. Anselmo)
 • Zesuinu
 • Zìliu (it. Egidiu)[104]
 • Zinu, Zineddu
 • Zirgolu
 • Ziròlamu (fintzas Zirònime; it. Girolamo, Gerolamo)
 • Zizi, Zizinu (it. Gigi)
 • Zizzu, Zitzeddu (it. Francesco)
 • Zommaria, Giommaria (sintesi di Giovanni Maria)
 • Zorzi (fintzas Giorghi, Iroxi, Zorju o Zorji; it. Giorgio)[105][106]
 • Zuamarcu
 • Zuanniccu (it. Giovannicco)[107]
 • Zùliu (it. Giulio)[108]
 • Zuniari, Tzuniari (fintzas Zenuari, it. Gianuario o Gonario)
 • Zusepe, Zosepe, Zosepeddu, Peppe, Tzuseppe (it. Giuseppe)[109][110]

Femininos[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

A[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Adela
 • Aleni, Alene, Alenixedda (it. Elena)[111]
 • Alèssia
 • Altea
 • Annicca (it. Giovannicca)[112]
 • Antona, Antonedda, Antonietta[113]
 • Assunta
 • Aurora
 • Alinora
 • Andreana
 • Andriana
 • Annagràssia
 • Annarosa
 • Annedda
 • Annica, Annichedda
 • Antrioca
 • Ànzela, Anzelina, Anzeledda, Àngala, Ànghela
 • Arrichetta (it. Enrichetta)
 • Arvara, Arvaredda (it. Barbara)
 • Asila
 • Austina
 • Adelàsia
 • Arèga (it. Greca)

B[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Bainja, Baìngia, Bainza (it. Gavina)
 • Bàrbara, Barbaredda[114]
 • Batora (it. Salvatora)
 • Bobora (it. Salvatora)[115]
 • Boboredda (it. Salvatorina)[116]
 • Bonàera, Bonàira (it. Bonaria)
 • Bustiana (it. Sebastiana)
 • Beneita (it. Benedetta)
 • Betedda
 • Bibina
 • Bibiana
 • Bardila
 • Bonacatu

C[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Catalina (fintzas Caderina, Cadirina, Catina, Callina; it. Caterina)[117]
 • Caderinanna (sintesi di Caterina e Anna)
 • Chìriga, Chirighedda
 • Callina (it.Caterina)[118][119]
 • Càrula, Carlita, Carlitedda
 • Chianna
 • Chicchedda
 • Ciccia (it. Francesca)
 • Colomba
 • Colosa, Colosedda
 • Cràmina, Craminedda (it. Carmina)
 • Crara, Craredda (it. Chiara, Chiaretta)
 • Cuanna, Cuannedda
 • Carmillina
 • Cristiana

D[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Dai, Daddai (it. Grazia)
 • Drafia (it. Delfina)
 • Domìniga, Dumìniga (It. Domenica)
 • Doloreta
 • Dora (it. Salvatora)[120]
 • Dorotea

E[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Elianora
 • Efìsia
 • Elene, Elenedda (it. Elèna)[121]
 • Elisa
 • Elisabetta (fintzas Betta, it. Elisabetta)[122]
 • Emerenziana
 • Evilde

F[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Ferònica
 • Fella (it. Raffaela)
 • Fidela
 • Fiderica
 • Filumena
 • Forica, Furica, Farora (it. Salvatora)
 • Frantzisca, Frantzischina, Frantzischedda[123]

G[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Gesuina
 • Giacobba (fintzas Zacobba)
 • Gilla
 • Giosepa (fintzas Zosepa; it. Giuseppa)
 • Giuanna (fintzas Juanna, Juvanna; it. Giovanna)
 • Gonària
 • Gorme
 • Gràssia/Gratzia (it. Grazia)[124][125][126]
 • Grassiedda/Gratziedda (fintzas Grassieta; it. Graziella)[127]
 • Grassianna/Gratziana[128]

