Jump to content

Template:Tzita vìdeu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Info Istrutziones pro s'impreu
Sas istrutziones chi sighint sunt cuntènnidas in sa sutapàgina Template:Tzita vìdeu/man (modìfica·istòria)

Custu template permitet de tzitare unu vìdeu presente in una pàgina web.
Si cheres tzitare unu vìdeu chi est istadu carrigadu in YouTube no imprees custu template, ma imprea a {{YouTube}} (impreu). Si cheres tzitare unu programma televisivu, imbetzes, imprea {{Tzita TV}} (impreu).

Cosas de ammentare

In antis de impreare custu template est netzessàriu a s'assigurare chi su vìdeu non siat in violatzione de su detetu de autore in cantu, sighinde sas lìnias de ghia, non si podent insertare ligàmenes a cuntenutos illegales. In particulare sos vìdeos relativos a sas cantzones sunt permìtidos petzi si sunt istados carrigados in su canale ufitziale de s'artista o de sa televisione.

Paràmetros

 • autore = S'autore de su vìdeu o una persone chi b'est ligada in manera significativa.
 • tìtulu = Su tìtulu de su vìdeu.
 • url = S'indiritzu web de su vìdeu.
 • atzessu = Sa data de atzessu a su vìdeu.
 • data = Sa data de publicatzione de su vìdeu.
 • editore = S'editore de su vìdeu.
 • limba = Sa limba de su vìdeu.
 • ora = S'ora a sa cale s'in casu mai si faghet riferimentu pro una tzitatzione.
 • minutu = Su minutu dae su cale incumintzat sa tzitatzione.
 • segundu = Su segundu dae su cale incumintzat sa tzitatzione.
 • tzitatzione = Tzita facoltativa de su chi benit naradu in su vìdeu.
 • urlarchìviu = S'indiritzu web de s'archìviu de su vìdeu.
 • dataarchìviu = Sa data de archiviatzione de su vìdeu.
 • cid = Còdighe netzessàriu pro impreare custu template in paris cun su template {{Tzita}}.
 • postscript = Si avaloradu cun perunu impedit s'annanghidura de unu puntu finale a sa tzita, de impreare pro esempru cando sa tzita est a s'internu de parèntesis tundas.

(leghenda colores)

{{Tzita vìdeu
|autore = 
|tìtulu = 
|url = 
|atzessu = 
|data = 
|editore = 
|limba = 
|ora = 
|minutu = 
|segundu = 
|tzitatzione = 
|urlarchìviu = 
|dataarchìviu = 
|cid = 
|postscript = 
}}

N.B. sunt disponìbiles fintzas medas àteros paràmetros relativos a sas tzitatziones in generale, pòmpia·ti Template:Tzita testu pro s'elencu intreu.

Esèmpios de impreu

{{Tzita vìdeu
|data = 07 trìulas 2014
|tìtulu = Un sensore molecolare tascabile per “leggere” cibo e medicinali
|url = http://it.euronews.com/2014/07/07/un-sensore-molecolare-tascabile-per-leggere-cibo-e-medicinali/
|editore = [[Euronews]]
|atzessu = 27 austu 2014
|tempus = 0:01:19
|tzitatzione = Può infatti rivelarsi utile ad identificare medicinali privi di etichetta.
|limba = it
}}

Filmadu vìdeu (IT) Un sensore molecolare tascabile per “leggere” cibo e medicinali, Euronews, 07 trìulas 2014, a 0:01:19. URL consultadu su 27 austu 2014.
«Può infatti rivelarsi utile ad identificare medicinali privi di etichetta.».

Templates ligados

VisualEditor Datos pro VisualEditor
Sa tabella TemplateData chi sighit est càbida in sa sutapàgina Template:Tzita vìdeu/TemplateData (càmbia·istòria)

Podet èssere impreadu pro insertare in sas notas in fundu a sa pàgina sos datos relativos a una fonte vìdeu impreada pro suportare sa tzitatzione in su corpus de s'artìculu.

Template parameters[Edit template data]

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
autoreautore

S'autore de su vìdeu o una persone chi b'est ligada in manera significativa.

Stringoptional
tìtulutìtulu

Su tìtulu de su vìdeu.

Stringrequired
urlurl

S'indiritzu web de su vìdeu.

Stringrequired
atzessuatzessu

Sa data de atzessu a su vìdeu.

Dateoptional
datadata

Sa data de publicatzione de su vìdeu.

Dateoptional
editoreeditore

S'editore de su vìdeu.

Stringoptional
limbalimba

Sa limba de su vìdeu.

Stringoptional
oraora

S'ora a sa cale s'in casu mai si faghet riferimentu pro una tzitatzione.

Numberoptional
minutuminutu minutos

Su minutu dea su cale incumintzat sa tzitatzione.

Numberoptional
segundusegundu segundos

Su segundu dae su cale incumintzat sa tzitatzione.

Numberoptional
tzitatzionetzitatzione

Tzitatzione facoltativa de su chi benit naradu in su vìdeu.

Stringoptional
urlarchìviuurlarchìviu

S'indiritzu web de s'archìviu de su vìdeu.

Stringoptional
dataarchìviudataarchìviu

Sa data de archiviatzione de su vìdeu.

Stringoptional
cidcid

Còdighe netzessàriu pro impreare custu template in paris cun su template {{Tzita}}.

Stringoptional
postscriptpostscript

Si avaloradu cun perunu impedit s'annanghidura de unu puntu finale a sa tzita, de impreare pro esempru cando sa tzita est a s'internu de parèntesis tundas.

Auto value
perunu
Stringoptional