Populu sardu

Dae Wikipedia, s'entziclopedia lìbera.
(Reindiritzadu dae Sardos)

Ozieri-Stemma.png
Articulu in logudoresu
Ozieri-Stemma.png

Sos Sardos (o is Sardus) sun su populu chi vivet in Sardigna[1], ìsula de su Mediterraneu otzidentale e regione autònoma de s'Italia, narada in sardu "Regione Autònoma de Sardigna" e in italianu Regione Autonoma della Sardegna.

Orìgine[modìfica | edit source]

Bae puru a bidere: Istoria de Sardinnia

Preistoria[modìfica | edit source]

Sa Sardigna la aìan populada a fiottos, tra su Paleoliticu superiore, su Mesoliticu e su Neoliticu antigu, zente chi benìat dae sa penisula iberica e italiana. In sa fase mediana de su Neoliticu, atteras populatziones fin accudidas dae su trettu pirenaicu-proventzale, e a pustis dae isulas postas in Egeu, Creta e Tziclades; a sas primas si depet su megalitismu, a sas atteras sa cultura de Othieri, isparghida peri tottu s'isula[2]. In s'Eneoliticu fit cumparta sa cultura de Monte Claro e, a pustis, cussa de su conzu campaniforme, chi nde la aìan fatta intrare dae su trettu francu-ibericu e dae s'Europa tzentrale trumigheddas pitticas chi fin agabbadas a cumbìver cun sa zente de su logu[3][4]. A custa cultura si depen, imbetzes, tecnicas noas pro traballare cun su metaddu, atteros istiles tzeramicos e fintzas, cun tottu probabilidade, una limba indo-europea[5]. In sa prima fase de s'Edade de Brunzu, sa cultura de su conzu campaniforme fit a pare cun sos influssos chi benìan dae su trettu polanianu, mudende in sa cultura de Bunnànnaru.

Tribù nuraghesas sigundu a Tolomeu

Sa tziviltade nuraghesa fit cumparta in sa Edade Media de Brunzu. Tando, s'isula la populaìan paritzas etnias: sas prus importantes fin cussas de sos Balares, de sos Ilienses e de sos Cossos[6] (chi aìan dadu su nòmine a s'isula de Còssiga, ma no est a los cunfùnder cun sos Corsicanos modernos). Sos Sardos antigos, sigundu a tzertos istudiosos, si poden ponner a pare cun sa populatzione narada Shardana[7].

Non semus a connoschèntzia de cale limba (o limbas) si chistionaìat in Sardigna a cussos tempos. Podet esser chi sa limba nuraghesa tenìat assimìzos cun su bascu, oppuru cun etruscu. Atteros istudios creden, imbetzes, chi in Sardigna bi aìat prus sistemas limbisticos, sìat preindoeuropeos sìat indoeuropeos.

Istòria antiga[modìfica | edit source]

In su segulu de X a.C., sos fenitzios aìan fundadu colunias e portos in sa costera meridionale e otzidentale, comente Karalis, Bithia, Sulki e Tharros. Su cabu de giossu lu aìan conchistadu sos de Cartàghine in su segulu de VI a.C. e, a pustis, sos Romanos antigos in cussu de III a.C., cun s'agabbu de sa prima gherra punica. Est de custa manera chi sos romanos aìan latinitzadu meda sa Sardigna e sos sardos, francu a sos muntagninos chi, vivende ind unu trettu nadu pro menispretziu Barbaria, pro tempus longu dìan mantènner sos usos antigos. No est de badas chi su sardu modernu, difattis, si tenet in cunsideru comente una de sas limbas romanzas prus cunservadoras[8][9][10].

