Jump to content

Template:Tzita publicatzione

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Messaggiu importanti! Custu template tenet unu o prus paràmetros optzionales. In su còdighe suo impreat caraterìsticas relativamente cumplessas o "esotèricas".

Pro praghere, non proves a lu mudare si non ses tzertu de àere cumprèndidu sa funtzione e si non ses prontu a acontzare totu sos dannos eventuales chi diant pòdere essire a campu si sos risultados diant èssere diferentes dae su chi tenes in conca. Totu sos esperimentos depent èssere fatos in sa pàgina de proa (Sandbox) dedicada.


Info Istrutziones pro s'impreu
Sas istrutziones chi sighint sunt cuntènnidas in sa sutapàgina Template:Tzita publicatzione/man (modìfica·istòria)

Su template {{Tzita publicatzione}} (impreu) serbit pro tzitare sas fontes in Wikipedia, cando custas sunt publicatziones acadèmicas, impreende unu formadu istandard e parìvile, cunforme a cantu prevìdidu dae sas cunventziones bibliogràficas de Wikipedia.

Su template est cùmpatìbile cun VisualEditor

Su template est implementadu pro mèdiu de su mòdulu in Lua Module:Tzitatzione

Pro tzitare fontes giornalìsticas imprea {{Tzita noas}} (impreu), pro tzitare sitos web imprea {{Tzita web}} (impreu), pro tzitare libros {{Tzita libru}} (impreu), pro trasmissiones televisivas {{Tzita TV}} (impreu).

Sintassi semplificada

Còpia custa versione e inserta sos valores oportunos:

{{tzita publicatzione |nùmene= |sambenadu= |tìtulu= |rivista= |editore= |tzitade= |volume= |nùmeru= |annu= |mese= |pp= |id= |pmid= |url= |limba= |atzessu= |abstract= }}

Autores mùltiplos podent èssere insertados in manera fàtzile annanghende sos campos nùmene2 e sambenadu2 pro su de duos autores, nùmene3 e sambenadu3 pro su de tres e gasi sighende. Si cheres indicare chi bi sunt àteros autores chi non sunt indicados bastat a annànghere su paràmetru etal=eja

Sintassi estèndida

Totus sos nùmenes de sos campos depent èssere iscritos cun caràteres minùscolos. Còpia una versione bòida pro incumentzare. Ammenta·ti chi su caràtere "|" depet separare cada campu. Iscantzella sos campos chi no impreas, pro evitare de prenare tropu sa ventana de muda.

 • tìtulu = tìtulu de s'artìculu.
 • autore = nùmene e sambenadu de s'autore. Àteros autores podent èssere agiuntos cun sos paràmetros autore2, autore3 etc. (in alternativa podes impreare sos paràmetros separados nùmene e sambenadu, nùmene2 e sambenadu2...).
 • wkautore = nùmene de s'artìculu de Wikipedia (si esistit) a pitzu de s'autore; si b'ant prus autores imprea wkautore2, wkautore3, etz. (est possìbile fintzas a pònnere diretamente su wikilink a manu in sos paràmetros autore).
 • curadore = nùmene e sambenadu de su curadore de sa rivista. Àteros curadores podent èssere agiuntos cun sos paràmetros curatore2, curatore3, etc..
 • rivista= nùmene de sa rivista, chene cursivu (l'annanghet in automàticu).
 • volume= nùmeru de su volume de sa rivista in ue s'agatat s'artìculu.
 • nùmeru= nùmeru de sa rivista in ue s'agatat s'artìculu, chene prefissos (chene virguletas).
 • editore = denumenatzione de s'editore de sa rivista.
 • tzitade = tzitade sede printzipale de s'editore de sa rivista (chene wikilink).
 • data= in formadu estèndidu e chene wikilink, pro es. 11 ghennàrgiu 2006.Data intrea de publicatzione.
 • annu = annu de publicatzione (ignoradu si benit impreadu su campu data).
 • mese = mese de publicatzione (ignoradu si benit impreadu su campu data o ignoradu si benit impreadu su campu annu).
 • p= imprea custu paràmetru si cheres tzitare una pàgina sìngula, in cussu casu ìndica su nùmeru de sa pàgina.
 • pp = imprea custu paràmetru si cheres tzitare prus pàginas, in cussu casu ìndica s'intervallu de pàginas (es.: "235-244").
 • limba = si custa est diferente dae su sardu, ìndica sa limba in sa cale est iscritu s'artìculu.
 • ISSN = International Standard Serial Number; impreadu pro identificare periòdicos, comente a publicatziones e rivistas. Pro esempru: "issn=0000-0019".
 • doi = Digital object identifier; pro esempru: "doi='10.1038/news070508-7"; su template verìficat chi incumintzet cun 10..
 • PMID= nùmeru de identificatzione in PubMed, chene prefissu PMID, a esèmpiu: 123456
 • id = paràmetru genèricu pro un'identificadore non prevìdidu dae cussos elencados inoghe in subra, formadu lìberu. (pompia·ti s'elencu de sos còdighes reconnotos).
 • cid = còdighe netzessàriu pro impreare custu template in paris cun su template {{Tzita}}.
 • url = URL de s'eventuale versione in lìnia de s'artìculu.
 • formadu = formadu de s'eventuale versione in lìnia de s'artìculu, a esèmpiu: pdf.
 • atzessu = data de s'ùrtimu atzessu a s'URL de s'artìculu.
 • abstract = Dislindat si su ligàmene esternu batit a un'abstract e no a sa publicatzione cumpleta. Marca su campu cun un'istringa cale si chi siat (es. "x" o "eja"). In custu casu, su ligàmene indicadu in su campu url at a èssere aplicadu a s'istringa Abstract e no a su tìtulu de sa publicatzione.
 • urlarchìviu = URL de un' eventuale versione archiviada de sa rivista in lìnia.
 • dataarchìviu = data de archiviatzione.
 • urlmortu = si s'[URL]] de sa versione chi no est archiviada est galu ativu compila·lu cun "nono".Compila·lu cun "eja" si s'URL originale no est funtzionende e sa versione archiviada no est istada indicada.

