Template:Tzita libru

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Messaggiu importanti! Custu template tenet unu o prus paràmetros optzionales. In su còdighe suo impreat caraterìsticas relativamente cumplessas o "esotèricas".

Pro praghere, non proves a lu mudare si non ses tzertu de àere cumprèndidu sa funtzione e si non ses prontu a acontzare totu sos dannos eventuales chi diant pòdere essire a campu si sos risultados diant èssere diferentes dae su chi tenes in conca. Totu sos esperimentos depent èssere fatos in sa pàgina de proa (Sandbox) dedicada.


Info Istrutziones pro s'impreu
Sas istrutziones chi sighint sunt cuntènnidas in sa sutapàgina Template:Tzita libru/man (modìfica·istòria)

Su template {{Tzita libru}} (impreu) serbit pro tzitare sas fontes in Wikipedia, cando custas sunt libros, impreende unu formadu istandard e parìvile, cunforme a cantu prevìdidu dae sas cunventziones bibliogràficas de Wikipedia.

Su template est cumpatìbile cun su VisualEditor

Su template est ativadu pro mèdiu de su mòdulu in Lua Module:Tzitatzione.

Pro tzitare fontes giornalìsticas imprea {{Tzita noas}} (impreu), pro tzitare sitos web imprea {{Tzita web}} (impreu), pro tzitare publicatziones acadèmicas {{Tzita publicatzione}} (impreu), pro trasmissiones televisivas {{Tzita TV}} (impreu), pro albos a fumetos {{Tzita fumetu}}. Àteros templatse pro sas tzitatziones si podent agatare in sa categoria dislindata.

Sintassi semplificada - paràmetros positzionales

Versione semplificada (còpia e incolla su testu in suta, e a pustis remplasa a sos paràmetros sos balores currigidos)

{{tzita libru | nùmene | sambenadu | tìtulu | annu | editore | tzitade}}

ATENTU: pro su funtzionamentu curretu de su template in custa modalidade sos datos depent èssere postos in manera esata in s'òrdine ammustradu, si unu paràmetru mancat si podet lassare unu campu bòidu "| |".

Pro esèmpiu si non si connoschet s'annu s'at a iscrìere petzi

{{tzita libru | nùmene | sambenadu | tìtulu | | editore | tzitade}}

lassende s'ispàtziu bòidu.

S'ùnicu elementu chi at a dèpere semper èssere ispetzificadu est su tìtulu de su libru.

Sintassi mìnima - paràmetros nominales

In alternativa sos matessi paràmetros podent èssere insertados a pustis de los àere decrarados, in custu casu no est obrigatòriu sighire un'òrdine pretzisu ca su reconnoschimentu de su paràmetru no est prus, comente a in antis, ligadu a sa positzione sua ma a sa decraratzione sua:

{{tzita libru | nùmene= | sambenadu= | tìtulu= | annu= | editore= | tzitade= }}

Paràmetros agiuntivos

In prus a sos pretzedentes, cunsiderados "fundamentales" pro agatare in manera curreta su libru, esistent àteros paràmetros chi a s'ispissu podent èssere impreados; pro custos no est prevìdidu, pro como, su reconnoschimentu automàticu, e pro custa resone andant decrarados in manera obligatòria a s'internu de su template in custa manera:

| wkautore= <!-- si esistit in WP inserta sa pàgina de s'autore -->
| capìtulu= <!-- Capìtulu (NON "cursivu") -->
| ed= <!-- Nùmeru de s'editzione -->

Custos paràmetros, essende decrarados, podent èssere postos chene riguardu pro sa positzione issoro a s'internu de su template. Si, però, benint impreados annanghende·los a sos paràmetros "fundamentales", cando non benint decrarados, est mègius a los annànghere a sa fine, pro evitare cuntierras eventuales a s'internu de su template.

Pro esempru, depende decrarare su tìtulu de su capìtulu de unu libru est possìbile a lu fàghere in custa manerau:

{{tzita libru| nùmene | sambenadu | tìtulu | annu | editore | tzitade | capìtulu=Tìtulu de su capìtulu' }}

Sintassi estèndida

Totusos nùmenes de sos campos depent èssere iscritos in minùsculu. Còpia una versione bòida pro incumentzare. Ammenta·ti chi su caràtere "|" depet separare cada campu. Iscantzella sos campos chi no impreas, pro evitare de prenare tropu sa ventana de muda.