S'istudiosu de geografia magrebinu Muhammad al-Idrisi, descriende in su segulu de Doighi s'isula de Sardigna, narat chi <<sos Sardos sun Rûm 'Afàriqah (latinos de Africa), biven comente a sa zente berbera, istan a banda dae atera natzione latina; custu populu est corazudu e balente, chi no lassat mai sas armas>>.[11][12]

Edade Media[modìfica | edit source]

A pustis chi s'Imperju Romanu de Otzidente fit ruttu, sa Sardigna si la aìan pigada unu in fattu 'e s'atteru Vandalos, Bizantinos, Ostrogotos[13] e torra Bizantinos.

In s'Edade Media, s'isula aìat connoschidu unu periodu in ue si podìat gubernare issa etottu in battor regnos indipendentes, sos Judicados; francu su Logu de Arbarée, dìan falare in sutta de influentzia istranza, pisana e genovesa, in prus de calicuna familia importante de in ie, comente a sos de Doria e Della Gherardesca. Sos de Doria aìan fundadu sas tzittades de s'Alighera e de Castelgenovese (Casteddu Sardu), mentres sos pisanos aìan fraigadu su fentomadu Castel di Castro (como nadu, in manera incurtziada, Casteddu); in s'impestantu, Ugolino della Gherardesca aìat fattu naschire sa tzittade de Villa di Chiesa (Iglesias), logu de minera chi fit bennidu a comunu de tipu italianu impare a Tàtari e Castel di Castro.

A pustis chi sos Aragonesos si aìan pigadu sa terra sarda de propriedade pisana, tra su 1323 e su 1326, e chi su Judicadu de Arbaree aìat fattu gherra de resistentzia a issos tra su 1353 e su 1420, sa Corona Aragonesa aìat conchistadu tottu sa Sardigna; su Regnu de Sardigna aragonesu aìat populadu tzittades comente Castel di Castro e s'Alighera cun zente istranza, mescamente de erentzia cadelana[14][15]. Unu limbazu cadelanu est in impreu in s'Alighera.

Edade moderna e contemporanea[modìfica | edit source]

Bisura de Casteddu pigada dae su lìberu "Civitates orbis terrarum" (1572)

In sos segulos de XVI e de XVII, sas printzipales tzittades sardas de Casteddu (cabu de logu), s'Alighera e Tàtari fin bene intradas in sos traffigos cummertziales de cussos tempos, comente ammustrat su fattu chi sos tzittadinos non cumprendìan petzi sardos de su logu, ma fintzas attera zente accudida dae sa penisula iberica, dae sa Liguria, Frantza e, subratottu, Còssiga[16][17][18]: mescamente in Tàtari e peri tottu su sartu chi bi andat dae s'Anglona a sa Gallura, s'elementu corsicanu (comomai toscanitzadu pro more de su domìniu pisanu) est, a cumintzare dae su segulu de XV, adderettura cussu de majorìa[18]. Custu fenomenu corsicanu de disterru in s'isula sorre de Sardigna, dae ue fit naschidu su limbazu tataresu e galluresu[18], dìat sighire fintzas a su segulu de XVIII, e agabbare de su tottu in cussu de XIX.

Su poderìu ispagnolu in Sardigna fit agabbadu in su 1713 cando, cun su trattadu de Utrecht, su Regnu de Sardigna aragonesu passaìat a sos Asburgo de Austria; in su 1718, a pustis chi sos ispagnolos aìan chircadu de badas de torrare a si pigare s'isula, cun su trattadu de Londra aìan lassadu sa Sardigna a sos de Savoia, chi in custa manera tenìan su titulu de "Re de Sardigna". In custu periodu, unu fiottu de zente ligurina chi benìat dae s'isuledda de Tabarka accudìat in cussas sardas de Santu Pedru e Santu Antiogu, portende su limbazu issoro, nadu tabarchinu. In su segulu de XIX, su Regnu de Sardigna piemontesu aìat fattu gherras cun sa punna de si pigare sa penisula italiana e sa Sitzilia, ponèndelas in sos istados de Terramanna; cun s'agabbu de su gai nadu risorgimentu italianu, in su 1861, sos Savoia aìan postu su nòmine de "Regnu de Itàlia" in logu de cussu de Sardigna, chi oramai bi intraìat pagu.