H[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Helène

I[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Iliana (it. Giuliana)
 • Ìnes
 • Innai
 • Innàssia (it. Ignazia)
 • Istevània
 • Itria, Itriedda
 • Inisedda

J[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Juanna, Juvanna, Juannedda (fintzas Giuanna)
 • Jana

L[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Lenarda, Lenardedda (fintzas Nenalda; it. Leonarda)
 • Lia
 • Lianora (fintzas Elianora; it. Eleonora)
 • Lillia, Lilliedda
 • Lukesa (it. Lucrezia)
 • Lughia, Luxia (it. Lucia)[129]
 • Lisabeta
 • Lina, Linedda
 • Lissurza, Lissùrgia
 • Lisandra, Lisandrina
 • Luisa (it. Luisa, Luigia)
 • Lughe (fintzas Luxi, Luchia; it. Luce, Lucia)[130]

M[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Minnia, Minniedda
 • Mallena, Madalena
 • Manuella
 • Manzela (it. Mariangela)
 • Marcusa
 • Margaida, Margarida
 • Maria, Mariedda
 • Mariazosepa (sintesi di Maria Giosepa)
 • Marianna
 • Mariànzela (fintzas Mariàngela)[131]
 • Maristella
 • Maritria
 • Màura
 • Mena
 • Mialànghela (sintesi di Miala e Ànghela, Michelangela)
 • Mialina (it. Michelina)
 • Michella, Mighela (fintzas Miala)
 • Mimia
 • Mimina (abbrev. Cosimina)

N[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Nostasia
 • Nanghela
 • Nania
 • Nannai
 • Nartzisa
 • Nata
 • Nenna, Nennedda
 • Nibata
 • Nica
 • Niculina
 • Nina, Ninedda
 • Nita
 • Nora

P[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Padulesa
 • Pascalina
 • Pepa, Pepedda, Pina, Pinedda, Pinutza (diminutivi di Giosepa)
 • Pidrutza (it. Pietrina)
 • Pasca, Paschedda
 • Palonia
 • Pàula
 • Pauledda, Paolica (diminutivi di Pàula)
 • Patonia, Patoniedda
 • Pipina
 • Poella
 • Prama (it. Palmira)
 • Pressedia

R[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Rimunda, Remunda, Remundedda
 • Rimedia
 • Rita, Ritedda
 • Rosa, Rosedda
 • Rosària
 • Rosina
 • Ruchitta

S[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Sabina
 • Salvatoricca
 • Sinispella
 • Sufia
 • Susanna

T[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Tanièla, Tanièba (it. Daniela)
 • Tatana, Tatanedda (it. Sebastiana)
 • Tanna, Tannedda
 • Teresa, Taresa (it. Teresa)
 • Teresina
 • Teta (diminutivu de Antona)
 • Tiadora (it. Teodora)
 • Tilipa
 • Timbora, Timboreta, Timburquata
 • Tina, Titina
 • Tocode, Tocoele
 • Toia, Toiedda (it. Antonia)
 • Toianna
 • Tomeanu (it. Damiano)
 • Totona, Totonedda
 • Totorina
 • Triunfia
 • Tutedda
 • Tzelestina

V[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Vitòria
 • Vitorica
 • Vitorina
 • Vissenta, Vissentedda
 • Vinda

Z / TZ[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 • Zema (it. Anselma)
 • Zesuina, Zesussa
 • Zicanna
 • Zichedda
 • Zina
 • Ziromina, Zirommina
 • Zisa
 • Zitzia, Zizia (it. Luigina)
 • Zizillina
 • Zosepa, Zosepedda, Peppa
 • Zacobba (fintzas Giacobba)
 • Zuannicca (it. Giovannicca)[132]
 • Zìlia (it. Egidia)[133]
 • Zùlia (it. Giulia)[134]
 • Zulitta (it. Giulia o Giulietta)