 • tìtulu = tìtulu de su libru.
 • autore = nùmene e sambenadu de s'autore, àteros autores podent èssere annantos cun sos paràmetros autore2, autore3 etz. (in alternativa faghet a impreare sos paràmetros separados nùmene e sambenadu, nùmene2 e sambenadu2...)
 • wkautore = nùmene de s'artìculu de Wikipedia (si esistit) chi pertocat a s'autore dislindadu in sos paràmetros autore, o nùmene e sambenadu; si b'ant prus autores impreare wkautore2, wkautore3 etc. (est possìbile fintzas a pònnere diretamente su wikilink a manu in sos paràmetros autore)
 • curadore = nùmene e sambenadu de su curadore de su libru, àteros curadores podent èssere annantos cun sos paràmetros curadre2, curadore3 etz.
 • tradutore = pro indicare su nùmene de un'eventuale tradutore/es
 • illustradore = pro indicare su nùmene de un'eventuale illustradore/es
 • àteros = pro àteros collaboradores eventuales (es.: "postfazione de Smith")
 • url = URL de s'eventuale versione in lìnia de su libru.
 • bia = de impreare pro indicare su nùmene de su situ in ue est acasagiada s'òpera, cando custu no est s'editore de s'òpera matessi (pro esempru sa còpia digitale de unu libru medievale acasagiadu in su situ de una biblioteca)
 • editore = nùmene de sa domo editora de su libru (chene wikilink).
 • tzitade = tzitade de publicatzione de su libru (chene wikilink).
 • annu = annu de publicatzione de su libru (chene wikilink).
 • limba = indicare sa limba in sa cale est iscritu su libru si custa est diferente de su sardu.
 • annuoriginale = annu de sa publicatzione de s'editzione originale.
 • volume = volùmene rilevante pro sa tzita, pro unu libru in prus volùmenes.
 • òpera = indicare s'òpera de sa cale faghet parte su tìtulu de su libru (in alternativa faghet a impreare "cannaca").
 • editzione = si su libru at tentu prus de un'editzione indicare s'editzione chi si bolet tzitare iscriende solu su nùmeru (su template provvederà a sa formattazione netzessària).
 • capìtulu = nùmene de su capìtulu chi si bolet tzitare.
 • url_capìtulu = URL de s'eventuale versione online de su capìtulu de su libru.
 • p= impreare custu paràmetru si si cheret tzitare una pàgina sìngula, in custu casu indicare su nùmeru de sa pàgina.
 • pp = impreare custu paràmetru si si cheret tzitare prus pàginas, in custu casu indicare s'intervallu de pàginas (es.: "235-244"). No imprees custu paràmetru pro indicare su nùmeru de pàginas de su libru.
 • positzione = de impreare pro pretzisare sa positzione in su testu cando sos paràmetros "p" e "pp" non sunt adatos.
 • ISBN = còdighe ISBN de su libru, si est tzertu chi custu no esistet faghet a lu sinnalarr insertende "nono".
 • LCCN = còdighe LCCN de su libru.
 • DOI = còdighe DOI de su libru.
 • OCLC = còdighe OCLC de su libru.
 • id = àteros còdighes identificativos eventuales de su libru, chi non siant prevìdidos intre cussos dislindados reconnotos dae su template (abbaida·ti s'elencu de sos còdighes reconnotos).
 • cid = còdighe netzessàriu pro impreare custu template in paris cun su template {{Tzita}}.
 • atzessu = data de s'ùrtimu atzessu a s'URL de su libru
 • urlarchìviu = URL de un' eventuale versione archiviada de su libru on-line.
 • dataarchìviu = data de archiviatzione. No est netzessàriu a l'indicare cando est pigada in manera automàtica dae sos url de sos archìvios Wayback (comente a cussos impreados dae s'Internet Archive) e dae carchi url de sos archìvios Webcite e Archiveis.
 • urlmortu = si s'URL de sa versione no archiviada est galu ativu compilare cun "nono".Si s'URL originale no est funtzionende e sa versione archiviada no est istada indicada compilare cun "eja".

(leghenda colores)

{{Tzita libru
|tìtulu = 
|autore = 
|wkautore = 
|curadore = 
|tradutore = 
|illustradore = 
|àteros = 
|url = 
|via = 
|editore = 
|tzitade = 
|annu = 
|limba = 
|annuoriginale = 
|volume = 
|òpera = 
|editzione = 
|capìtulu = 
|url_capìtulu = 
|p = 
|pp = 
|positzione = 
|ISBN = 
|LCCN = 
|DOI = 
|OCLC = 
|id = 
|cid = 
|tzitatzione = 
|atzessu = 
|urlarchìviu = 
|dataarchìviu = 
|urlmortu = 
}}

