Jump to content

Windows Phone

Custu est un'artìculu de su mese
Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Custu artìculu est iscritu cun sa grafia Limba Sarda Comuna. Abbàida sas àteras bariedades gràficas:

campidanesu · logudoresu · nugoresu

Windows Phone
Logotipu
Logotipu
Ischermada de esèmpiu
Ischermada de esèmpiu
Isvilupadore(es)Microsoft
Ùrtima versione8.10.15148.160 (2 martzu 2015)
LimbàgiuC++, C e C#
Litzèntziaend-user license agreement
Situ web
Windows Phone 8

Windows Phone est istada una famìlia de sistemas operativos pro telefoneddu de Microsoft, presentada sa prima borta a su Mòbile World Congress su 15 freàrgiu 2010.

Fiat indiritzadu a su mercadu consumer a su contràriu de su sistema betzu, Windows Mòbile (indiritzadu a su mercadu enterprise); in prus, est incumpatìbile cun custu ùrtimu e, mancai poderende·nde carchi piessìnniu[1], fiat unu sistema nou in s'istrutura e in s'interfàtzia: custa ùrtima, derivada dae sa de Zune HD e denominada in su comintzu Metro UI, posca Modern UI o limbàgiu de design Microsoft[2], at debutadu subra Windows Phone pro s'estèndere a pustis a totu is sitemas Microsoft, inclùdidu Windows 8 e sas dashboard de Xbox 360 e One.

Sa prima versione, Windows Phone 7, est arribbada in su mercadu su 21 de ledàmene de su 2010 (su 8 de onniasantu in is Istados Unidos), sighida su 29 ledàmene 2012 dae sa segunda generatzione, Windows Phone 8. Cun s'essida de Windows 10, Microsoft at cambiadu su nùmene de su sistema operativu pro telefoneddos e tauleddas in Windows 10 Mòbile.[3]

Unu de is problemas prus mannos pro is impitadores de Windows Phone fiat sa disponibilidade de prus pagas aplicatziones in sa butega sua chi no in is pro is àteros sistemas prus de importu, dèpidu siat a s'arribu tardu de su sistema in su mercadu siat a su pagu interessu de carchi azienda manna de su web che Facebook, chi at favorèssidu s'isvilupu de aplicatziones a banda de àteros programmadores, chi però no teniant sa calidade de is aplicatziones ufitziales pro àteros sistemas.[4][5][6][7] A pustis de unu megioramentu de custa situatzione in su 2013 e de su 2014, custa diferèntzia s'est ammanniada, batende Windows Phone a su fallimentu in totu su mundu.[8][9]

Istòria[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Isvilupu de su sistema operativu[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Logo

Su traballu pro sa creatzione de una generatzione noa de Windows Mòbile est inghitzada a su cumintzu de su 2004 a suta de su nùmene in còdighe Photon, ma su progetu fiat tropu adasiadu e est istadu abbandonadu.[10] In su 2008 Microsoft at torradu a organizare is grupos de traballu pro Windows Mòbile, cun su pranu de ddu publicare in su 2009 cun su nùmene de Windows Phone, ma pro neghe de istentos meda at detzìdidu de publicare Windows Mobile 6.5 in s'ìnteri de su traballu a subra a su sistema nou.[11][12]

Windows Phone 7 est istadu isvilupadu a a lestra: sa cunsighèntzia printzipale est istada sa retro-compatibilidade mancada cun is programmas isvilupados pro is sèries pretzedentes. Larry Lieberman, responsàbile de Isvilupu de sa Microsoft Mòbile Developer Experience, at decraradu a pustis: «Si aeremus tentu prus tempus e resursas, diamus àere pòdidu fàghere carchi cosa pro cantu pertocat sa retro-compatibilidade».[13] Lieberman, in prus, s'est espressadu a subra de comente Microsoft apat proadu a castiare a su mercadu de is tzellulares in una manera diferente, tenende in mente su sìngulu cliente finale e a su pròpiu tempus is retzes aziendales. Terry Myerson, ingennieri de isvilupu de Windows Phone, at acraradu: «Cun s'isvilupu de is ischermos capatzitivos, sena netzessidade de pennedda, e su sèberu de hardware pretzisu pro Windows Phone 7, amus dèpidu truncare sa cumpatibilidade de is aplicatziones de Windows Mòbile 6.5».[14]