Minera de Montevecchio

Dae su 1850 in susu, cun s'annoamentu de sas mineras sardas, trumigheddas de traballadadores chi benìan dae sa Stiria (Austria) e minadores de Friburgu (Germania) aìan pigadu domo pro unu tzertu tempus in s'Iglesiente, subratottu in sos trettos de Montevecchio (parte de Genna Serapis), Guspini e Ingurtosu. Mancàri chi calicunu tedescu aìat influentziadu s'istile architettonicu e nòmine de logu[19], fin sos italianos a lu fagher de prus in assolutu; medas minadores benìan dae Lombardia, Piemonte, Toscana e Romagna[20][21]. Sigundu a unu tzensimentu chi aìat fattu s'inzeniere Leon Gouin, in sas mineras de sa Sardigna sud-otzidentale fin traballende belle 10.000 persones, e unu 'e tres de custas fin accudidos continentales[22]; sa prus parte de custos italianos aìat pigadu domo in Iglesias e fratziones a curtzu, in parte pro semper.

A s'agabbu de su segulu de XIX, piscadores benènde dae Sitzìlia, Torre del Greco (Campania) e Ponza (Latziu) si nche andaìan in sos trettos de sa Sardigna orientale chi fin a curtzu de mare, subratottu in sas biddas de Arbatax/Tòrtuele, Thiniscole e s'isula de sa Madalena.

In su segulu de XX, su regìmene fascista aìat incorazadu a sos continentales a populare in massa sa Sardigna; de gai, zente chi benìat dae tottus sas regiones italianas (subratottu Venetu, Marche, Abrutzu e Sitzìlia) aìat pigadu domo colònica in Sardigna pro mondare parìtzos sartos e a bi istare, mescamente cussos appenas fundados de Arborea (tando Mussolinia di Sardegna), Fertilia e Carbònia.

In su segundu pùstigherra, una comunidade manna de istrianos italianos si nche aìat fuidu in Fertilia e peri sa Nurra; como unos settanta annos, galu como sos betzos faeddan in istriota, venetu e friulanu in Fertilia, Tanca Marchesa e Arborea[23]. In su mentres, calicuna familia italo-tunisina populaìat sa bidda de Castiadas, a est de Casteddu[24]. Semper a cumintzare dae s'agabbu de sa segunda gherra mundiale, cun su miraculu economicu italianu sutzedit unu fenomenu istoricu in ue sa zente sarda si movet dae bidda a sas tzittades de Casteddu, Tatari-s'Alighera-Portu Turre e Terranoa, chi oe in die collin parte manna de sa populatzione sarda.

Demografia[modìfica | edit source]

A libellu italianu sa Sardigna, cund una densidade chi est de unos 68 abitadores/km², est a su de tres de s'urtimu postu pro populamentu. Mancari chi s'isula sìat accanta de mare, sa populatzione sua at pigadu un'àndala chi est a diversu, si la ponimus a paragone cun atteros populos, o fintzas atteras regiones italianas chi viven a costazu de mare. Difattis, cunforma sa tendentzia generale, sos sardos fin istados subratottu in su tzentru de s'isula e non péri sa costera. Custu si depet a medas cajones: istoricas, comente sas imbasiones istranzas (fentomadu su ditzu "furat chie benit dae su mare") e sas iscurreras saraghìnas chi irrobaìan sa costera faghendela periculosa meda; geograficas, bidu chi sa terra fit bona sìat a la pònner a curtibu sìat a bi pàscher berbeghes e crabas; ambientales, sicomente sos pianos, prima chi los aìan mondados in su segulu de XX, fin tottu padules e istannios in ue si podìat buscare petzi sa malàera. Oe in die, sa situatzione est belle a sa revescia, fintzas pro more de su turismu isvilupadu accanta de mare: sos tzentros prus mannos de Sardigna sun tottus peri su mare, e su restu de s'isula tenet zente isperdida in biddas de pagu zente.

