Jump to content

Template:Tzita noas

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Messaggiu importanti! Custu template tenet unu o prus paràmetros optzionales. In su còdighe suo impreat caraterìsticas relativamente cumplessas o "esotèricas".

Pro praghere, non proves a lu mudare si non ses tzertu de àere cumprèndidu sa funtzione e si non ses prontu a acontzare totu sos dannos eventuales chi diant pòdere essire a campu si sos risultados diant èssere diferentes dae su chi tenes in conca. Totu sos esperimentos depent èssere fatos in sa pàgina de proa (Sandbox) dedicada.


Info Istrutziones pro s'impreu
Sas istrutziones chi sighint sunt cuntènnidas in sa sutapàgina Template:Tzita noas/man (modìfica·istòria)

Su template {{Tzita noas}} (impreu) serbit pro tzitare sas fontes in Wikipedia, cando custas sunt noas, impreende unu formadu istandard e parìvile, cunforme a cantu prevìdidu dae sas cunventziones bibliogràficas de Wikipedia.

Pro tzitare sitos web chi non sunt testadas giornalìsticas imprea {{Tzita web}} (impreu), pro tzitare libros imprea {{Tzita libru}} (impreu), pro tzitare publicatziones acadèmicas {{Tzita publicatzione}} (impreu), pro trasmissiones televisivas {{Tzita TV}} (impreu).

Su template est implementadu pro mèdiu de su mòdulu in Lua Module:Tzitatzione

Sintassi semplificada - paràmetros positzionales

Sos paràmetros limba, autore, *url, tìtulu, publicatzione, data, tzitade, pàgina, atzessu e *cid podent èssere insertados fintzas chene bisòngiu de èssere decrarados (però s'in casu chi s'indiritzu ìnternet (url) cumprendat su caràtere "=", custu depet èssere netzessàriamente remplasadu cun su template {{=}}). Est de importu mannu a sighire pretzisamente s'òrdine de insertada e a insertare de sighida sos eventuales àteros paràmetros, pro evitare faddinas de funtzionamentu in intro de su template.

Versione semplificada (còpia e incolla su testu in suta, e a pustis remplasa sos paràmetros cun sos valores chi lis currispondent)

{{tzita noas|autore|url|tìtulu|publicatzione|data|atzessu|limba|formadu}}

Sintassi mìnima - paràmetros nominales

{{tzita noas|autore=|url=|tìtulu=|publicatzione=|data=|atzessu=|limba=|formadu=}}

In su campu url cheret insertadu s'url de su situ; in su campu atzessu cheret insertada sa data de consultatzione, indicada in su formadu estèndidu, a esèmpiu 17 freàrgiu 1996, 1u làmpadas 2003 o 2 santandria 2004 ma no 02 santandria 2004. Dae cara e no imprees maiùscolas in sos nùmenes de sos campos.

Sintassi estesa

Totu sos nùmenes de sos campos depent èssere iscritos cun lìteras minùscolas. Còpia una versione bòida pro incumentzare. Ammenta·ti chi su caràtere "|" depet separare cada campu. Iscantzella sos campos no impreados, pro evitare de prenare tropu sa ventana de muda.