Nùmene[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Su nùmene Windows Phone benet in parte dae su sistema betzu de Microsoft, Windows Mòbile. Prima de s'annùntziu ufitziale de Windows Phone 7, Microsoft at incumentzadu a pònnere Windows Phones a is telefoneddos cun sistema operativu Windows Mòbile. A pustis at annuntziadu sa prataforma sua comente Windows Phone 7 Series, ma custu at intzitadu crìticas, ca fiat tropu longu e difìtzile de impreare in is arresonos. Rispondende a custu, su 2 abrile de su 2011 Microsoft at decraradu chi su faeddu Series diat èssere istadu bogadu dae su nùmene, lassende isceti Windows Phone 7.[15] Su decraru ufitziale est istadu:

«Is clientes pedint una manera prus simpre pro impreare su nùmene cun fitiania. Sa cosa importante est a mantènnere s'atentu subra de su màrchiu Windows Phone, chi amus introduidu incumentzende dae su mese de ledàmene (2009, ndr) e chi at a sighire a èssere impreadu fintzas a pustis de Windows Phone 7.»

Partenariados OEM[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Cun Windows Phone 8.1, sunt istados 17 is partner chi ant detzìdidu de impreare Windows Phone, comente Samsung, HTC, Sony, LG ma no ant presentadu totus e 17 un'aparatu cun Windows Phone.[16]

Partenariadu cun Nokia[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Su 11 freàrgiu de su 2011, in s'ìnteri de una cunferèntzia de imprenta in Londra, Steve Ballmer e s'amministradore delegadu de Nokia Stephen Elop ant annuntziadu unu partenariadu intre is aziendas issoro chi previdiat chi Windows Phone diat èssere essidu su sistema operativu printzipale de is telefoneddos Nokia benidores. S'idea printzipale fiat sa creatzione de un'ecosistema globale nou, acostagende cuncurrentes comente a Android e iOS e faeddende de una gara a tres cuncurrentes. In prus, in base a s'acòrdiu, Bing diat èssere essidu su motore de chirca pro is telefoneddos Nokia e ddoe depiat èssere un'integratzione intre Nokia Maps e Bing Maps gasi comente s'Ovi Store de Nokia depiat èssere integradu cun su Windows Phone Marketplace. Su partenariadu includiat "coladòrgios de fundos pro royalties, promotzione e cumpartzimentu", chi segundu Microsoft depiant èssere mesurados in milliardos de dollaros.[17]

Is primos telefoneddos Nokia a montare su sistema operativu de s'azienda de Redmond sunt istados is Nokia Lumia 800 e 710, presentados in ladàmene a su Nokia World 2011.[18][19]

Su 3 cabudanni 2013 est annuntziadu ufitzialmente s'achirimentu dae Microsoft de sa partzidura Devices & Services de Nokia pro una summa de belle 5,44 milliardos de dollaros.[20] Cun custu Microsoft s'est assigurada is deretos in sa produtzione de telefoneddos cun màrchiu Lumia e Asha prus unu tzertu nùmeru de brevetos Nokia; custa at sighidu a esìstere comente a azienda isvilupadora de servìtzios de localizatzione (Nokia HERE) e tecnologias noas pro is telecomunicatziones.[21] Stephen Elop lassat s'incàrrigu de amministradore delegadu de sa sotziedade finlandesa (Risto Siilasmaa dd'at remplasadu) pro assùmere su de vitzepresidente esecutivu de sa partzidura Devices & Services.[22] Est naschidu gai Microsoft Mòbile.