Esèmpios

Impreu base
* {{tzita libru | autore=Joe Bloggs | wkautore=Joe Bloggs | editore=Springer-Verlag | annu=1974 | tìtulu=Book of Bloggs }}
 • Joe Bloggs, Book of Bloggs, Springer-Verlag, 1974.
Impreu base cun url
* {{tzita libru | autore=Joe Bloggs | wkautore=Joe Bloggs | annu=1974 | tìtulu=Book of Bloggs | editore=Springer-Verlag | editzione=1 | url=http://en.wikipedia.org | atzessu=17 freàrgiu 2006}}
Tìtulu, tres autores cun versione de s'editzione
* {{tzita libru | autore=Joe Bloggs | wkautore=Joe Bloggs | autore2=John Smith|autore3= Jim Smythe | tìtulu=[[Sa domo de sas tres sorres|1000 Acres]] | editore=Springer-Verlag | editzione=2}}
Data chene die, tìtulu cun wikilink e domo editora, id, pàginas, istadu
* {{tzita libru | autore=Bruce R. Cordell | autore2 =Jeff Grubb |autore3=David Noonan | annu=2001 | mese=cabudanni | tìtulu=[[Manual of the Planes]] | editore=Wizards of the Coast | tzitade=Timbuktu | isbn= 0-7869-1850-0 | pp= 134-137 }}
Data de sa prima editzione, àtera limba (impreende su còdighe de sa limba), cun illustratziones e àteros contribuidores
* {{tzita libru | autore=Joe Bloggs | annuoriginale=1463 | annu=1974 | tìtulu=Book of Bloggs | editore=Springer-Verlag | editzione=1 | illustradore = John Smith | àteros = prefatzione de Joe Doe | limba=en | url=http://en.wikipedia.org | atzessu=17 freàrgiu 2006}}
 • (EN) Joe Bloggs, Book of Bloggs, illustratziones de John Smith, prefatzione de Joe Doe, 1ª ed., Springer-Verlag, 1974 [1463]. URL consultadu su 17 freàrgiu 2006.
Data de sa prima editzione, àtera limba (impreende su nùmene intreu de sa limba), cun illustratziones e àteros contribuidores
* {{tzita libru | autore=Joe Bloggs | annuoriginale=1463 | annu=1974 | tìtulu=Book of Bloggs | editore=Springer-Verlag | editzione=1 | illustradore = John Smith | àteros = prefatzione de Joe Doe | limba=inglesu | url=http://en.wikipedia.org | atzessu=17 freàrgiu 2006}}
 • (EN) Joe Bloggs, Book of Bloggs, illustratziones de John Smith, prefatzione de Joe Doe, 1ª ed., Springer-Verlag, 1974 [1463]. URL consultadu su 17 freàrgiu 2006.
Impreu de su [digital object identifier]]
{{tzita libru | autore=David Mumford| wkautore=David Mumford | annu=1999 | tìtulu=The Red Book of Varieties and Schemes: Includes the Michigan Lectures (1974) on Curves and Their Jacobians | editzione=2 | editore=Springer-Verlag | doi=10.1007/b62130| isbn=3-540-63293-X }}
David Mumford, The Red Book of Varieties and Schemes: Includes the Michigan Lectures (1974) on Curves and Their Jacobians, 2ª ed., Springer-Verlag, 1999, DOI:10.1007/b62130, ISBN 3-540-63293-X.

Templates ligados

VisualEditor Datos pro VisualEditor
Sa tabella TemplateData chi sighit est càbida in sa sutapàgina Template:Tzita libru/TemplateData (càmbia·istòria)

Su template {{Tzita libru}} serbit pro tzitare sas fontes in Wikipedia, cando custas sunt libros, impreende unu formadu istandard e parìvile, cunforme a cantu prevìdidu dae sas cunventziones bibliogràficas de Wikipedia.

Template parameters[Edit template data]

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Autoreautore author

Nùmene e sambenadu de s'autore

Stringoptional
Nùmenenùmene 1 first

Nùmene de s'autore

Stringoptional
Sambenadusambenadu 2 surname last

funtzionat petzi si su paràmetru ''nùmene'' est compiladu

Stringoptional
Wiki Autorewkautore author-link

Wikilink a s'artìculu de wikipedia a pitzu de s'autore. Non si depent creare ligàmenes a sa matessi pàgina, pro esèmpiu si tzito unu libru de Adam Smith in s'artìculu suo, custu campu non depet tènnere wikilinks

Stringoptional
Autore 2autore2 author2

Nùmene intreu de s'eventuale segundu autore

Stringoptional
Nùmene 2nùmene2 first2

no description

Stringoptional
Sambenadu 2sambenadu2 last2 surname2

no description

Stringoptional
Wiki Autore 2wkautore2 author-link2

no description

Stringoptional
Nùmene 3nùmene3 first3

no description

Stringoptional
Sambenadu 3sambenadu3 last3 surname3

no description

Stringoptional
Autore 3autore3 author3

Nùmene intreu de s'eventuale tertzu autore

Stringoptional
Curadorecuradore editor

Nùmene de su curadore. No agiùnghere àteru testo, comente a pro esempru (ed.)

