Template:Tzita cunferèntzia

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
Messaggiu importanti! Custu template tenet unu o prus paràmetros optzionales. In su còdighe suo impreat caraterìsticas relativamente cumplessas o "esotèricas".

Pro praghere, non proves a lu mudare si non ses tzertu de àere cumprèndidu sa funtzione e si non ses prontu a acontzare totu sos dannos eventuales chi diant pòdere essire a campu si sos risultados diant èssere diferentes dae su chi tenes in conca. Totu sos esperimentos depent èssere fatos in sa pàgina de proa (Sandbox) dedicada.


Info Istrutziones pro s'impreu
Sas istrutziones chi sighint sunt cuntènnidas in sa sutapàgina Template:Tzita cunferèntzia/man (modìfica·istòria)

Su template {{Tzita cunferèntzia}} (impreu) serbit pro tzitare sas fontes in Wikipedia, cando custas sunt cunferèntzias, impreende unu formadu istandard e parìvile, cunforme a cantu prevìdidu dae sas cunventziones bibliogràficas de Wikipedia.

Su template est cumpatìbile cun VisualEditor

Su template est implementadu pro mèdiu de su mòdulu in Lua Module:Tzitatzione

Pro tzitare fontes giornalìsticas imprea {{Tzita news}}, pro tzitare sitos web imprea {{Tzita web}} (impreu), pro tzitare publicatziones acadèmicas {{Tzita publicatzione}} (impreu), pro trasmissiones televisivas {{Tzita TV}} (impreu).

Sintassi mìnima

{{Tzita cunfèrentzia |autore= | tìtulu= | cunferentzia= |data= |editore= |tzitade= |url= |atzessu= |id= }}

Sintassi estèndida

Totu sos nùmenes de sos campos depent èssere iscritos cun lìteras minùscolas. Còpia una versione bòida pro incumentzare. Ammenta·ti chi su caràtere "|" depet separare cada campu. Iscantzella sos campos no impreados, pro evitare de prenare tropu sa ventana de muda.

{{Tzita cunferèntzia | autore= |wkautore= |tìtulu= |data= | cunferèntzia=| organizatzione= |àteros= |editzione= |editore= |tzitade= |p= |pp= |DOI= | id= |url= |formato= |limba= |atzessu= |cid= }}


 • autore = nùmene e sambenadu de s'autore de s'artìculu. Àteros autores si podent annànghere cun sos paràmetros autore2, autore3, etz. (in alternativa si podent impreare sos paràmetros separados nùmene e sambenadu, nùmene2 e sambenadu2...)
 • wkautore = nùmene de s'artìculu de Wikipedia (chi esistat) dedicadu a s'autore; si bi sunt prus autores si podent impreare wkautore2, wkautore3 etz. (si podet fintzas pònnere su ligàmene a manu in sos paràmetros autore)
 • tìtulu = tìtulu de sa relatzione.
 • data = data de sa publicatzione de sos atos (Dae cara! non sa data de sa cunferèntzia) in su formadu annu-mese-die on in formadu estèndidu, a esèmpiu 2006-02-17 o 17 freàrgiu 2006.
 • cunferèntzia = estremos de sa cunferèntzia. A esèmpiu "Die internatzionale de sa nùmene de sa cunferèntzia, logu de sa cunferèntzia, data de sa cunferèntzia"
 • organizatzione = coordinadore o organizadore de sa cunferèntzia
 • àteros = pro indicare su nùmene de àteros collaboradores, si nde bi sunt (es.: "illustratziones de Smith" o "traduidu dae Smith").
 • editzione = cando sa publicatzione tenet prus de un'editzione. Insertare petzi su nùmeru. Pro esempru: "2"
 • editore = editore de sos atos. Non diat dèpere incluire denominatziones de sotziedades che a "Ltd" o "Inc."
 • tzitade = logu de publicatzione (Dae cara, non su logu de sa cunferèntzia).
 • p= impreare custu paràmetru si si bolet tzitare una pàgina ebbia. In cussu casu b'at de iscrìere su nùmeru de sa pàgina.
 • pp = impreare custu paràmetru si si bolent tzitare prus pàginas. In cussu casu b'at de iscrìere s'intervallu de pàginas (a es.: "235-244").
 • DOI = còdighe DOI de sa publicatzione (si esistit). Pro esempru:doi='10.1038/news070508-7". Su template verìficat chi incumintzet cun 10..
 • id = paràmetru genèricu pro un'identificadore non prevìdidu dae cussos elencados inoghe in subra, formadu lìberu.
 • url = URL de s'artìculu in lìnia o de su cunvegnu.
 • formadu = formadu de su documentu, es. PDF. S'in casu siat una pàgina web normale (HTML) non bolet dislindadu
 • limba = se est diferente dae su sardu, ìndica sa limba in sa cale est iscritu s'artìculu impreende sos còdighes de sas limbas (a es.: de, fr, nl)
 • atzessu = data intrea de s'ùrtimu atzessu a su documentu in lìnia (insertadu in url) in formadu annu-mese-die o in formadu estèndidu, es. 2006-02-17 o 17 freàrgiu 2006
 • cid = còdighe netzessàriu pro impreare custu template in paris cun su template {{Tzita}}.