Sa Sardigna est sa regione italiana cun su tassu prus bassu de fertilidade (1,07 fizos a femina)[25] e est a s'urtimu postu pro numeru de nàschidas[26]; custa pìnniga la annùddan in parte sos medas accudìdos, chi benin subratottu dae su continente italianu, ma fintzas dae s'Europa orientale (mescamente sa Romania), dae s'Africa e dae sa Tzina.

In su 2013, su numeru de furisteris (chene pigare in cunsideru sos continentales) chi est in Sardigna contat 42.159 persones, faghende su 2,5% de sa populatzione[27].

Omine antzianu de Ulassa chi tenet prus de 90 annos (annos '50).

Ispera de bida[modìfica | edit source]

S'ispera de bida mediana est de unos 81,9 annos (84,9 pro sas feminas[28] e 78,9 pro sos omines[28]).

Sa Sardigna est su primu "logu biaìttu" (blue zone), est a nàrrer unu logu in su mundu in ue si tendet a campare prus a longu[29]. Sos sardos tenen, impare a sos ryukyuanos de Okinawa (Giappone)[30], su numeru prus artu in su mundu de zente chi brincat sos chentu annos (22 cada 100.000 abitadores). Custu sutzedit pro causa genetica[31], ma fintzas sa manera de bida e s'istruttura sotziale faghen sa parte issoro[32][33].

Disterru[modìfica | edit source]

Sa prus parte de sardos istat in Sardigna, ma in medas si nche sun andados in foras: si pensat chi, tra su 1955 e su 1971, unos 308.000 sardos sìan disterrados in continente italianu[34]; paritzos sardos sun in Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana e Latziu. Sos sardos e fizos issoro sun in medas fintzas in Germania, Bèlgiu, Isvìtzera. In sas Americas, belle tottu sos sardos si nche fin andados a s'ala de giossu, subratottu in Argentina (tra su 1900 e su 1913, unos 12.000 sardos vivìan in Buenos Aires e chìrrios a curtzu[35]) e in Uruguay (in su 1870, unos 12.500 sardos istaìan in Montevideo). Comunidades sardas viven isparghidas fintzas in Brasile (mescamente in sas tzittades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo[36]), in UK e in Australia.

Sa regione sarda tenet contu de sos tzirculos sardos, chi rappresentan sas comunidades sardas in disterru: bi nde at agattadu unos 145 in penisula italiana e in atterue[37].

Limba[modìfica | edit source]

Bae puru a bidere: sardu, italianu, corsicanu-sardu (galluresu e tàtaresu), s'aligheresu, tabarchinu.

Mapa geografica de sa limba e limbazos de Sardigna

Impare a s'italianu, chi sos Savoia nche aìan fattu intrare in Sardigna pro sa prima borta in su 1760[38][39], sos sardos faeddan su sardu[1], limba nou-latina reconnoschida comente ufitziale in su 1997. Custu si depet a medas peleas chi bolìan punnare a su bilinguismu. Bi at peri atteras limbas chi sardas, linguisticamente faeddende, non sun e si poden pensare comente minorìas in intro de minorìa: custas sun naschidas cando zente non sarda aìat pigadu domo in logu e bi est abarrada pro segulos[40]. Tando bi est su tataresu, limbazu pisanu cun medas faeddos sardos, e su galluresu, chi calicunu credet limbazu autònomu, o (cosa chi pensat su prus de sos istudiosos) unu limbazu corsicanu chi si assimizat meda a cussu de sa bidda de Sartene; in prus, si depen tenner in contu isulas linguisticas a banda, che su s'aligaresu, una variedade de su cadelanu orientale. Attera zente, chi fit accudida in Sardigna a tempus de su fascismu dae continente, faeddat fintzas su venetu in biddas comente Fertilia, Maristella e Arborea.

