Cuntierra usuàriu:Stefanolocci

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search

Bene bènnidu in Wikipedia![modìfica su còdighe de orìgine]

Salude Stefanolocci, e bene bènnidu in Wikipedia! Apo bidu sas mòdìficas chi as fatu in unos cantos artìculos, e ti cheria torrare gràtzias pro su traballu tuo! In prus, ti cheria dare una paia de cussìgios:

  1. Pro traduire artìculos dae àteras versiones de Wikipedia a sa sarda, a parre meu, ti cumbenit a impreare s'aina de bortadura, ca est meda prus discansosa e fàtzile de impreare. A pustis de àere acabadu, incarchende in sa rodedda in artu a destra podes publicare in un'abbotzu personale ("personal draft", una pàgina de proa chi benit sarvada automaticamente cun un'indiritzu a tipu "Usuàriu:Stefanolocci/Nùmeneartìculu"), e dae cue copiare su còdighe in s'artìculu de Wikipedia, si esistit giai, o publicare diretamente s'artìculu, si galu no esistit. Si t'interessat custa est una ghia in sardu, custa est in inglesu e custa est in italianu.
  2. Cando còpias su testu dae un'àtera Wikipedia (a es. cussa inglesa) ti cumbenit a lu fàghere a pustis de àere abertu s'artìculu dae ue ses copiende in VisualEditor o dae su còdighe, ca gasi diat dèpere copiare automaticamente fintzas sos ligàmenes e sas notas e non dias dèpere torrare a insertare totu sas notas, comente as dèpidu fàghere finas a como e chi t'at creadu cussas parèntesis cuàdras dòpias in sos nùmeros de sas notas.

Ti lasso fintzas su ligàmene a unu tutorial in sardu pro Wikipedia, ma si tenes cale si siat duda o ti serbit agiudu faghe·mi ischire chene ti pònnere cale si siat problema, mi podes cuntatare sa pàgina mea de sas cuntierras!--L2212 (talk) 18:43, 7 Maj 2020 (CEST)[reply]

Campidanesu ecc.[modìfica su còdighe de orìgine]

Saludi Stefano, si iscriis in LSC depis poni su template LSC. Si s'articulu est in campidanesu e du bolis fai mellus, du depis fai in campidanesu. Si bolis iscriidi sa propia pagina ma in LSC o nugoresu e custa mancada, ndi depis fai una noa. Si no est craru faimiddu scidi. Gratzias meda po s'agiudu tuu. -- Elcaracol (Tzerriamì puru) 19:55, 12 Maj 2020 (CEST)[reply]

Salude Stefano, apo bidu sos cummentos iscritos dae tie e dae [@ Elcaracol], e penso chi su problema fiat su fatu chi ses mudende pàginas chi sunt giai prontas chene nde tènnere una pronta tue puru. Pro como, pro nàrrere, apo postu sa pàgina "Amèrica" in LSC in in una suta-pàgina de su profilu tuo (sa chi benit mutida una "pàgina de proa" o "sandbox") finas a cando no at a èssere pronta, e petzi a pustis ti cumbenit de la mòere a Amèrica, pònnere su template LSC e totu su restu. In generale, cando ses traballende a una cosa gasi, ti cumbenit a creare una suta-pàgina che a cussa (una cosa a tipu "Usuàriu:Stefanolocci/nùmeneartìculu"), comente apo fatu deo in Usuàriu:L2212/J._R._R._Tolkien, pro cussu traballu chi depo galu acabare (sa versione in LSC esistit giai, ma nde so bortende una prus manna), e a bi traballare in cue finas a cando non l'as acabada. Cando non t'at a serbire prus l'as a pòdere isbodiare e a bi pònnere su Template:fuliai_immoi e l'apo a iscantzellare deo. Custu diat bàlere fintzas si issèberas de traballare cun artìculos chi non tenent giai una versione in àteras grafias inoghe, cosa chi ti cunsìgio ca diat èssere prus lestra fintzas pro tie.
Un'àtera cosa chi ti torro a cunsigiare est, cando cheres copiare unu testu de bortare o adatare dae una pàgina giai pronta, inoghe o in un'àtera versione de Wikipedia, est a incarcare, in sa pàgina chi cheres copiare, in "Modìfica" o Modìfica còdighe de orìgine" (in su segundu casu, dias dèpere bìdere una cosa gasi), seletzionare e copiare totu dae cue. Custu pro evitare chi sa còpia chi faghes tèngiat cosas chi non bi depent èssere, comente cussas chi apo iscantzelladu inoghe (sos "[modìfica | modìfica su còdighe de orìgine]" a curtzu a sos nùmenes de sas setziones e de sos paràgrafos, chi benint creados in automàticos e non cherent copiados), o chi manchent totu sos Wikilinks internos (sos ligàmenes a àteros artìculos). Proa a fàghere carchi esperimentu in cue o cun una pàgina noa, e si tenes galu dudas faghe·mi ischire! Saludos corales.--L2212 (talk) 01:03, 13 Maj 2020 (CEST)[reply]

Messagios de vandalismos illogicos[modìfica su còdighe de orìgine]

Salude, probabilmente est istada una faddina de su blocu automàticu, cussu fatu pro blocare su vàndalu chi amus tentu inoghe in custas dies. Torra a proare como, impreende su contu tuo.--L2212 (talk) 23:07, 24 Maj 2020 (CEST)[reply]

Modìficas anònimas[modìfica su còdighe de orìgine]

Salude Stefanolocci, iscusa ma mi podes nàrrere proite sighis a fàghere belle totu sas modìficas tuas cun un'IP anònimu, imbetzes de impreare su contu tuo? Giai est permìtidu, ma pro sa chistione de sos blocos automàticos, e in generale pro sighire mègius sas pàginas, est mègius a impreare unu contu registradu chi, in custa manera, sighet fintzas a ismanniare su nùmeru de modìficas suas colende dae una categoria de cunfirma a s'àtera. Custu diat pòdere èssere ùtile pro evitare de tènnere faddinas de sos blocos contra a su vandalismu e pro medas àteras cosas. Pro custu, ti dia cunsigiare, si cheres fàghere modìficas mannas (chi non siant cosas de pagos caràteres o de refusos) de intrare in su contu tuo, in antis.--L2212 (talk) 16:02, 25 Maj 2020 (CEST)[reply]

Cambiare sa pàgina printzipale[modìfica su còdighe de orìgine]

Salude. Pro cambiare sa pàgina, a pustis de sas chimbe dies chi amus naradu, ti cumbenit a copiare su còdighe de sa betza in una suta-pàgina noa chi creas tue (a es. Artìculu--->Artìculu/logudoresu) e, a pustis, a pònnere sa noa in sa pàgina printzipale. Sa suta-pàgina betza in ue as fatu sas modìficas (es. Artìculu/LSC) la podes isbodiare e pònnere su Template:Fuliai immoi.--L2212 (talk) 15:20, 27 Maj 2020 (CEST)[reply]