Mancari chi esseret istada achirida dae Microsoft (achirimentu acabadu in abrile 2014 pro motivos burocràticos[23]) Nokia at presentadu in su Mòbile World Congress 2014 una sèrie de telefoneddos denominada Nokia X e chi cumprendet sos mollos X, X+ e XL.[24] Sa sèrie fiat basada a subra de una versione modificada de su sistema operativu Android, cun un'interfàtzia impitadore simigiante a cussa impreada dae Windows Phone e sa butega de aplicatziones sua in logu de Google Play.[25]

Is primos mollos targados Microsoft Mòbile (formalmente ancora in suta de màrchiu Nokia), is Nokia Lumia 530, 630, 635 e 930 sunt arribbados in su 2014; a suta de su nùmene de Microsoft Mòbile est istadu afiladu fintzas su Nokia X2 cun una versione modificada de su sistema operativu Android, ma est a pustis istadu decraradu chi custu mollu diat èssere istadu s'ùrtimu.[26]

Cummèrtziu initziale[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Windows Phone 7[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Microsoft aiat naradu chi Windows Phone 7 diat èssere istadu cummertzializadu a tempus pro is vacàntzias de Nadale de su 2010; in argiolas 2010 est istada distribuida sa versione beta de Windows Phone Developer Tools, unu pachete gratùitu pro isvilupare aplicatziones de esecutare subra Windows Phone 7, cun Visual Studio (versione 2010 Express), Silverlight, Expression Blend, XNA Game Studio ( versione 4.0) e su Windows Phone Emulator.

Windows Phone 7 est istadu isveladu su 15 freàrgiu de su 2010 in su Mòbile World Congress de Bartzellona[27] e Microsoft at riveladu minudas agiuntivas a su MIX 2010 su 15 martzu imbeniente. Sa versione definitiva de su programma est istada distribuida su 16 cabudanni de su matessi annu.[28]

Windows Phone 7 at retzidu 4 annoamentos: duos minores (Nodu e Tango) e duos majores (7.5 - Mango e 7.8). Windows Phone 7.8 est s'ùrtimu annoamentu pro sos dispositivos naschidos cun Windows Phone 7.x.

Windows Phone 8[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Sa versione manna imbeniente, Windows Phone 8, est istada annuntziada dae Microsoft su 20 làmpadas 2012 e posta in cummèrtziu su 29 ladàmene de su matessi annu.

Windows Phone 8.x at retzidu chimbe annoamentos: bator minores (WP 8 Update - Portico, Update 2, Update 3, WP 8.1 Update) e unu majore, Windows Phone 8.1.

Panoràmica de is versiones[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Versione printzipale Dada de distributzione Mudadas rilevantes
Windows Phone 7 RTM (7.0.7004.0) 1º cabudanni 2010 Release to manufacturing.
Windows Phone 7 NoDo (7.0.7390.0) beranu 2011 Introduit su còpia e ataca, abertura e serrada prus lesta de is aplicatziones[29], megioramentu de su sistema de chirca de su Marketplace e su suportu CDMA. Megioros a: Outlook, fotocàmera, audio e Wi-Fi.
Windows Phone 7.5 Mango (7.10.7720.68) 27 cabudanni 2011  

Torrada a disenniare sa barra de su volùmene, megioros a s'ischermada de blocu in s'ìnteri de s'ascurtu de mùsica, Windows Live Messenger e Facebook Chat integrados a s'hub Cuntatos/Messàgios, hub Giogos megioradu, Task Switch megioradu, introduidos Bing Vision e Bing Mùsica, Marketplace megioradu, ischermada noa de istudu, assètios noos pro sa fotocàmera, Office Mòbile megioradu, Internèt Explorer 9 Mòbile, Hub Mùsica + Video cun funtziones noas, sonos de tzerriada personalizados, gràfica megiorada, Smart DJ. E prus de 500 funtziones noas e 1500 API noas.