 • limba (facultativu): inserta su còdighe ISO 639-2 de sa limba si est diferente dae sa sarda (es. en). No insertes àteros sìmbulos che a sos wikilinks o a sas parèntesis grafas: su template las previdet giai;
 • autore (facultativu): inserta su nùmene de s'autore de s'artìculu, s'in casu cun sos wikilinks (est mègius a pònnere nùmene e sambenadu intreos, èvita pro cantu possìbile abbreviatziones che a A. Casula; mègius Antioco Casula). Àteros autores podent èssere annantos cun sos paràmetros autore2, autore3, etc...
 • wkautore: alternativu a su ligàmene in su campu autore
 • url: s'indiritzu web de s'artìculu tzitadu in manera estèndida, cun http:// e chene wikilink;
 • tìtulu: su tìtulu de s'artìculu tzitadu in limba originale. No imprees còdighes de formatatzione in su testu, su template frunit in manera automàtica su tìtulu in cursivu;
 • publicatzione: nùmene de sa testada, s'in casu cun su wikilink ma mai cun sos còdighes de formatatzione de testu (su cursivu benit postu in manera automàtica): es. podes insertare [[L'Unione Sarda|L'Unione Sarda]] ma non ''[[La Nuova Sardegna]]'' o ''Làcanas'';
 • tzitade (facultativu): s'impreat cando esistent prus testadas cun su matessi nùmene. Pro esempru pro sa testada inglesa The Times no at a serbire sa tzitade (Londra), ma si si cheret indicare s'omònima sudafricana s'at a insertare Johannesburg in custu campu; sa cumpiladura est lìbera, tando est possìbile a insertare su balore cun o chene wikilink (es. est possìbile a insertare siat [[Liverpool]] chi, in casu de s'omònima tzitade australiana, [[Liverpool (Austràlia)|Liverpool]]);
 • editore (facultativu): ìndica, cando podet èssere netzessàriu pro fatzilitare s'identificatzione de sa publicatzione, su nùmene de s'editore de sa testada;
 • data die de s'artìculu tzitadu (chene wikilink); inserta in sa matessi forma estèndida indicada in subra (es. 20 austu 1984);
 • p (facultativu): pro indicare sa pàgina in ue s'agatat sa noa in una fonte de paperi. (es. 99);
 • pp (facultativu): pro indicare sas pàginas in ue s'agatat sa noa in una fonte de paperi. De impreare in alternativa a "p" cando sa noa òcupat prus pàginas (es. 123-145);
 • atzessu: ìndica sa data de cando as pompiadu sa noa, indicada in su paràmetru URL, impreende sa forma estèndida, pro es. 18 Trìulas 2024, pòmpia s'aresonu chi li pertocat);
 • formadu (facultativu): ìndica si su documentu, indicadu in su paràmetru URL, est in unu formadu informàticu diferente dae s'HTML (p.es. PDF o TXT);
 • cid (facultativu): còdighe de assinnare a sa noa. Permitet s'impreu de su template in paris cun su {{Tzita}};
 • tzitatzione (facultativu): inserta una tzitatzione pigada dae s'artìculu impreadu comente fonte.
 • urlarchìviu (facultativu): ls'indiritzu web de un' eventuale versione archiviada (in s'Internèt Archive, in sa cache de google, etz.)
 • dataarchìviu (facultativu): data de archiviatzione de s'artìculu. No est netzessàriu a l'indicare cando est pigada in manera automàtica dae sos url de sos archìvios Wayback (comente a cussos impreados dae s'Internèt Archive) e dae carchi url de sos archìvios Webcite e Archiveis.
 • urlmortu (facultativu): compilare custu paràmetru cun nono si su ligàmene originale a s'artìculu est galu disponìbile. Compilare cun "eja" si s'URL originale no funzionat e sa versione archiviada no est istada indicada.

(leghenda colores)

{{Tzita noas
|limba = 
|autore = 
|wkautore = 
|url = 
|tìtulu = 
|publicatzione = 
|tzitade = 
|editore = 
|data = 
|p = 
|pp = 
|atzessu = 
|formadu = 
|cid = 
|tzitatzione = 
|urlarchìviu = 
|dataarchìviu = 
|urlmortu = 
}}

Esèmpios de impreu

Inoghe si podent pompiare tres esèmpios de impreu de su template (sos àteros esèmpios sunt casos intermèdios e comente si siat sunt incluidos in cussos inoghe espostos): su primu pertocat a sa tzitatzione in su corpus de s'artìculu Macumere de un'artìculu redatzionale apartu in unu cuotidianu sardu, chi non tenet bisòngiu in manera obligatòria de su còdighe de sa limba (ca est iscritu in sardu) e chi non previdet su nùmene de s'autore. Su segundu esèmpiu pertocat a sa tzitatzione in su corpus de s'artìculu Helen Mirren de un'artìculu apartu in unu cuotidianu britànnicu, firmadu dae un'autore e consultadu su 20 de nadale de su 2007.