Riferimentos[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 1. Rubattu, Vol. I pag. 72
 2. Frantziscu Casula e Amos Cardia, Amsìcora, in Omines e feminas de gabbale, Cuartu Sant'Aleni, Alfa editrice, 2007, ISBN 978-88-85995-15-4, OCLC 1102380513.
 3. Rubattu, Vol. I pag. 84
 4. Farina (2002), pag. 18
 5. Farina (2002), pag. 18
 6. Rubattu, Vol. I pag. 84
 7. Rubattu, Vol. I pag. 556
 8. Ilisso, Nivola. Ho bussato alle porte di questa città meravigliosa, in ilisso.it. URL consultadu su 6 làmpadas 2021.
 9. Omar Onnis e Manuelle Mureddu, Illustres. Vita, morte e miracoli di quaranta personalità sarde, Sestu, Domus de Janas, 2019, ISBN 978-88-97084-90-7, OCLC 1124656644.
 10. Giuliana Altea, Costantino Nivola, Nùgoro, Ilisso, 2005, ISBN 88-89188-13-8, OCLC 60436870.
 11. Rubattu, Vol. I pag. 187
 12. Farina (2002), pag. 266
 13. Rubattu, Vol. I pag. 94
 14. Farina (2002), pag. 19
 15. (IT) Sant'Avendrace e Sant'Arennera, un quartiere con due strani santi, in unionesarda.it.
 16. Rubattu, Vol. I pag. 145
 17. Rubattu, Vol. I pag. 162
 18. Farina (2002), pag. 39
 19. Rubattu, Vol. I pag. 771
 20. Farina (2002), pag. 192
 21. Rubattu, Vol. II
 22. Rubattu, Vol. I
 23. Rubattu, Vol. I
 24. Rubattu, Vol. I
 25. Rubattu, Vol. I
 26. Rubattu, Vol. I
 27. Farina (2002), pag. 63
 28. Rubattu, Vol. I pag. 787
 29. Farina (2002), pag. 64
 30. Rubattu, Vol. I pag. 792
 31. Rubattu, Vol. II
 32. Farina (2002), pag. 45
 33. Farina (2002), pag. 45
 34. Rubattu, Vol. II
 35. Rubattu, Vol. II
 36. Rubattu, Vol. I
 37. Farina (2002), pag.65
 38. Rubattu, Vol. I
 39. Rubattu, Vol. I
 40. Rubattu, Vol. I
 41. Rubattu, Vol. I
 42. Farina (2002), parte 2 pag. 153
 43. Farina (2002), pag. 92
 44. Rubattu, Vol. II pag. 720
 45. Rubattu, Vol. I
 46. Frantziscu Sale, in Sardegna Cultura. URL consultadu su 19 làmpadas 2021.
 47. (IT) Frantziscu Mura, in Sa Poesia Cantada. URL consultadu su 19 làmpadas 2021.
 48. Mara: è morto Frantziscu Sale, fra gli ultimi grandi poeti, in La Nuova Sardegna, 27 santandria 2014.
 49. Farina (2002), pag. 106
 50. Rubattu, Vol. I
 51. Rubattu, Vol. I pag. 786
 52. Farina (2002), pag. 304
 53. Rubattu, Vol. I pag. 787
 54. Gratzianu Mesina cundennau, in Làcanas, 2017.
 55. Farina (2002), pag. 228
 56. Farina (2002), pag. 116
 57. Farina (2002), pag. 127
 58. Rubattu, Vol. I
 59. (IT) Burgada de Santu Innàtziu de Làconi., in www.comune.norbello.or.it. URL consultadu su 19 làmpadas 2021.
 60. Perfugas celebra l'ideologo della rivolta, in La Nuova Sardegna, 26 abrile 2011.
 61. Frantziscu Mura - Màriu Màsala: Festa de Sant’Ignàtziu 1997 (PDF), in sardegnadigitallibrary.it.
 62. Desulo, su 6 de triulas de su 1958 - Festa de Santu Bustianu, in Làcanas. URL consultadu su 19 làmpadas 2021.
 63. Rubattu, Vol. II
 64. Rubattu, Vol. I
 65. Rubattu, Vol. I
 66. Rubattu, Vol. I
 67. Rubattu, Vol. I