Windows Phone 7.5 Refresh Tango (7.10.8773.98) istiu 2012 Novidade pro is messàgios, esportatzione e importatzione de cuntatos de su telèfonu cara a un'ischeda SIM.
Windows Phone 7.8 (7.10.8862.144) 30 ghennàrgiu 2013  

Oferit un'esperièntzia noa de s'ischermada Start cun ricuadros animados piticos, mèdios e mannos, prus colores in su primu pranu a 20, megiorada s'esperièntzia de s'ischermada de blocu cun funtzionalidade de amparu dae s'ativatzione atzidentale e s'immàgine de Bing comente a isfundu de sa die. Estèndidu su suportu de Windows Phone Marketplace e Xbox a àteros paisos, megioradu su caràtere tzinesu e s'aspetu de s'àrabu e de àteras limbas;

Windows Phone 8 29 santugaine 2012 Kernel Windows NT in logu de Windows CE presente in Windows Phone 7.x, Internet Explorer Mòbile 10, Office Mòbile megioradu, imbiu de archìvios pro mèdiu de Bluetooth, suportu NFC e Wi-Fi Direct, suportu pro prus risolutziones, Ungroni de is Pipios, suportu pro is MicroSD, suportu a is protzessores multi-nùcleu finas a 64 nùcleos, notìficas de aplicatziones de àteros produtores in sa'ischermada de blocu, pagamentos in is app, annoamentu OTA.
Update - Pòrticu (GDR1) (8.0.10211.204) 11 nadale 2012 Poderamentu de sa connessione Wi-Fi a ischermu istudadu, possibilidade de tènnere SMS ammentados in su terminale, possibilidade de refudare una mutida in intrada imbiende unu SMS ammentadu, boghe noa “issebera totu” in messàgios e foto, arràngiu pro su problema de is avios noos improvisos.
Update 2 (GDR2) (8.0.10327.77 o 8.0.10328.78) trìulas 2013 Megioros pro s'hub Mùsica + video siat in lestresa, siat in in funtzionalidades; agiunta de sa Ràdiu FM; introduidu Data Sense pro controllare is datos iscarrigados dae sa retze tzellulare; Is app chi impreant su protocollu VoIP comente a Lync e Skype oferint mègius prestatziones e prus istabilidade. Megioros in Internet Explorer, chi megiorat sa cumpatibilidade cun HTML5.
Update 3 (GDR3) (8.0.10501.127, 8.0.10512.142, 8.0.10517.150 o 8.0.10521.155) santugaine 2013 Megioros chi fatzìlitant s'impreu de is dispositivos a dae is impitadores cun problemas de bista, possibilidade de liberare ispàtziu de sa memòria cun prus fatzilidade e burrare is documentos temporales. Is categorias noas in “memòria de su telèfonu” ammustrant in minuda cales app òcupant prus ispàtziu. Introduida sa Modalidade Ghia chi permitit a s'impitadore de disativare is notìficas de mutidas e messàgios in arribu cando est portende unu veìculu. Agiunta sa possibilidade de disativare sa rotatzione de s'ischermu; agiuntu su suportu pro su cumpartzimentu de sa connessione de retze pro mèdiu de bluetooth cun is dispositivos Windows 8.1, risòlvidos diversos bug chi causaiant problemas in sas connessiones bluetooth cun is atzessòrios àteros aparatos. Agiunta sa possibilidade de personalizare sa suoneria de SMS, e-mail, messàgios vocales, promemoria e messaggistica istantànea). Est istada annotamala agiunta sa possibilidade de cungiare sas aplicatzione de su Fast App Switcher cun unu tocu de is sìmbulos “X” issoru.
Windows Phone 8.1 (8.10.12293.216, 8.10.12393.890, 8.10.12382.878,

8.10.12397.895

8.10.12397.899)

istiu 2014  

Agiunta de s'assistente virtuale Cortana, de su tzentru operativu e de sa funtzionalidade swype a su tecladu Word Flow; majore personalizzazione cun sa possibilidade de agiùnghere un'isfundu a is tile de s'ischermada Start; megioros a su navigadore e a su riprodutore vìdeo a intro de sa bentana; partzidura de s'hub Mùsica + video in Xbox Music e Xbox Video, app noas de averiduu comente Rispàrmiu Bateria, Sensore Datos, Sensore Wi-Fi e Sensore Memòria. megioradu su multi-protzessu, introduidas aplicatziones universales pro Windows 8.1 e Windows Phone 8.1, API noas pro personalizare s'ischermada de blocu. S'integratzione intre is retzes sotziales e is hub de sistema no est prus manigiada dae su sistema ma dae is aplicatziones (Facebook, Twitter etc.). Cun sa chirca de Bing est possìbile chircare fintzas archìvios, cuntatos e aplicatziones in su sistema e est istadu agiuntu su suportu pro is butones A coa, Start e Chirca a s'ischermu.