Infines, su de tres pertocat a s'allenadore de rugby sudafricanu [Peter de Villiers]], primu tècnicu de colore a ghiare sos Springbok, e sa tzitatzione est pigada dae su Times de Johannesburg, s'ùnicu omònimu de su Times londinesu.

Esèmpiu n. 1

Custa istringa:

<ref>{{Tzita noas|limba=|autore=|tìtulu= Refudos militares in tretos de Macumere | url=http://www.sagazeta.info/2015/09/refudos-militares-in-tretos-de-macumere.html|publicatzione=[[Sa Gazeta]]|data=11 nadale 2006}}</ref>

insertada in su testu chi sighit:

In su sartu de Macumere, in custos annos, sunt istados agatados fintzas refudos de orìgine militare, in su logu connotu comente S'Ena ruggia[1].

frunit sa nota a pede de pàgina n. 1 (pòmpia su paràgrafu de sas notas).

Esèmpiu n. 2

Custa istringa:

<ref>{{Tzita noas|limba=en|autore=Will Stewart|url=http://www.dailymail.co.uk/pages/live/femail/article.html?in_article_id=410429&in_page_id=1879|tìtulu=Found: Helen's Russian relatives|pubblicazione=[[Daily Mail]]|data=15 santugaine 2006|atzessu=20 nadale 2007}}</ref>

insertada in su testu chi sighit:

Helen Mirren est nàschida in Ilford (Essex) in su 1945, segunda de tres frades, dae babbu russu, Vasilij Petrovič Mironov[2] (1913-1980) e mama inglesa, Kathleen Rogers (1909-1980).

frunit sa nota a pede de pàgina n. 2 (pòmpia su paràgrafu de sas notas).

Esèmpiu n. 3

Custa istringa:

<ref>{{Tzita noas|limba=en|autore=Craig Ray|url=http://www.timeslive.co.za/thetimes/2008/01/10/boks-get-first-black-coach|tìtulu=Boks Get First Black Coach|publicatzione=The Times|tzitade=[[Johannesburg]]|data=10 ghennàrgiu 2008|atzessu=4 santandria 2011}}</ref>

insertada in su testu chi sighit:

Peter de Villiers est fintzas connotu pro èssere istadu su primu allenadore de colore in s'istòria de sa Natzionale sudafricana de rugby[3]...

frunit sa nota a pede de pàgina n. 3 (pòmpia su paràgrafu de sas notas).

Notas

 1. Refudos militares in tretos de Macumere, in Sa Gazeta, 11 nadale 2006.
 2. (EN) Will Stewart, Found: Helen's Russian relatives, 15 santugaine 2006. URL consultadu su 20 nadale 2007.
 3. (EN) Craig Ray, Boks Get First Black Coach, in The Times (Johannesburg), 10 ghennàrgiu 2008. URL consultadu su 4 santandria 2011.

Templates ligados

VisualEditor Datos pro VisualEditor
Sa tabella TemplateData chi sighit est càbida in sa sutapàgina Template:Tzita noas/TemplateData (càmbia·istòria)

Serbit pro tzitare una fonte de noas, de paperi o in lìnia.

Template parameters[Edit template data]

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Limbalimba 7 language lingua lìngua

inserta su còdighe ISO 639-2 de sa limba si est diferente dae cussa sarda (es. en). No insertes àteros sìmbulos comente a wikilinks o parèntesis grafas: su template las previdet giai

Stringoptional
Nùmenenùmene first

Nùmene de s'autore.

Stringoptional
Sambenadusambenadu last

funtzionat petzi cun su paràmetru ''nùmene'', in su frunire Sambenadu, Nùmene.

