Template:Tzita web/man

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search

Su template {{Tzita web}} (impreu) serbit pro serbit pro tzitare sas fontes in Wikipedia, cando custas sunt sitos web o publicatziones online, impreende unu formadu istandard e parìvile, cunforme a cantu prevìdidu dae sas cunventziones bibliogràficas de Wikipedia.

Pro tzitare fontes giornalìsticas imprea {{Tzita noas}} (impreu), pro tzitare libros imprea {{Tzita libru}} (impreu), pro tzitare publicatziones acadèmicas {{Tzita publicatzione}} (impreu), pro trasmissiones televisivas {{Tzita TV}} (impreu).

Su template est ativadu pro mèdiu de su mòdulu in Lua Module:Tzitatzione.

Sintassi semplificada - paràmetros positzionales[modìfica su còdighe de orìgine]

Sos paràmetros url, tìtulu e atzessu podent èssere insertados fintzas chene bisòngiu de èssere decrarados (però s'in casu chi s'indiritzu internèt (url) cumprendat su caràtere "=", custu depet èssere remplasadu cun su template {{=}}). Est importante a sighire in manera pretzisa s'òrdine de insertada e insertare de sighida sos àteros paràmetros eventuales, pro evitare problemas a s'internu de su template.

Versione semplificada (còpia e incolla su testu in suta, a pustis remplasa a sos paràmetros sos balores chi li currispondent)

{{Tzita web|url|tìtulu|atzessu}}

Sintassi mìnima - paràmetros nominales[modìfica su còdighe de orìgine]

{{Tzita web|url=|tìtulu=|atzessu=}}

In su campu url cheret postu s'url de su situ; in su campu atzessu cheret posta sa data de consultatzione, indicada in su formadu estèndidu, es. 17 freàrgiu 1996, 1º làmpadas 2003 o 2 santandria 2004 ma no 02 santandria 2004. Faghe atentzione a no impreare maiùscolas in sos nùmenes de sos campos.

Sintassi estèndida[modìfica su còdighe de orìgine]

Totus sos nùmenes de sos campos depent èssere iscritos in minùscolu. Còpia una versione bòida pro incumentzare. Ammenta·ti chi su caràtere "|" depet separare cada campu. Iscantzella sos campos no impreados, pro evitare de prenare tropu sa ventana de muda.

 • url = URL de sa publicatzione in lìnia.
 • tìtulu = tìtulu de sa publicatzione in lìnia.
 • autore = nùmene e sambenadu de s'autore de sa publicatzione, àteros autores podent èssere agiuntos cun sos paràmetros autore2, autore3, etz...
 • wkautore = nùmene de sa boghe de wikipedia chi pertocat a s'autore, si b'ant prus autores impreare wkautore2, wkautore3, etz...
 • situ = nùmene de su situ internèt dae cale benit sa publicatzioneTemplate:–generalmente, ma non semper, currispondet cun su domìniu suo (chene prefissu, in manera chi Mediawiki non creet unu hyperlink). Una parte manna de sos sitos ìnternet tenet su nùmene suo in evidèntzia in sa pàgina printzipale. Si no est dislindadu, benit postu in automàticu su domìniu.
 • editore = editore chi at publicadu su documentu.
 • data = data de publicatzione de su documentu.
 • limba = limba de su documentu o de su situ si diferente dae su sardu.
 • formadu = formadu de su documentu in lìnia, pro esèmpiu PDF. Non dislindes si est HTML. Medas formados sunt reconnotos in automàticu si s'estensione aparit in s'URL, pro esèmpiu si s'URL acabat pro .pdf no est netzessàriu compilare su paràmetru.
 • p = impreare custu paràmetru si sa tzitatzione pertocat a una pàgina sola, in custu casu indicare su nùmeru de sa pàgina.
 • pp = impreare custu paràmetru si sa tzitatzione pertocat a prus pàginas, in custu casu indicare s'intervallu de pàginas (pro esèmpiu: "235-244").
 • cid = còdighe netzessàriu pro impreare custu template in paris cun su template {{Tzita}}.
 • tzita = eventuale tzitatzione de sa publicatzione.
 • atzessu = data de s'ùrtimu atzessu.
 • urlarchìviu = URL de un' eventuale versione archiviada.
 • dataarchìviu = data de archiviatzione. No est netzessàriu a l'indicare cando est pigada in manera automàtica dae sos url de sos archìvios Wayback (comente a cussos impreados dae s'Internèt Archive) e dae carchi url de sos archìvios Webcite e Archiveis.
 • urlmortu = si s'URL no archiviadu est galu ativu compilare cun "nono", si nono "eja", in manera indipendente dae su fatu chi siat presente o nono fintzas una còpia de archìviu de su ligàmene.

(leghenda colores)

{{Tzita web
|url = 
|tìtulu = 
|autore = 
|wkautore = 
|situ = 
|editore = 
|data = 
|limba = 
|formadu = 
|p = 
|pp = 
|cid = 
|tzitatzione = 
|atzessu = 
|urlarchìviu = 
|dataarchìviu = 
|urlmortu = 
}}

Pàginas ligadas[modìfica su còdighe de orìgine]

Templates ligados[modìfica su còdighe de orìgine]