Windows Phone 8.1 Update (GDR1) (8.10.12293.216) austu/atòngiu 2014 Cortana arribbat in Tzina, Rènniu Unidu, Canadà, Ìndia e Austràlia, agiuntas cartellas in Start Screen, megioros a Xbox Music: suportu a sa Live Tile, Ischeda "Riproduidos de reghente", Suportu a s'ungrone de is Pipios.
Windows Phone 8.1 Update 2 (GDR2)(8.10.15148.160) abrile 2015 Preinstalladu in is Lumia 640 e 640 XL; peruna informatzione a pitzus de s'annoamentu de àteros aparatos.[30]
Windows 10 Mòbile martzu 2016.[31] Versione majore cun s'obietivu de annànghere a smartphone e phablet un' esperièntzia de impreu prètzisu a sa de Windows 10.[32] Mollos cumpatìbiles: Lumia 1520, 930, 640, 640XL, 730, 735, 830, 532, 535, 540, 635 1GB, 636 1GB, 638 1GB, 430, 435, BIAITOS Win HD w510u, BIAITA Win HD LTE x150q, MCJ Madosma Q501.[33]

Piessìnnios[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Interfàtzia de impitadore[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Esempru ischemàticu de s'interfàtzia Modern UI in unu Windows Phone, in ue sunt impreadas is "Live Tiles" de vàrias dimensiones e positziones

Windows Phone impreaiat s'interfàtzia de impitadori Modern UI (In antis Metro) Microsoft.[34] S'ischermada printzipale, Ischermada Start, fiat assentada dae Live Tiles, chi sunt ligòngios a aplicatziones, funtziones o elementos individuales (cuntatos, pàginas internèt, aplicatziones o àteru) a forma de regiolas (tiles in limba inglesa). S'impitadore podiat agiùnghere, dimensionare, iscostiare o eliminare is regiolas, chi aparint dinàmicas (ddi naraiant pro custu Live tiles) gràtzias a efetos gràficos (furriadas, animatziones etc.) e s'annoaiant in tempus reale - pro esempru, sa regiola de unu contu de posta eletrònica ammustraiat su nùmeru de messàgios non letos, o sa de un' aplicatzione meteo podiat informare fatu-fatu a pitzus de is cunditziones meteo.[35][36] S'interfàtzia de impitadore pre-definida teniat unu tema iscuru, ma s'impitadore podiat seberare de ddu cambiare cun unu tema craru, in ue faghiat a seberare unu colore ùnicu pro is regiolas intra 20 tonalidades.[37] Is regiolas de aplicatziones esternas podiant adotare in manera automàtica su colore seberadu o nde pigare un'indipendente.[38][39]

Medas càbidos in Windows Phone fiant organizados in hub, chi cumbinaiant càbidos locales e in lìnia non limitende·si a ammustrare isceti elementos relativos a sa sìngula categoria, ma ammanniende·dda collinde interatziones, collegamentos e app fintzas pro mèdiu de s'integratzione de su sistema cun is retzes sotziales printzipales comente Facebook e Twitter.[36] A esempru, s'hub Foto cunteniat siat is albums creados fadende fotografias o caturende ischermadas, siat is de su contu de retze sotziale sincronizadu e ammustraiat a esempru is app installadas chi permitint mudàntzias fotogràficas. Àteros hub presentes sunt Mùsica + video, Giogos, e Office.

Intrada[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

S'impitadore interagiat cun sa prataforma Windows Phone pro mèdiu de tres teclas printzipales: A coa, Start e Chirca.

A coa, rapresentadu dae una fritza girada cara a manu manca, aporriat a s'ischermada pretzedente e permitiat de cungiare un'aplicatzione in esecutzione; cun una pressione perlongada ammustraiat s'ischermada de is protzessos.