(leghenda colores)

{{Tzita publicatzione
|tìtulu = 
|autore = 
|curadore = 
|wkautore = 
|rivista = 
|volume = 
|nùmeru = 
|editore = 
|tzitade = 
|data = 
|annu = 
|mese = 
|p = 
|pp = 
|limba = 
|ISSN = 
|doi = 
|PMID = 
|id = 
|cid = 
|url = 
|formadu = 
|atzessu = 
|abstract = 
|urlarchìviu = 
|dataarchìviu = 
|urlmortu = 
}}

Esèmpios

Esèmpiu de base
* {{tzita publicatzione | sambenadu=Smith | nùmene=Joseph III | tìtulu=Last Testimony of Sister Emma | rivista=The Saints' Herald | volume=26 | annu=1879 | mese=santugaine | p=289 }}
 • Joseph III Smith, Last Testimony of Sister Emma, in The Saints' Herald, vol. 26, santugaine 1879, p. 289.
Ligàmene a sa versione in lìnia
* {{tzita publicatzione | sambenadu=Smith | nùmene=Joseph III | tìtulu=Last Testimony of Sister Emma | rivista=The Saints' Herald | volume=26 | nùmeru=19 | data=1u santugaine 1879 | p=289 | url=http://www.lavazone2.com/dbroadhu/IL/sain1872.htm#100179 | atzessu=23 martzu 2006 }}
 • Joseph III Smith, Last Testimony of Sister Emma, in The Saints' Herald, vol. 26, nº 19, 1u santugaine 1879, p. 289. URL consultadu su 23 martzu 2006.
Impreu de su paràmetru doi
* {{tzita publicatzione | sambenadu = Giles | nùmene = Jim | tìtulu = Preprint Server Seeks Way to Halt Plagiarists | url = http://www.nature.com/nature/rivista/v426/n6962/full/426007a.html | rivista = Nature | editore = Nature Publishing Group | tzitade = Londra | data= 6 santandria 2003 | pp= 7 | doi = 10.1038/426007a }}
* {{tzita publicatzione | sambenadu=Fowler | nùmene=Martin | wkautore=Martin Fowler | coautores=Kent Beck | tìtulu=Last Testimony of Sister Emma | rivista=The Saints' Herald | volume=26 | annu=1879 | mese=santugaine | p=289 }}
 • Martin Fowler, Kent Beck, Last Testimony of Sister Emma, in The Saints' Herald, vol. 26, santugaine 1879, p. 289.
Indicatzione chi s'artìculu ligadu est un'abstract
*{{tzita publicatzione | nùmene = W. Hugh | sambenadu = Woodin | tìtulu = The Continuum Hypothesis, Part I | rivista = Notices of the AMS | volume = 48 | nùmeru = 6 | annu = 2001 | pp= 567–576 | url = http://www.ams.org/notices/200106/fea-woodin.pdf | abstract= eja}}
 • W. Hugh Woodin, The Continuum Hypothesis, Part I (PDF) (abstract), in Notices of the AMS, vol. 48, nº 6, 2001, pp. 567–576.

Templates ligados

VisualEditor Datos pro VisualEditor
Sa tabella TemplateData chi sighit est càbida in sa sutapàgina Template:Tzita publicatzione/TemplateData (càmbia·istòria)

Serbit pro tzitare publicatziones acadèmicas.

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
Autoreautore author author1

Nùmene e sambenadu de s'autore.

Stringsuggested
Nùmenenùmene first first1

Nùmene de s'autore.

Stringoptional
Sambenadusambenadu last last1

funtzionat petzi cun su paràmetru ''nùmene'', in su dare Sambenadu, Nùmene.