(leghenda colores)

{{Tzita cunferèntzia
|autore = 
|wkautore = 
|tìtulu = 
|data = 
|cunferèntzia = 
|organizatzione = 
|àteros = 
|editzione = 
|editore = 
|tzitade = 
|p = 
|pp = 
|DOI = 
|id = 
|url = 
|formadu = 
|limba = 
|atzessu = 
|cid = 
}}

Esèmpiu

* {{tzita cunferèntzia | nùmene = John | sambenadu = Smith | wkautore = John Arthur Smith | autore2= Juan Ortega | data = 2007-10-29 | tìtulu = Valore nutritivu de s'àera frinta | cunferèntzia = 3a die de su machine, Pompu, 15 austu 2007. Atos de su cunvegnu. | organizatzione = Bodale | àteros = trad. Furriadroxiu | editzione = 3 | editore = Assòtziu insacadores de nèula | tzitade = Punta de casinu | pp= 13-17 | url = http://sc.wikipedia.org | atzessu = 2008-03-23 | doi = 10.1234/5678 }}
 • John Smith e Juan Ortega, Bodale, Valore nutritivu de s'àera frinta, 3a die de su machine, Pompu, 15 austu 2007. Atos de su cunvegnu., trad. Furriadroxiu, 3ª ed., Punta de casinu, Assòtziu insacadores de nèula, 29 santugaine 2007, pp. 13-17, DOI:10.1234/5678. URL consultadu su 23 martzu 2008.

Templates ligados

VisualEditor Datos pro VisualEditor
Sa tabella TemplateData chi sighit est càbida in sa sutapàgina Template:Tzita cunferèntzia/TemplateData (càmbia·istòria)

Su template {{Tzita cunferèntzia}} serbit pro tzitare sas fontes in Wikipedia, cando custas sunt cunferèntzias, impreende unu formadu istandard e parìvile, cunforme a cantu prevìdidu dae sas cunventziones bibliogràficas de Wikipedia.

Template parameters[Edit template data]

ParameterDescriptionTypeStatus
tìtulutìtulu

tìtulu de sa relatzione

Stringrequired
cunferèntziacunferèntzia

estremos de sa cunferèntzia (nùmene, logu)

Example
Die internatzionale de su nichele, Nùgoro, 17 ghennàrgiu 2005
Stringrequired
autoreautore

nùmene e sambenadu de s'autore de s'artìculu. Àteros autores si podent annànghere cun sos paràmetros autore2, autore3, etz. (in alternativa si podent impreare sos paràmetros separados nùmene e sambenadu, nùmene2 e sambenadu2...)

Stringsuggested
datadata

data de sa publicatzione de sos atos (Dae cara! non sa data de sa cunferèntzia) in su formadu annu-mese-die o in formadu estèndidu

Example
2006-02-17
Datesuggested
organizatzioneorganizatzione

coordinadore o organizadore de sa cunferèntzia

Stringoptional
editore editore

editore de sos atos

Stringoptional
tzitadetzitade

logu de publicatzione (Dae cara, non su logu de sa cunferèntzia).

Example
Tolosa
Stringoptional
doiDOI

còdighe DOI de sa publicatzione (si esistit)

Stringoptional
wikiautorewkautore

nnùmene de s'artìculu de Wikipedia (chi esistat) dedicadu a s'autore; si bi sunt prus autores si podent impreare wkautore2, wkautore3 etz.

Page nameoptional
editzioneeditzione

editzione de sa publicatzione

Example
2
Numberoptional
àterosàteros

pro indicare su nùmene de àteros collaboradores, si nde bi sunt

Example
"illustratziones de Smith" o "traduidu dae Smith"
Stringoptional
ppàgina

impreare custu paràmetru si si bolet tzitare una pàgina ebbia. In cussu casu b'at de iscrìere su nùmeru de sa pàgina

Example
123
Numberoptional
pppàginas

impreare custu paràmetru si si bolent tzitare prus pàginas. In cussu casu b'at de iscrìere s'intervallu de pàginas

Example
123-321
Stringoptional
urlurl

URL de s'artìculu in lìnia o de su cunvegnu.

Example
http://www.wikipedia.it
URLoptional
limbalimba

si est diferente dae su sardu, indica sa limba in sa cale est iscritu s'artìculu impreende sos còdighes de sas limbas

Example
fr
Stringoptional
atzessuatzessu

data intrea de s'ùrtimu atzessu a su documentu in lìnia (insertadu in url) in formadu annu-mese-die o in formadu estèndidu

Example
2006-02-17
Auto value
{{subst:CURRENTDAY}} {{subst:CURRENTMONTHNAME}} {{subst:CURRENTYEAR}}
Dateoptional
idid

paràmetru genèricu pro un'identificadore non prevìdidu dae cussos reconnotos dae su template

Auto value
Stringoptional
formaduformadu

ormadu de su documentu, es. PDF. S'in casu siat una pàgina web normale (HTML) non bolet dislindadu

Example
PDF
Stringoptional
cidcid

còdighe netzessàriu pro impreare custu template in paris cun su template {{Tzita}}.

Stringoptional