Start, rapresentadu dae su logu de Windows, aporriat a s'ischermada Start cando un'aplicatzione est in esecutzione, lassende·dda aberta in fundu. Cun pressione perlongada, ativaiat is cumandos vocales TellMe

Chirca, rapresentadu dae una lente de ingrandimentu, permitiat de intrai in sa chirca integrada de Bing.

Windows Phone impreaiat sa tecnologia multi-tocu; s'insertada de su testu acontessiat pro mèdiu de una tastiera virtuale a subra a s'ischermu, chi ddi naraiant Word Flow.[40][41][42][43]

Multi-prozessu[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Windows Phone impreaiat unu sistema de gestione de is app in su fundu diferente de àteros sistemas operativos: is app presentes in background difatis no abarraiant abertas e ativas, ma "ibernadas" in sa memòria cache e tando at rimòvidu dae sa RAM; non fiant serradas de su totu ma postas in pàusa a manera de torrare ativas in pessu chi s'arratzaiat dae s'ischermada multitasking. Custu permitiat de aorrare resursas hardware, comente su logu in RAM.

Notìficas[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Su sistema de notìficas fiat manigiadu dae is serbidores Microsoft e suportaiat app de sistema o de àteros. S'impitadore podiat retzire notìficas in forma de Toast, duncas pro mèdiu de unu pinnone chi apariat in s'ala superiora de s'ischermu e chi ddoe abarraiat pro carchi segundu. Cando s'impitadore non castiaiat sa notìfica, su nùmeru de notìficas presentes pro s'app fiat ammustradu a subra a regiola sua.

Chirca[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Is dillindadas de Microsoft in contu de s'hardware de is aparatos previdiant sa presèntzia de una tecla multifunzione de chirca in su frontale de su telèfonu. Sa pressione in su pulsante Chircat permitiat a s'impitadore de chircare sitiados internèt, notizias e pòngiat in sa mapa impreende su motore de chirca Bing.[44]Bing fiat su motore de chirca pre-definidu e mègius integradu, ma fiat possìbile a nde impreare àteros.

Assistente vocale[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

In Windows Phone 7 e 8 ddoe fiat un'assistente vocale, Microsoft TellMe, chi si podiat ativare xun sa pressione perlongada de sa tecla tzentrale Start. Permitiat de esecutare funtziones limitadas comente tzerriare unu cuntatu, s'abertura de aplicatziones, sa chirca, sa cumpositzione de notas e messàgios.

Cun sa versione majore Windows Phone 8.1, Microsoft at agiuntu a sa prataforma Windows Phone un'assistente vocale intelligente, Cortana.[45] Su nùmene fiat pigadu dae sa sèrie Halo, comente annuntziadu dae Joe Belfiore in s'ìnteri de sa presentada in ue nd'at ammustradu is pessìnnios printzipales.[46]

Annoamentos[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

Segundu cantu decraradu dae Microsoft, is annoamentos fiant imbiados a is terminales Windows Phone pro mèdiu de Microsoft Update, comente in is àteros sistemas operativos basados subra Windows.[47] Microsoft boliat però annoare a manera dereta onni telèfonu cun Windows Phone e aiat pianificadu un'imbiu costante de annoamentos minores chi ant a agiùnghere funtziones in s'ìnteri de s'annu e unu prus mannu annuale.[48][49]

Totu is aplicatziones esternas podiant èssere annoadas in manera automàtica pro mèdiu de su Windows Phone Store (Marketplace in Windows Phone 7).[50]

Riferimentos[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]

