Jump to content

Template:Tzita brevetu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Messaggiu importanti! Custu template tenet unu o prus paràmetros optzionales. In su còdighe suo impreat caraterìsticas relativamente cumplessas o "esotèricas".

Pro praghere, non proves a lu mudare si non ses tzertu de àere cumprèndidu sa funtzione e si non ses prontu a acontzare totu sos dannos eventuales chi diant pòdere essire a campu si sos risultados diant èssere diferentes dae su chi tenes in conca. Totu sos esperimentos depent èssere fatos in sa pàgina de proa (Sandbox) dedicada.


Info Istrutziones pro s'impreu
Sas istrutziones chi sighint sunt cuntènnidas in sa sutapàgina Template:Tzita brevetu/man (modìfica·istòria)

Impreau

Su template {{Tzita brevetu}} (impreu) serbit pro tzitare sas fontes in Wikipedia, cando custas sunt brevetos, impreende unu formadu istandard e parìvile, cunforme a cantu prevìdidu dae sas cunventziones bibliogràficas de Wikipedia.

Su template est cumpatìbile cun VisualEditor

Sintassi estèndida

{{Tzita brevetu
|limba = 
|imbentore =
|nùmene = 
|sambenadu = 
|wkimbentore = 
|coimbentores = 
|àteros = 
|assignatàriu = 
|tìtulu = 
|url = 
|nùmerupublicatzione = 
|url_nùmerupublicatzione = 
|ufìtziu = 
|istadu = 
|dataprioridade = 
|dataregistratzione = 
|data = 
|pàginas = 
|doi = 
|atzessu = 
|tzitatzione = 
}}

Esempros de impreu

Insertende su còdighe

{{Tzita brevetu
|imbentore = E. E. Fournier d'Albe
|àteros = [[Archibald Barr]] e William Stroud
|assignatàriu = [[Barr and Stroud]]
|limba = en
|tìtulu = Optophone
|nùmerupublicatzione = US1350954
|url_nùmerupublicatzione = http://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=01350954
|ufìtziu = [[United States Patent and Trademark Office|United States Patent Office]]
|data = 24 austu 1920
|atzessu = 16 làmpadas 2016
|cid = US1350954
}}

s'at a ammustrare custu testu:

(EN) E. E. Fournier d'Albe, Archibald Barr e William Stroud, Barr and Stroud, Optophone, US1350954, United States Patent Office, 24 austu 1920, .URL consultadu in su: 16 làmpadas 2016

Templates ligados

VisualEditor Datos pro VisualEditor
Sa tabella TemplateData chi sighit est càbida in sa sutapàgina Template:Tzita brevetu/TemplateData (càmbia·istòria)

Template pro tzitare sos brevetos

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
Imbentoreimbentore

Nùmene e sambenadu de s'imbentore

Stringoptional
Wkimbentorewkimbentore

Wikilink a s'artìculu de wikipedia chi chistionat de s'imbentore. Non si depent creare ligàmenes a sa matessi pàgina, a esèmpiu si tzito unu brevetu de Edmund Edward Fournier d'Albe in s'artìculu suo custu campu non depet tènnere wikilinks.

Stringoptional
Imbentore2imbentore2

Nùmene intreu de su de duos imbentore (si esistit).

Stringoptional
Imbentore3imbentore3

Nùmene intreu de su de duos imbentore (si esistit).

Stringoptional
Assignatàriuassignatàriu

Su titulare de unu deretu de propiedade industriale.

Stringoptional
Àterosàteros

Pro agiùnghere informatziones

Stringoptional
Tìtulutìtulu

Tìtulu de su brevetu. Custu est unu de sos paràmetros obligatòrios. Podet tènnere wikilinks, si esitet un'artìculu chi li pertocat in Wikipedia. No imprees su corsivu.

Stringrequired
Nùmeru publicatzionenùmerupublicatzione

Nùmeru de su brevetucun, in antis, sa sigla de s'istadu de su mundu. Custu est unu de sos paràmetros obligatòrios. Podet tènnere wikilinks, si b'at un'artìculu in Wikipedia chi li pertocat. No imprees su corsivu.

Stringrequired
URLurl

Uniform Resource Locator de su brevetu in lìnia. Non si podet impreare si su campu tìtulu cuntenet wikilinks

Stringoptional
Formaduformadu

Formadu de su testu in lìnia, a esèmpiu PDF, RTF, TXT, XLS. Non dislindes si est unu HTML, ca benit acraridu in automàticu.

Stringoptional
Data de atzessuatzessu

Data de s'ùtrimu atzessu a su libr in lìnia, indicada in su formadu estèndidu (a es. 17 freàrgiu 2006) Cussigiadu cando s'impreat su campu url. Non depet tènnere wikilinks

Stringoptional
Data de prioridadedataprioridade

Data intrea de prioridade indicada in su formadu estèndidu, a esèmpiu 17 freàrgiu 2006. Non depet tènnere wikilinks.

Stringoptional
Data de registratzionedataregistratzione

Data intrea de registratzione indicada in su formadu estèndidu, a esèmpiu 17 freàrgiu 2006. Non depet tènnere wikilinks.

Stringoptional
Data de publicatzionedata

Data intrea de publicatzione indicada in su formadu estèndidu, a esèmpiu 17 freàrgiu 2006. Non depet tènnere wikilinks.

Stringoptional
Ufìtziuufìtziu

Organismu amministrativu cumpetente, a esèmpiu United States Patent and Trademark Office

Stringoptional
Tzitadetzitade

Tzitade de publicatzione.

Stringoptional
Limbalimba

Limba cun sa cale est descritu su brevetu, si est diferente dae su sardu. (esempros: limba=en - limba=de - limba=es - limba=ru - etz.).

Stringoptional
DOIdoi

Digital object identifier .

Stringoptional
Pàginap

Pàgina ligada a sa tzitatzione. In antis ponet pp.

Stringoptional
Pàginaspp

Intervallu de pàginas ligadas a sa tzitatzione. De sòlitu ponet pp. in antis, si benit dislindadu petzi unu nùmeru ponet p. Non l'imprees pro indicare sa longària de totu sa descritzione de su brevetu

Stringoptional
Tzitatzionetzitatzione

Tzitatzione de annotu pigadas dae sa publicatzione.

Stringoptional
CIDcid

Còdighe de assignare a su brevetu. Permìtet s'impreu de su template in paris cun su template {{Tzita}}.

Stringoptional