Jump to content

Template:Tzita web

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Messaggiu importanti! Custu template tenet unu o prus paràmetros optzionales. In su còdighe suo impreat caraterìsticas relativamente cumplessas o "esotèricas".

Pro praghere, non proves a lu mudare si non ses tzertu de àere cumprèndidu sa funtzione e si non ses prontu a acontzare totu sos dannos eventuales chi diant pòdere essire a campu si sos risultados diant èssere diferentes dae su chi tenes in conca. Totu sos esperimentos depent èssere fatos in sa pàgina de proa (Sandbox) dedicada.


Info Istrutziones pro s'impreu
Sas istrutziones chi sighint sunt cuntènnidas in sa sutapàgina Template:Tzita web/man (modìfica·istòria)

Su template {{Tzita web}} (impreu) serbit pro serbit pro tzitare sas fontes in Wikipedia, cando custas sunt sitos web o publicatziones online, impreende unu formadu istandard e parìvile, cunforme a cantu prevìdidu dae sas cunventziones bibliogràficas de Wikipedia.

Pro tzitare fontes giornalìsticas imprea {{Tzita noas}} (impreu), pro tzitare libros imprea {{Tzita libru}} (impreu), pro tzitare publicatziones acadèmicas {{Tzita publicatzione}} (impreu), pro trasmissiones televisivas {{Tzita TV}} (impreu).

Su template est ativadu pro mèdiu de su mòdulu in Lua Module:Tzitatzione.

Sintassi semplificada - paràmetros positzionales

Sos paràmetros url, tìtulu e atzessu podent èssere insertados fintzas chene bisòngiu de èssere decrarados (però s'in casu chi s'indiritzu internèt (url) cumprendat su caràtere "=", custu depet èssere remplasadu cun su template {{=}}). Est importante a sighire in manera pretzisa s'òrdine de insertada e insertare de sighida sos àteros paràmetros eventuales, pro evitare problemas a s'internu de su template.

Versione semplificada (còpia e incolla su testu in suta, a pustis remplasa a sos paràmetros sos balores chi li currispondent)

{{Tzita web|url|tìtulu|atzessu}}

Sintassi mìnima - paràmetros nominales

{{Tzita web|url=|tìtulu=|atzessu=}}

In su campu url cheret postu s'url de su situ; in su campu atzessu cheret posta sa data de consultatzione, indicada in su formadu estèndidu, es. 17 freàrgiu 1996, 1º làmpadas 2003 o 2 santandria 2004 ma no 02 santandria 2004. Faghe atentzione a no impreare maiùscolas in sos nùmenes de sos campos.

Sintassi estèndida

Totus sos nùmenes de sos campos depent èssere iscritos in minùscolu. Còpia una versione bòida pro incumentzare. Ammenta·ti chi su caràtere "|" depet separare cada campu. Iscantzella sos campos no impreados, pro evitare de prenare tropu sa ventana de muda.

 • url = URL de sa publicatzione in lìnia.
 • tìtulu = tìtulu de sa publicatzione in lìnia.
 • autore = nùmene e sambenadu de s'autore de sa publicatzione, àteros autores podent èssere agiuntos cun sos paràmetros autore2, autore3, etz...
 • wkautore = nùmene de sa boghe de wikipedia chi pertocat a s'autore, si b'ant prus autores impreare wkautore2, wkautore3, etz...
 • situ = nùmene de su situ internèt dae cale benit sa publicatzioneTemplate:–generalmente, ma non semper, currispondet cun su domìniu suo (chene prefissu, in manera chi Mediawiki non creet unu hyperlink). Una parte manna de sos sitos ìnternet tenet su nùmene suo in evidèntzia in sa pàgina printzipale. Si no est dislindadu, benit postu in automàticu su domìniu.
 • editore = editore chi at publicadu su documentu.
 • data = data de publicatzione de su documentu.
 • limba = limba de su documentu o de su situ si diferente dae su sardu.
 • formadu = formadu de su documentu in lìnia, pro esèmpiu PDF. Non dislindes si est HTML. Medas formados sunt reconnotos in automàticu si s'estensione aparit in s'URL, pro esèmpiu si s'URL acabat pro .pdf no est netzessàriu compilare su paràmetru.
 • p = impreare custu paràmetru si sa tzitatzione pertocat a una pàgina sola, in custu casu indicare su nùmeru de sa pàgina.
 • pp = impreare custu paràmetru si sa tzitatzione pertocat a prus pàginas, in custu casu indicare s'intervallu de pàginas (pro esèmpiu: "235-244").
 • cid = còdighe netzessàriu pro impreare custu template in paris cun su template {{Tzita}}.
 • tzita = eventuale tzitatzione de sa publicatzione.
 • atzessu = data de s'ùrtimu atzessu.
 • urlarchìviu = URL de un' eventuale versione archiviada.
 • dataarchìviu = data de archiviatzione. No est netzessàriu a l'indicare cando est pigada in manera automàtica dae sos url de sos archìvios Wayback (comente a cussos impreados dae s'Internèt Archive) e dae carchi url de sos archìvios Webcite e Archiveis.
 • urlmortu = si s'URL no archiviadu est galu ativu compilare cun "nono", si nono "eja", in manera indipendente dae su fatu chi siat presente o nono fintzas una còpia de archìviu de su ligàmene.