 1. Svelato il nome sostitutivo di Metro UI, Microsoft Design Language, in windowsphoneitaly.com. URL consultadu su 23 marzo 2014.
 2. Peter Bright, Windows Phone 7 Series in the Enterprise: not all good news, in arstechnica.com, 16 marzo 2010. URL consultadu su 20 novembre 2010.
 3. Windows Phone cambia nome: si chiamerà Windows 10 Mobile, Telefonino.net, 14 maggio 2015. URL consultadu su 2 marzo 2016 (archiviadu dae s'url originale su 23 abrile 2017).
 4. Microsoft Endlessly Disappoints With 'New' Windows Phone Apps | Gadget Lab | Wired.com
 5. Windows Phone has an app problem, but don't tell that to Microsoft | News | TechRadar
 6. Nokia frustrated with lack of apps, progress on Windows Phone - latimes.com
 7. Microsoft has an app problem - CBS News, in cbsnews.com. URL consultadu su 6 nadale 2020 (archiviadu dae s'url originale su 16 santugaine 2013).
 8. Tom Warren, Windows Phone has a new app problem, The Verge, 23 ottobre 2015. URL consultadu su 2 marzo 2016.
 9. (EN) Preston Gralla, Is the app gap still killing Windows Phone?, in Computerworld, 22 agosto 2014. URL consultadu su 9 novembre 2019.
 10. What Windows Phone 7 Could Have Been, in gizmodo.com, 25 febbraio 2010. URL consultadu su 5 giugno 2010.
 11. Thoughts on Windows Phone 7 Series (BTW: Photon is Dead), in pocketnow.com, 17 febbraio 2010. URL consultadu su 5 giugno 2010 (archiviadu dae s'url originale su 29 santugaine 2013).
 12. Steve Ballmer wishes Windows Mobile 7 had already launched, but they screwed up, MobileTechWorld, 24 settembre 2009. URL consultadu su 25 marzo 2013 (archiviadu dae s'url originale su 4 santandria 2013).
 13. Nicholas Kolakowski, Microsoft Explains Windows Phone 7 Lack of Compatibility, eWeek, 15 marzo 2010.
 14. Windows Phone 7: A New Kind of Phone (36:47 min. in), Microsoft, 13 giugno 2010. URL consultadu su 9 settembre 2010 (archiviadu dae s'url originale su 27 nadale 2012).
 15. Bonnie Cha, Microsoft drops 'Series' from Windows Phone 7, cnet.
 16. Microsoft: salgono a 17 i produttori che hanno deciso di puntare su Windows Phone, in tuttowindowsphone.net. URL consultadu su 25 luglio 2014 (archiviadu dae s'url originale su 22 maju 2014).
 17. Nokia and Microsoft Sign Definitive Agreement Ahead of Schedule
 18. Nokia's First Windows Phone 7 Handset BBC World News 26 Oct 2011
 19. Nokia's Windows Phone announced alongside the 800, hitting select markets by end of year, Governor. URL consultadu su 31 ottobre 2011 (archiviadu dae s'url originale su 25 abrile 2012).
 20. Microsoft compra Nokia per 5,44 mld euro, in ansa.it. URL consultadu su 29 marzo 2014.
 21. 10 cose su Microsoft che compra Nokia, in ilpost.it. URL consultadu su 29 marzo 2014.
 22. Microsoft compra le attività cellulari di Nokia: operazione da 5,44 miliardi di euro, in repubblica.it. URL consultadu su 29 marzo 2014.
 23. Microsoft-Nokia, acquisizione completata ad aprile, in webnews.it. URL consultadu su 29 marzo 2014.
 24. Nokia presenta una nuova gamma di smartphone Nokia X, Nokia X+ e Nokia XL, ecco tutte le info!, in plaffo.com. URL consultadu su 29 marzo 2014.
 25. Mobile World Congress, Nokia presenta tre Nokia X con Android, in wired.it. URL consultadu su 29 marzo 2014.
 26. Alexandre Milli, Microsoft fa fuori la serie Nokia X, in windowsblogitalia.com. URL consultadu su 25 luglio 2014.
 27. Mobile World Congress 2010 – day one overview, in techcentral.co.za, 15 febbraio 2010. URL consultadu su 3 giugno 2010.