Stringoptional
Tradutoretradutore

pro indicare su nùmene de un'eventuale tradutore

Stringoptional
Illustradoreillustradore

pro indicare su nùmene de un'eventuale illustradore

Stringoptional
Àterosàteros others

Pro annànghereinformatziones a tipu illustratziones de Smith o traduidu dae Smith

Stringoptional
Tìtulutìtulu 3 title

Tìtulu de su libru. Custu est s'ùnicu paràmetru obligatòriu. Podet tènnere wikilinks, in manera particulare si esistet s'artìculu in wikipedia. No imprees su corsivu

Stringrequired
URLurl URL

URL de unu libru in lìnia. Non podet èssere impreadu si su campu tìtulu cuntenet wikilinks

Stringoptional
Formaduformadu

Formadu de su libru in lìnia, pro esèmpiu PDF, RTF, TXT, XLS. No dislindes si est HTML, benit dislindadu in automàticu

Stringoptional
Data de atzessuatzessu

Data de s'ùrtimu atzessu a su libru in lìnia, indicada in su formadu estèndidu die mese annu. Cussigiadu cando s'impreat su campu URL. Non depet tènnere wikilinks. Sinònimu: atzessu

Stringoptional
Editzioneeditzione

Si su libru at tentu prus de un'editzione, ìndica su nùmeru de s'editzione

Stringoptional
Editzionesed edition

Pro indicare petzi su nùmeru de s'editzione, at a bènnere insertadu in manera automàtica comente a numerale

Stringoptional
Collanacollana series version

Pro indicare sa collana in ue est publicadu unu libru

Stringoptional
Data originaledataoriginale

Data intrea de sa publicatzione de s'editzione originale, indicada in su formadu estèndidu, a esèmpiu 17 freàrgiu 2006. Non depet tènnere wikilinks

Stringoptional
Annu originaleannuoriginale origyear orig-year

Annu de sa publicatzione de s'editzione originale (4 tzifras). Non depet tènnere wikilinks. De impreare in alternativa a dataoriginale

Numberoptional
Datadata date

Data intrea de sa publicatzione, indicada in su formadu estèndidu, a esèmpiu 17 freàrgiu 2006. Non depet tènnere wikilinks

Stringoptional
Annuannu 4 year

Annu de sa publicatzione (4 tzifras). Non depet tènnere wikilinks. De impreare in alternativa a Data

Numberoptional
Editoreeditore 5 publisher

Domo editora

Stringoptional
Tzitadetzitade 6 location place

Tzitade de publicatzione

Stringoptional
Limbalimba language

Sa limba in sa cale est iscritu su libru, si est diferente dae su sardu. (esèmpios: inglesu, tedescu, ispagnolu, russu, etz.). S'in casu de prus limbas iscroba·las cun un'ispàtziu

Stringoptional
Pàginap pàgina page

Nùmeru de sa pàgina rilevante pro sa tzitatzione

Numberoptional
Pàginaspp pàginas pages

Intervallu de pàginas rilevantes pro sa tzitatzione. No l'imprees pro indicare sa longària de su libru

Stringoptional
Positzionepositzione at

Pro sos casos in ue su puntu de dislindare no est una pàgina, a esempru su frontespìtziu o sa parte de segus de sa cobertedda. Campu a cumpiladura lìbera

Stringoptional
Volumevolume

Volume rilevante pro sa tzitatzione, pro unu libru in prus volumes. Est possìbile a dislindare unu nùmeru puru o fintzas Vol. 22

Stringoptional
Òperaòpera work

Indica s'òpera de sa cale faghet parte su tìtulu de su libru

Stringoptional
Capìtulucapìtulu chapter

Tìtulu de su capìtulu de su libru

Stringoptional
URL capìtuluurl_capìtulu chapter-url

URL de su sìngulu capìtulu in unu libru in lìnia

Stringoptional
Tzitatzionetzitatzione quote

Tzitatziones de importu pigadas dae su libru

Stringoptional
Cidcid ref

Còdighe de assignare a su libru. Permitet s'impreu de su template in paris cun su Template:Tzita

Stringoptional
OCLCOCLC oclc

Còdighe Online Computer Library Center de su libru

Stringoptional
LCCNLCCN lccn

Còdighe Library of Congress Control Number de su libru

Stringoptional
ISBNISBN isbn

Còdighe ISBN. Inserta su còdighe ebbia, a esèmpiu 1-111-22222-9

Stringoptional
DOIDOI doi

Còdighe Digital Object Identifier de su libru

Stringoptional
SBNSBN sbn

Còdighe SBN de su libru

Stringoptional