(leghenda colores)

{{Tzita web
|url = 
|tìtulu = 
|autore = 
|wkautore = 
|situ = 
|editore = 
|data = 
|limba = 
|formadu = 
|p = 
|pp = 
|cid = 
|tzitatzione = 
|atzessu = 
|urlarchìviu = 
|dataarchìviu = 
|urlmortu = 
}}

Pàginas ligadas

Templates ligados

VisualEditor Datos pro VisualEditor
Sa tabella TemplateData chi sighit est càbida in sa sutapàgina Template:Tzita web/TemplateData (càmbia·istòria)

Su template {{Tzita web}} serbit pro tzitare sas fontes in Wikipedia, cando custas sunt sitos web o publicatziones online, impreende unu formadu istandard e parìvile, cunforme a cantu prevìdidu dae sas cunventziones bibliogràficas de Wikipedia.

Template parameters[Edit template data]

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
URLurl 1 URL

URL de su situ web e de su documentu in lìnia. Custu est unu paràmetru obligatòriu.

Stringrequired
Tìtulutìtulu 2 title

Tìtulu de su documentu in lìnia. Est unu paràmetru obligatòriu.

Stringrequired
Autoreautore author author1

Nùmene intreu de s'autore, de impreare in alternativa a sambenadu.

Stringoptional
Sambenadusambenadu last last1

Sambenadu de s'autore. No imprees wikilinks (imprea wiki autore pro custa punna).

Stringoptional
Nùmenenùmene first first1

Nùmene de s'autore. No imprees wikilinks (imprea wiki autore pro custa punna).

Stringoptional
Wiki autorewkautore linkautore author-link1 author-link11 authorlink1 author-link author-link1 authorlink wkautore

Wikilink a s'artìculu de wikipedia a pitzu de s'autore.

Stringoptional
Situsitu journal newspaper magazine periodical website

Ìndica su nùmene de su situ web (o de sa setzione de su situ) in ue est acasagiadu su documentu in lìnia. Su nùmene de su situ in gènere currispondet cun su domìniu suo (chene prefissu, in manera chi Mediawiki non creet un'hyperlink). Medas de sos sitos ìnternet ponent su nùmene issoro in evidèntzia in sa pàgina printzipale.

Unknownoptional
Editoreeditore publisher

Editore de su situ o de su documentu in lìnia o de su chi est.

Stringoptional
Curadorecuradore editor editor1

Nùmene intreu de su curadore editoriale de su situ.

Stringoptional
Datadata date

Data intrea de sa publicatzione o de cando su documentu est istadu postu in lìnia in formadu estèndidu, es. 10 febbraio 2009. Non depet tènnere wikilinks.

Dateoptional
Limbalimba

Limba de su documentu o de su situ si diferente dae su sardu. Imprea su còdighe ISO 639-2 (en, fr, it, es...), e si b'at prus de una limba separa sos còdighes cun un'ispàtziu.

Stringoptional
Formaduformadu

Formadu de su documentu in lìnia, es. PDF, XLS, DOC, TXT o RTF. Non dislindes si est HTML, benit dislindadu in automàticu.

Stringoptional
Volumevolume

Ìndica su volume de su documentu in lìnia si benit pedidu dae sa tzitatzione (iscrie petzi su nùmeru).

Stringoptional
Pàginap page

Comente su paràmetru "Pàginas", ma de impreare si si faghet riferimentu a una pàgina ebbia. Anteponet "p." in manera automàtica

Stringoptional
Pàginaspp pages

Optzionale ma cussigiadu, est s'indicatzione de sas pàginas dislindadas in intro de su documentu a sas cales si faghet riferimentu, si su documentu est divididu; in manera particulare pro sos formados PDF. Anteponet "pp." in manera automàtica

Stringoptional
Cidcid ref

ID unìvocu de assignare a su ligàmene. Permitet s'impreu de su template in paris cun su Template:Tzita.

Stringoptional
Tzitatzionetzitatzione quote

Tzitatziones de importu pigadas dae su situ.

Stringoptional
Atzessuatzessu 3 access-date accessdate

Data de s'ùrtimu atzessu a su situ o a su documentu in lìnia, indicada in su formadu estèndidu, es. 4 trìulas 2013. No est unu paràmetru obrigatòriu ma cussigiadu pro sa cumprida de su template. Non depet tènnere wikilinks.

Dateoptional
URL archìviuurlarchìviu archive-url archiveurl

Ligàmene ad un'eventuale versione archiviada (in su Web archive, in sa cache de google, etz.).

Stringoptional
Data archìviudataarchìviu archive-date archivedate

Data de archiviatzione.

Dateoptional
URL mortuurlmortu deadurl dead-url

Si s'URL originale est galu disponìbile (e tando no est netzessàriu a ammustrare sa versione archiviada) compilare custu paràmetru cun "nono".

Stringoptional
URL segundu archìviuurlarchìviu2

Ligàmene ad un'eventuale segunda versione archiviada (in su Web archive, in sa cache de google, etz.).

Stringoptional
Data segundu archìviudataarchìviu2

Data de archiviatzione de un'eventuale segunda versione archiviada.

Stringoptional