 28. Vlad Savov, Microsoft demoes Twitter and Netflix apps for Windows Phone 7, releases final dev tools, Engadget, 16 settembre 2010. URL consultadu su 29 settembre 2010.
 29. The Smartphone Reinvented Around You | Windows Phone (United States)
 30. Windows Pone 8.1 Update 2 Preinstallato su Lumia 640 e 640 XL
 31. Giovanni Mattei, Inizia finalmente il rollout di Windows 10 Mobile per i vecchi Windows Phone, Ridble, 17 marzo 2016. URL consultadu su 17 marzo 2016 (archiviadu dae s'url originale su 3 maju 2016).
 32. Windows 10 Mobile, Windows Central. URL consultadu su 4 marzo 2016.
 33. Salvatore Carrozzini, Ufficiale: prende il via l'aggiornamento a Windows 10 Mobile, in Hardware Upgrade, 17 marzo 2016. URL consultadu su 17 marzo 2016.
 34. Copia archiviata (PDF), in download.microsoft.com. URL consultadu su 9 settembre 2010 (archiviadu dae s'url originale su 15 santandria 2010).
 35. Windows Phone 7 is official, and Microsoft is playing to win, in engadget.com, 15 febbraio 2010. URL consultadu su 15 febbraio 2010-10 (archiviadu dae s'url originale su 3 martzu 2016).
 36. 36.0 36.1 Windows Phone 7: the complete guide, in engadget.com, 18 marzo 2010. URL consultadu su 19 settembre 2010.
 37. The Most Comprehensive Windows Phone 7 Demo to Date, in pocketnow.com, 27 luglio 2010. URL consultadu su 19 settembre 2010 (archiviadu dae s'url originale su 14 maju 2011).
 38. Channel 9 Demos Some Windows Phone 7 Apps, in pocketnow.com, 10 agosto 2010. URL consultadu su 19 settembre 2010 (archiviadu dae s'url originale su 5 cabudanni 2010).
 39. HTC HD7: Hello, All 4.3-Inches of Windows Phone 7, in wp7forum.com, 10 ottobre 2010. URL consultadu su 25 marzo 2013 (archiviadu dae s'url originale su 18 trìulas 2011).
 40. Windows Phone 7 in-depth preview, in engadget.com, 19 luglio 2010. URL consultadu su 4 settembre 2010.
 41. AutoCompleteBox in Windows Phone 7, in rgullhaug.wordpress.com, 8 settembre 2010. URL consultadu su 21 settembre 2010.
 42. Windows Phone 7 Keyboard Demoed, Deemed Fast, Responsive, Accurate, in pocketnow.com, 10 agosto 2010. URL consultadu su 19 settembre 2010 (archiviadu dae s'url originale su 22 austu 2010).
 43. Windows Phone 7 Series Text Entry: Strict Hardware Requirements, in pocketnow.com, 17 agosto 2010. URL consultadu su 19 settembre 2010 (archiviadu dae s'url originale su 22 martzu 2010).
 44. Mary Jo Foley, Will all Xbox games work on Windows Phone 7 devices?, ZDNet, 15 febbraio 2010.
 45. Con Windows Phone 8.1 arriva l'assistente Cortana, in lastampa.it. URL consultadu su 3 aprile 2014 (archiviadu dae s'url originale su 28 abrile 2019).
 46. Microsoft lancia Cortana, in repubblica.it. URL consultadu su 3 aprile 2014.
 47. Paul Thurrott, Windows Phone OS 7.0 Architecture Guide, in windowsphonesecrets.com, 19 aprile 2010. URL consultadu su 9 settembre 2010.
 48. Microsoft talks Windows Phone 7 features, native code, multi-tasking and update process, MobileTechWorld. URL consultadu su 25 marzo 2013 (archiviadu dae s'url originale su 10 maju 2012).
 49. Ina Fried, Ballmer talks Windows Phone 7 with CNET (Q&A), in news.cnet.com.
 50. Chris Ziegler, Windows Phone Marketplace for Windows Phone 7 Series unveiled, Engadget, 15 marzo 2010. URL consultadu su 3 giugno 2010.

Wikimedaglia
Wikimedaglia
Custu est unu de sos artìculos de su mese, est a nàrrere unu de sos mègius artìculos creados e postos in sa pàgina printzipale dae sa comunidade, chi l'at isseberadu pro su mese de freàrgiu de su 2023

Candidados pro sos meses benidores

Totu sos artìculos de su mese