Stringoptional
Wiki autoreligàmeneautore author-link1 author-link11 authorlink1 wkautore author-link author-link1 authorlink wkautore

funtzionat petzi cun autore o cun sambenadu e nùmene, creat su wikilink de s'autore si tenet un'artìculu in Wikipedia

Stringoptional
Coautorescoautores authors

eventuales àteros autores, insertados in sa forma 'Sambenadu Nùmene' e separados dae una vìrgula

Stringoptional
Datadata date

data in formadu estèndidu e chene wikilinks, a es. 1u ghennàrgiu 2006. Data intrea de publicatzione.

Stringoptional
Annuannu year

annu de publicatzione (ignoradu si benit impreadu su paràmetru data).

Numberoptional
Mesemese month

mese de publicatzione (ignoradu si benit impreadu su paràmetru data o si non benit impreadu su paràmetru annu)

Stringoptional
Tìtulutìtulu title

tìtulu de s'artìculu. Custu est s'ùnicu paràmetru obrigatòriu: totu sos àteros paràmetros sunt optzionales.

Stringrequired
Rivistarivista journal newspaper magazine periodical website

nùmene de sa rivista.

Stringsuggested
Editoreeditore publisher

denumenatzione de s'editore de sa rivista

Stringoptional
Tzitadetzitade place

tzitade sede printzipale de s'editore de sa rivista (su valore non benit ammustradu si non si dislindat unu valore in su paràmetru editore)

Stringoptional
Volumevolume volume

nùmeru de su volume de sa rivista in ue s'agatat s'artìculu

Stringsuggested
Nùmerunùmeru issue number

nùmeru de sa rivista in ue est presente s'artìculu

Stringsuggested
Pàginap page

imprea custu paràmetru si cheres tzitare una pàgina sìngula. In cussu casu ìndica su nùmeru de sa pàgina.

Numberoptional
Pàginaspp pages

imprea custu paràmetru si cheres tzitare prus pàginas. In cussu casu ìndica s'intervallu de pàginas (es.: "235-244").

Numberoptional
Limbalimba language

sa limba in sa cale est iscritu s'artìculu, si est diferente de su sardu. (esèmpios: inglesu, tedescu, ispagnolu, italianu, russu, etz.).

Stringoptional
Atzessuatzessu access-date accessdate

data de ùrtimu atzessu de s'URL, in formadu estèndidu, a esèmpiu 5 trìulas 2013.

Stringoptional
Abstractabstract

dislinda si su ligàmene esternu batit a un'abstract e no a sa publicatzione cumpleta. Marca su campu cun un'istringa cale si chi siat (es. ''x'' o ''eja'). In custu casu, su ligàmene indicadu in su campu url at a èssere aplicadu a s'istringa Abstract e no a su tìtulu de sa publicatzione

Stringoptional
DOIdoi doi

còdighe Digital Object Identifier; a esèmpiu: "doi='10.1038/news070508-7"; su template verìficat chi cumintzet cun 10.

Stringoptional
bibcodebibcode

no description

Unknownoptional
IDid id

paràmetru genèricu pro un'identificatore non prevìdidu dae cussos elencados. Formadu lìberu

Stringoptional
URLurl url

URL de una còpia de s'artìculu, si est disponìbile in lìnia. Su ligàmene at a èssere aplicadu a su tìtulu si non si dislindat su campu Abstract (ligàmene a sa publicatzione intrea) e a s'istringa Abstract si imbetzes batit a unu resumu (in cussu casu, compila su campu abstract).

Stringoptional
Cidcid ref

còdighe de assignare a sa tzitatzione.

Stringoptional
PMIDPMID pmid

nùmeru de identificatzione in PubMed, chene prefissu PMID

Numberoptional
Autore 2autore2 author2

no description

Stringoptional
Autore 3autore3 author3

no description

Stringoptional
Nùmene 2nùmene2 first2

no description

Stringoptional
Sambenadu 2sambenadu2 last2

no description

Stringoptional
nùmene3nùmene3 first3

no description

Stringoptional
sambenadu3sambenadu3 last3

no description

Stringoptional
Wiki autore 2wkautore2 author-link2 author-link2 authorlink2 wkautore2

no description

Stringoptional
Wiki autore 3wkautore3 author-link3 author-link13 authorlink3 wkautore3

no description

Stringoptional
tzitatzionetzitatzione quote

Permitet de insertare un'estratu de sa publicatzione

Stringoptional
URL archìviuurlarchìviu archive-url archiveurl

URL de un'eventuale versione archiviada de sa rivista in lìnia.

Stringoptional
Data archìviudataarchìviu archive-date archivedate

data de archiviatzione.

Stringoptional
URL mortuurlmortu deadurl dead-url

si s'URL de sa versione no archiviada est àncora ativu compilare cun "nono".

Stringoptional