 68. Rubattu, Vol. I
 69. Farina (2002), parte 2 pag. 96
 70. Rubattu, Vol. I pag. 45-46.
 71. Rubattu, Vol. II, pag. 27
 72. (IT) Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado [99], in Repertorio informatizzato delle fonti documentarie e letterarie della Sardegna. URL consultadu su 19 làmpadas 2021.
  «[...]cun Marcu d’Abas pro onnia frati suo[...]».
 73. Rubattu, Vol. II pag. 37
 74. Rubattu, Vol. II pag. 30
 75. Rubattu, Vol. II pag. 28
 76. Rubattu, Vol. II pag. 36
 77. Rubattu, Vol. II pag. 37
 78. Rubattu, Vol. II pag. 37
 79. Màuru Manca, in Sardegna Cultura.
 80. S' annoamentu de sos limbàgios artìsticos in su segundu pustisgherra, in Sardegna Cultura.
 81. Farina (2002), pag. 195
 82. Massimiliano Rais, Bitti rende omaggio a Michelangelo Pira con "Sa Caminera Literaria", in L'Unione Sarda, 28 nadale 2019.
 83. Rubattu, Vol. II pag. 37
 84. Rubattu, Vol. I pag. 822
 85. Rubattu, Vol. II pag. 98
 86. Farina (2002), parte 2 pag. 353
 87. Farina (2002), parte 2 pag. 507
 88. Rubattu, Vol. II pag. 222
 89. Farina (2002), pag. 253
 90. Rubattu, Vol. II pag. 277
 91. Rubattu, Vol. II pag. 670
 92. Remundu Piras, in Sardegna Cultura. URL consultadu su 19 làmpadas 2021.
 93. Rubattu, Vol. II pag. 458
 94. Farina (2002), parte 2 pag. 438
 95. Rubattu, Vol. II pag. 452
 96. Farina (2002), pag. 45
 97. Farina (2002), pag. 259
 98. Rubattu, Vol. II pag. 578
 99. Rubattu, Vol. II pag. 725
 100. Farina (2002), parte 2 pag. 183
 101. Rubattu, Vol. II pag. 739
 102. Rubattu, Vol. I pag. 787
 103. Farina (2002), pag. 127
 104. Farina (2002), parte 2 pag. 217
 105. Rubattu, Vol. I pag. 786
 106. Farina (2002), parte 2 pag. 215
 107. Farina (2002), pag. 18
 108. Farina (2002), parte 2 pag. 217
 109. Rubattu, Vol. II pag. 793
 110. Farina (2002), pag. 304,
 111. Rubattu, Vol. I pag. 658
 112. Farina (2002), pag. 18
 113. Farina (2002), pag. 19
 114. Farina (2002), pag. 37
 115. Farina (2002), pag. 45
 116. Farina (2002), pag. 45
 117. Rubattu, Vol. I pag. 420
 118. Rubattu, Vol. I pag. 420
 119. Farina (2002), seconda parte pag. 201
 120. Farina (2002), pag. 92
 121. Rubattu, Vol. I pag. 658
 122. Rubattu, Vol. I pag. 660
 123. Farina (2002), pag. 106
 124. Farina (2002), pag. 116
 125. Gràtzia Deledda, in www.sardegnacultura.it. URL consultadu su 17 maju 2020.
 126. Sarvadore Serra, Gràssia Deledda, unu Nobel sardu a s'Itàlia, in Limba Sarda 2.0, 3 cabudanni 2016. URL consultadu su 17 maju 2020.
 127. Farina (2002), pag. 116
 128. Farina (2002), pag. 116
 129. Rubattu, Vol. I pag. 990
 130. Farina (2002), pag. 180
 131. Farina (2002), parte 2 pag. 522
 132. Farina (2002), pag. 18
 133. Farina (2002), parte 2 pag. 217
 134. Farina (2002), parte 2 pag. 217

Bibliografia[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Artìculos ligados[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]