Jump to content

Template:Tzita TV

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Messaggiu importanti! Custu template tenet unu o prus paràmetros optzionales. In su còdighe suo impreat caraterìsticas relativamente cumplessas o "esotèricas".

Pro praghere, non proves a lu mudare si non ses tzertu de àere cumprèndidu sa funtzione e si non ses prontu a acontzare totu sos dannos eventuales chi diant pòdere essire a campu si sos risultados diant èssere diferentes dae su chi tenes in conca. Totu sos esperimentos depent èssere fatos in sa pàgina de proa (Sandbox) dedicada.


Info Istrutziones pro s'impreu
Sas istrutziones chi sighint sunt cuntènnidas in sa sutapàgina Template:Tzita TV/man (modìfica·istòria)

Custu template serbit a tzitare sas fontes in Wikipedia quando la fonte è una trasmissione televisiva.

Pro tzitare vìdeos non televisivos imprea {{Tzita vìdeu}} (impreu), pro tzitare vìdeos carrigados in YouTube imprea {{YouTube}} (impreu), pro tzitare fontes giornalìsticas imprea {{Tzita noas}} (impreu), pro tzitare sitos web imprea {{Tzita web}} (impreu).

Impreu

 • limba: sa limba in cale est istada trasmìtida sa trasmissione, in formadu ISO 639-2. Cando sa limba est su sardu, custu paràmetru non depet èssere impreadu.
 • autore: su nùmene de s'autore de sa trasmissione televisiva, chene wikilink.
 • wkautore: su nùmene de s'artìculu de Wikipedia dedicadu a s'autore, si esistit.
 • trasmissione: Su nùmene de sa trasmissione televisiva. Est optzionale si s'impreat tìtulu, si nono cheret compiladu.
 • wktrasmissione: su nùmene de s'artìculu de Wikipedia dedicadu a sa trasmissione televisiva, si esistit.
 • tìtulu: Su tìtulu de sa puntada a cale si faghet riferimentu, si b'at unu tìtulu. Est optzionale si s'impreat trasmissione, si nono cheret compiladu.
 • wktìtulu: su nùmene de s'artìculu de Wikipedia dedicadu, si esistit.
 • istajone: su nùmeru de s'istajone de sa cale faghet parte sa puntada.
 • episòdiu: su nùmeru de s'episòdiu de su cale faghet parte sa puntada.
 • canale: su nùmene de su canale TV
 • wkcanale: su nùmene de s'artìculu de Wikipedia dedicadu a su canale TV
 • url: unu ligàmene pro pompiare su vìdeu de sa trasmissione. Dae cara! Dae cara: sos ligàmenes a sitos chi acasagiant violatziones de su deretu de autore sunt vietados, e pro custa resone depes impreare custu paràmetru petzi si cheres insertare unu vìdeu carrigadu dae sos chi tenent su diritu de autore (es. andat bene unu ligàmene a unu vìdeu in su situ de Videolina, ma no andat bene unu ligàmene a unu vìdeu de YouTube insertadu dae un'impreadore cale si siat).
 • atzessu: sa data in cale s'URL est istadu averguadu comente a funzionante, in formadu estèndidu.
 • data: sa data (die, mese e annu) de cando est istada trasmìtida in su formadu gg mmmm aaaa, pro esempru 10 ghennàrgiu 2009.
 • ora: sas oras (contadas dae s'incumintzu de sa trasmissione) a sas cales si faghet riferimentu. Si benit impreadu, depet èssere semper in paris cun minutu.
 • minutu: sos minutos (contados dae s'incumintzu de sa trasmissione) a sos cales si faghet riferimentu.
 • segundu: su segundu (contadu dae s'incumintzu de sa trasmissione) a su cale si faghet riferimentu. Si benit impreadu, depet èssere semper in paris cun ora e minutu, ma su contràriu no est obligatòriu.
 • tzitatzione: tzita curtza facoltativa de su chi benit naradu in su programma.
 • cid: còdighe netzessàriu pro impreare custu template in paris cun su template {{tzita}}.

