Template:Tzita noas

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Jump to navigation Jump to search
Messaggiu importanti! Custu template tenet unu o prus paràmetros optzionales. In su còdighe suo impreat caraterìsticas relativamente cumplessas o "esotèricas".

Pro praghere, non proves a lu mudare si non ses tzertu de àere cumprèndidu sa funtzione e si non ses prontu a acontzare totu sos dannos eventuales chi diant pòdere essire a campu si sos risultados diant èssere diferentes dae su chi tenes in conca. Totu sos esperimentos depent èssere fatos in sa pàgina de proa (Sandbox) dedicada.


VisualEditor Datos pro VisualEditor
Sa tabella TemplateData chi sighit est càbida in sa sutapàgina Template:Tzita noas/TemplateData (càmbia·istòria)

Serbit pro tzitare una fonte de noas, de paperi o in lìnia.

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Limbalimba 7 language lingua lìngua

inserta su còdighe ISO 639-2 de sa limba si est diferente dae cussa sarda (es. en). No insertes àteros sìmbulos comente a wikilinks o parèntesis grafas: su template las previdet giai

Stringoptional
Nùmenenùmene first

Nùmene de s'autore.

Stringoptional
Sambenadusambenadu last

funtzionat petzi cun su paràmetru ''nùmene'', in su frunire Sambenadu, Nùmene.

Stringoptional
Nùmene 2nùmene2 first2

no description

Stringoptional
Sambenadu 2sambenadu2 last2

no description

Stringoptional
Nùmene 3nùmene3 first3

no description

Stringoptional
Sambenadu 3sambenadu3 last3

no description

Stringoptional
Autoreautore 1 author

inserta su nùmene de s'autore de s'artìculu, s'in casu mai cun sos wikilinks (est mègius a pònnere nùmene e sambenadu pro intreu. No imprees, pro cantu possìbile. abbreviatziones comente a A. Casula; mègius Antiogu Casula).

Stringsuggested
Autore 2autore2 author2

eventuale segundu autore

Stringoptional
Autore 3autore3 author3

eventuale tertzu autore

Stringoptional
Wiki autorewkautore author-link

alternativu a su ligàmene in su campu autore

Stringoptional
URLurl 2 URL

s'indiritzu web estèndidu de s'artìculu tzitadu, cun s'http:// e chene wikilinks

Stringoptional
Tìtulutìtulu 3 title

su tìtulu de s'artìculu tzitadu in limba originale. No imprees còdighes de formatatzione in su testu, su template frunit in manera automàtica su tìtulu in corsivu

Stringrequired
Publicatzionepublicatzione 4 work journal newspaper magazine periodical website giornale

nùmene de sa testada, s'in casu mai cun sos wikilinks ma mai cun sos còdighes de formatatzione de su testu: es. est possìbile a insertare [[L'Unione Sarda]] ma non ''[[La Nuova Sardegna]]'' o ''Làcanas''

Stringrequired
Tzitadetzitade place

s'impreat cando esistent prus testadas cun su matessi nùmene. Pro esempru pro sa testada inglesa The Times no at a serbire sa tzitade (Londra), ma si si cheret indicare s'omònima sudafricana s'at a insertare Johannesburg in tale campu; sa cumpiladura est lìbera, e pro custa resone est possìbile a insertare su balore cun o chene wikilinks (es. est possìbile insertare siat [[Liverpool]] chi, in casu de s'omònima tzitade australiana, [[Liverpool (Austràlia)|Liverpool]])

Stringoptional
Editoreeditore publisher

cun custu podes indicare, si est netzessàriu pro fatzilitare s'identificatzione de sa publicatzione, su nùmene de s'editore de sa testada

Stringoptional
Datadata 5 date

data de sa publicatzione in sa forma estèndida: pro esempru 20 austu 1984)

Stringsuggested
Pàginap page

si est una fonte in pabiru, ìndica sa pàgina (es. 99)

Stringoptional
Pàginaspp pages

si est una fonte in pabiru e chi s'agatat in prus pàginas, ìndica sas pàginas comente intervallu (es. 123-145)

Stringoptional
Atzessuatzessu 6 access-date accessdate

Si est unu situ web, sa sa data in cale est istada consultada sa noa in sa forma estèndida, a es. 5 trìulas 2013)

Stringoptional
Formaduformadu 8 format

ìndica si su documentu est in unu formadu diferente dae s'HTML (p. es. PDF o TXT)

Stringoptional
Cidcid ref

còdighe de assignare a sa noa. Permitet s'impreu de su template in paris cun su Template:Tzita

Stringoptional
Tzitatzionetzitatzione quote

inoghe podes insertare una tzitatzione pigada dae s'artìculu impreadu comente a fonte.

Stringoptional
URL archìviuurlarchìviu archive-url archiveurl

s'indiritzu web de un'eventuale versione archiviada (in s'Internèt Archive, in sa cache de google, etz.)

Stringoptional
Data archìviudataarchìviu archive-date archivedate

data de archiviatzione de s'artìculu

Stringoptional
URL mortuurlmortu dead-url deadurl

compila custu paràmetru cun nono si su collegamentu originale a s'artìculu est galu disponìbile

Stringoptional