Stringoptional
Nùmene 2nùmene2 first2

no description

Stringoptional
Sambenadu 2sambenadu2 last2

no description

Stringoptional
Nùmene 3nùmene3 first3

no description

Stringoptional
Sambenadu 3sambenadu3 last3

no description

Stringoptional
Autoreautore 1 author

inserta su nùmene de s'autore de s'artìculu, s'in casu mai cun sos wikilinks (est mègius a pònnere nùmene e sambenadu pro intreu. No imprees, pro cantu possìbile. abbreviatziones comente a A. Casula; mègius Antiogu Casula).

Stringsuggested
Autore 2autore2 author2

eventuale segundu autore

Stringoptional
Autore 3autore3 author3

eventuale tertzu autore

Stringoptional
Wiki autorewkautore author-link

alternativu a su ligàmene in su campu autore

Stringoptional
URLurl 2 URL

s'indiritzu web estèndidu de s'artìculu tzitadu, cun s'http:// e chene wikilinks

Stringoptional
Tìtulutìtulu 3 title

su tìtulu de s'artìculu tzitadu in limba originale. No imprees còdighes de formatatzione in su testu, su template frunit in manera automàtica su tìtulu in corsivu

Stringrequired
Publicatzionepublicatzione 4 work journal newspaper magazine periodical website giornale

nùmene de sa testada, s'in casu mai cun sos wikilinks ma mai cun sos còdighes de formatatzione de su testu: es. est possìbile a insertare [[L'Unione Sarda]] ma non ''[[La Nuova Sardegna]]'' o ''Làcanas''

Stringrequired
Tzitadetzitade place

s'impreat cando esistent prus testadas cun su matessi nùmene. Pro esempru pro sa testada inglesa The Times no at a serbire sa tzitade (Londra), ma si si cheret indicare s'omònima sudafricana s'at a insertare Johannesburg in tale campu; sa cumpiladura est lìbera, e pro custa resone est possìbile a insertare su balore cun o chene wikilinks (es. est possìbile insertare siat [[Liverpool]] chi, in casu de s'omònima tzitade australiana, [[Liverpool (Austràlia)|Liverpool]])

Stringoptional
Editoreeditore publisher

cun custu podes indicare, si est netzessàriu pro fatzilitare s'identificatzione de sa publicatzione, su nùmene de s'editore de sa testada

Stringoptional
Datadata 5 date

data de sa publicatzione in sa forma estèndida: pro esempru 20 austu 1984)

Stringsuggested
Pàginap page

si est una fonte in pabiru, ìndica sa pàgina (es. 99)

Stringoptional
Pàginaspp pages

si est una fonte in pabiru e chi s'agatat in prus pàginas, ìndica sas pàginas comente intervallu (es. 123-145)

Stringoptional
Atzessuatzessu 6 access-date accessdate

Si est unu situ web, sa sa data in cale est istada consultada sa noa in sa forma estèndida, a es. 5 trìulas 2013)

Stringoptional
Formaduformadu 8 format

ìndica si su documentu est in unu formadu diferente dae s'HTML (p. es. PDF o TXT)

Stringoptional
Cidcid ref

còdighe de assignare a sa noa. Permitet s'impreu de su template in paris cun su Template:Tzita

Stringoptional
Tzitatzionetzitatzione quote

inoghe podes insertare una tzitatzione pigada dae s'artìculu impreadu comente a fonte.

Stringoptional
URL archìviuurlarchìviu archive-url archiveurl

s'indiritzu web de un'eventuale versione archiviada (in s'Internèt Archive, in sa cache de google, etz.)

Stringoptional
Data archìviudataarchìviu archive-date archivedate

data de archiviatzione de s'artìculu

Stringoptional
URL mortuurlmortu dead-url deadurl

compila custu paràmetru cun nono si su collegamentu originale a s'artìculu est galu disponìbile

Stringoptional