(leghenda colores)

{{Tzita TV
|limba = 
|autore = 
|wkautore = 
|trasmissione = 
|wktrasmissione = 
|tìtulu = 
|wktìtulu = 
|istajone = 
|episòdiu = 
|canale = 
|wkcanale = 
|url = 
|atzessu = 
|urlarchìviu = 
|dataarchìviu = 
|data = 
|ora = 
|minutu = 
|segundu = 
|tzitatzione = 
|cid = 
}}

Esèmpios

Pro esempru compilende su template cun custos paràmetros:

{{Tzita TV|limba=it|autore=Giacomo Serreli|autore2=Andrea Fenu|wkautore=Giacomo Serreli|wkautore2=Andrea Fenu|trasmissione=40° Parallelo|wktrasmissione=40° Parallelo (programma televisivu)|tìtulu=40° PARALLELO 2019 - Puntata 1|canale=Videolina|wkcanale=Videolina|url=https://www.videolina.it/articolo/video/cultura/2019/05/31/40-parallelo-2019-puntata-1-80-887355.html|atzessu=13 austu 2019|data=31 maju 2019|minutu=10|segundu=15}}

Otenimus:

(IT) Giacomo Serreli e Andrea Fenu, 40° Parallelo: 40° PARALLELO 2019 - Puntata 1, Videolina, 31 maju 2019, a 10 min 15 s. URL consultadu su 13 austu 2019.

Templates ligados

VisualEditor Datos pro VisualEditor
Sa tabella TemplateData chi sighit est càbida in sa sutapàgina Template:Tzita TV/TemplateData (càmbia·istòria)

Template Tzita vìdeu. Podet èssere impreadu pro insertare in sas notas in fundu a sa pàgina sos datos relativos a una fonte in vìdeu impreada pro suportare sa tzita in su corpus de s'artìculu.

Template parameters[Edit template data]

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
limbalimba

inserta su còdighe ISO 639-2 de sa limba si est diferente dae sa sarda (es. en). No insertes àteros sìmbulos comente a wikilinks o parèntesis grafas: su template las previdet giai

Stringoptional
autoreautore

su nùmene de s'autore de sa trasmissione televisiva, chene wikilink

Stringoptional
wkautorewkautore

su nùmene de s'artìculu de Wikipedia a pitzu de s'autore, si esistit

Stringoptional
trasmissionetrasmissione

su nùmene de sa trasmissione televisiva. Est optzionale si s'impreat ''tìtulu'', si nono cheret compiladu

Stringrequired
wktrasmissionewktrasmissione

su nùmene de s'artìculu de Wikipedia a pitzu de sa trasmissione televisiva, si esistit

Stringoptional
tìtulutìtulu

su tìtulu de sa puntada a sa cale si faghet riferimentu, si b'at unu tìtulu. Est optzionale si s'impreat ''trasmissione'', si nono cheret compiladu

Stringrequired
wktìtuluwktìtulu

su nùmene de sa pàgina de Wikipedia de sa puntada, si esistit

Stringoptional
istajoneistajone

su nùmeru de s'istajone de sa cale faghet parte sa puntada

Stringoptional
episòdiuepisòdiu

su nùmeru de s'episòdiu de su cale faghet parte sa puntada

Stringoptional
canalecanale

su nùmene de su canale TV

Stringoptional
wkcanalewkcanale

su nùmene de s'artìculu de Wikipedia a pitzu de su canale TV, si esistit

Stringoptional
urlurl

s'indiritzu web estèndidu de su vìdeu tzitadu, cun su http:// e chene wikilink

Stringoptional
atzessuatzessu

sa data de cando s'URL est istadu averguadu comente a funzionante, in formadu estèndidu

Stringoptional
urlarchìviuurlarchìviu

s'indiritzu web a un'eventuale versione archiviada (in s'Internèt Archive, in sa cache de google, etz.)

Stringoptional
dataarchìviudataarchìviu

data de archiviatzione de su vìdeu

Stringoptional
datadata

data de sa publicatzione in sa forma estèndida: pro esempru 20 austu 1984

Stringoptional
oraora

sas oras (contadas dae s'incumintzu de sa trasmissione) a sas cales si faghet riferimentu. Si benit impreadu, depet èssere semper in paris cun ''minutu''.

Stringoptional
minutuminutu

sos minutos (contados dae s'incumintzu de sa trasmissione) a sos cales si faghet riferimentu.

Stringoptional
segundusegundu

su segundu (contadu dae s'incumintzu de sa trasmissione) a su cale si faghet riferimentu. Si benit impreadu, depet èssere semper in paris cun ora e minutu, ma su contràriu no est obligatòriu.

Stringoptional
tzitatzionetzitatzione

tzita facoltativa de su chi benit naradu in su programma.

Stringoptional
cidcid

còdighe netzessàriu pro impreare custu template in paris cun su template {{Tzita}}

Stringoptional