Cuntierra usuàriu:Sulcistanu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search

Bene bènnidu![modìfica su còdighe de orìgine]

Salude Sulcistanu, e bene bènnidu in Wikipedia! Gràtzias meda pro sas contributziones tuas, apo petzi mudadu una paja de cosas pro adatare s'artìculu a s'istile de Wikipedia (unas cantas informatziones las podes agatare inoghe, fintzas si est una ghia partziale), mescamente sos templates in cue e in sa pàgina de sas cuntierras. A propòsitu, mi podes nàrrere in ue l'ais publicada custa tradutzione, si l'ais giai fatu? Gasi ponimus unu ligàmene! Si imbetzes bos ant finantziadu pro fàghere modìficas a manera direta in Wikipedia nara·mi·lu, ca tocat a lu sinnalare cun un'àteru template. Giai l'apo a fàghere deo, non ti preòcupes, gasi pro àteros artìculos as a dèpere petzi fàghere unu còpia e incolla. Si b'at carchi cosa chi no est crara o ti serbit agiudu pro carchi cosa faghe·mi·lu ischire!--L2212 (talk) 20:48, 6 Maj 2022 (CEST)[reply]

Milli gràtzias. So ancora a cumprèndere cummente bolet fata sa faina. A bellu a bellu m'apo a iscrarire is ideas. In capas fiat mègius a abetare a publicare sa tradutzione finas a èssere acabbadu s'acontzamentu, ma m'ispeddiaiat a bìdere su resurtu!
Custa publicatzione non dd'apo galu publicada in logu o situ perunu. Custa atividade dd'apu fata in is oras mias de isportellu, ma non mi dd'at pedida nemos a manera direta.
Su chi galu m'est pagu craru est pròpiu a cummente funtzionant custos templates. Ma luego mi pòngio a mi ddos istudiare.
In fines, si tue puru traballas cun su sardu, difìtzile no at a èssere chi nos connoschimus :D Sulcistanu (talk) 18:29, 7 Maj 2022 (CEST)[reply]
Tando, pro cumprèndere comente diat èssere mègius a impostare un'artìculu, paris a sa ghia chi ti apo giai naradu, podes fintzas proare a pigare a esèmpiu artìculos chi chistionant de cosas chi s'assimìgiant, fintzas si tocat a nàrrere ca a dolu mannu inoghe sa calidade de sos artìculos podet èssere pagu uniforme, pro neghe de sos pagos editores e de su pagu tempus chi bi podimus dedicare. Bi nde sunt medas, mescamente cussos fatos medas annos a oe, chi diamus dèpere acontzare meda o torrare a fàghere. Però in sa lista de sos artìculos de su mese podes agatare una lista de artìculos fatos bene e de genias diferentes.
Gràtzias pro s’acrarimentu in contu de su progetu, ti l’apo dèpidu pedire ca inoghe in Wikipedia pro custas chistiones legales sunt pibincos meda e duncas tocat a istare atentos pro evitare segamentos de matza. In cada manera essende chi est una cosa chi as isseberadu tue de fàghere non b’est problema, inoghe podes lèghere comente funtzionat sa chistione cun sas modìficas a pagamentu ma custu a tie non si àplicat, ca comente narant inoghe su chi faghes tue cun custu progetu si diat aplicare petzi si calicunu t’aeret naradu in su progetu “bae e borta custu artìculu e iscrie custa cosa” (pro chistiones de cunflitu de interesse). Duncas no est obligatòriu pro tie a sinnalare chi custas modìficas sunt fatas cun su progetu tuo, ma si lu boles fàghere su matessi pro cale si siat resone lu podes fàghere in duas maneras:
  • petzi in s’ogetu de sas modìficas, e duncas s’at a bìdere petzi pompiende sa cronologia de sas modìficas. In custu casu podes traballare diretamente in s’artìculu chi esistit giai
  • in su testu de s’artìculu, ma in cussu casu depet èssere unu riferimentu a una publicatzione esterna. Podes impreare custa modalidade pro lu fàghere: traballas a s’artìculu chi boles e, cando est prontu, lu pùblicas fintzas in aterue e pones su ligàmene in Wikipedia, in sa setzione Bibliografia comente apo fatu deo, ponende fintzas s’URL.
Sos templates sunt cussas ventaneddas cun informatziones, avisos o àteras cosas gasi chi agatas in sos artìculos, naramus chi francu sas immàgines de sòlitu belle totu su chi atzapas in un'artìculu chi non siat testu simpre est carchi genia de template (bi sunt fintzas sas tabellas e àteras cosas, ma s'impreant unu pagu de mancu). Podent serbire pro insertare sas informatziones subra de una persone (a es. Template:Biografia), sa tzitare cosas in manera ordinada (a es. Template:Tzita_publicatzione o Template:Tzita_libru) o a fàghere àteras cosas medas. Si boles informatziones a sa minuda bi sunt sas pàginas in sas Wikipedia inglesa e italiana (1 e 2), ma si est petzi pro iscrìere sos artìculos e non boles chi sa cosa ti pighet tropu tempus ti cussìgio de fàghere petzi còpia e incolla de sos chi ti serbint dae unu artìculu sìmile chi ses pighende a esèmpiu (a pustis de l'àere abertu pro lu modificare), a b'incarcare duas bortas in subra pro los abèrrere e a mudare sos valores chi càmbiant. Si ti serbint informatziones prus ispetzìficas subra de unu template o de àteru podes semper pedire a mie o in su Tzilleri, in ue mancari l'at a fàghere fintzas calicun'àteru.
Iscusa pro su muru de testu, ti bolia pònnere totu sas informatziones chi ti podiant interessare. Ispero de t’àere agiudadu! In cada manera non penso che nos connoschimus, deo non traballo cun su sardu, fatzo cosa petzi in su tempus lìberu! L2212 (talk) 18:43, 9 Maj 2022 (CEST)[reply]
In fines, ti torro a nàrrere chi su chi as fatu como andat bene, comente t'apo iscritu bi fiant petzi cosigheddas minores de acontzare. Non ti pòngias problemas pro sighire a fàghere modìficas si no as galu imparadu totu a manera perfeta (ca trancuillu chi no isco totu nemmancu deo), si b'ant a èssere cosas de megiorare l'as a imparare cun su tempus e in su mentres t'ant a agiudare sos àteros. Wikipedia est unu progetu collaborativu e a fàghere errores giai no est unu problema!--L2212 (talk) 19:22, 9 Maj 2022 (CEST)[reply]