Sigundu un'istudiu de sa regione, su sardu lu dian connoschere unas 1.495.000 persones e faeddare unas 1.000.000, a fronte de unu 3% ebbìa chi naraiat de non lu connoschere e de non lu cumprender. Peròe, sicomente an traballadu meda pro nche ispèrder sa limba a cumintzare dae s'iscola[41], su numeru de zente chi lu impreat dontzi die est meda prus bassu, e petzi su 13% de pitzinnos at imparadu sa limba dae sos mannos[42]. Pro custu bi at arriscu meda chi, si non si bi ponet remèdiu, su sardu sì nche diat poder mòrrer in pagu tempus: s'UNESCO ponet logudoresu e campidanesu, sas duas cambas de sa limba sarda, tra cussas in perigulu seriu de morte (definitely endangered)[43].

Religione[modìfica | edit source]

Sa prus parte de sardos est catòlica, ma custu non che bogat su fattu chi bi sun fintzas ateos e agnosticos, o atteras religiones puru, mancari chi sian in minorìa. Nostra Segnora de Bonaria est sa Santa Patrona de Sardigna.

Particularidades geneticas[modìfica | edit source]

Mapa de s'aplogrupu I in Europa

Sos sardos, mancàri faghende parte de su pool geneticu europeu, sun diferentes dae sos atteros europeos pro more de fenomenos particulares chi si poden castiare a su sòlitu in populatziones isuladas, comente s'effettu de su fundadore e s'istesiadura genetica. Sos datos paren narende chi sos Sardos modernos tenzan s'erentzia de sos primos populadores de s'Edade 'e sa Pedra[31], cund in prus calicuna azunghidura in sa prima Edade de sos Metaddos; pagu est, imbetzes, a libellu geneticu su contributu de sos populos colonitzadores[44].

Paragones fattos de pag'ora tra su genoma de sos Sardos e cussu de zente chi aìat vividu, tra su Neoliticu e su primu Calcoliticu, in su trettu alpinu (comente Oetzi), tedescu, isvedesu e ungheresu an ammustradu assimìzos notàbiles tra sas duas populatziones, mentres si poden bider diferentzias tra sos campiones preistoricos e sos matessi abitadores de cussos trettos geograficos[45]. Dae custu si podet dedùgher chi, mentres s'Europa de tzentru e de susu an tennidu mudamentos demograficos mannos pro more de movimentos post-neoliticos, benènde dae sa periferia orientale de Europa (isteppas pontico-caspicas), s'Europa de giossu e subratottu sa Sardigna no nde an bidu gai medas; sos Sardos e sos Bascos dìan esser sas populatziones chi an mantènnidu menzus s'eredade neolitica de s'Europa otzidentale[45].

De notare est su fattu chi sos Sardos non sìan, a dontzi manera, unu populu uguale dae su puntu de bista geneticu: istudios nche an, difattis, bogadu a pizu diferentzias pitticas tra sas paritzas regiones istoricas de s'isula[46]; in meritu a custu, una regione muntagnina comente s'Ozzastra est prus attesu dae su restu de Europa chi nono sos pianos e trettos accanta de mare[47].

Libros[modìfica | edit source]

 • Amiram Gonen (1996). Diccionario de los pueblos del mundo. Anaya&Mario Muchnik.
 • Casula, Francesco Cesare (1994). La Storia di Sardegna. Sassari: Carlo Delfino Editore.
 • Brigaglia, Manlio; Giuseppina Fois; Laura Galoppini; Attilio Mastino; Antonello Mattone; Guido Melis; Piero Sanna; Giuseppe Tanda (1995). Storia della Sardegna. Sassari: Soter Editore.
 • Ugas, Giovanni (2006). L'Alba dei Nuraghi. Cagliari: Fabula Editore.
 • Onnis, Omar (2015). La Sardegna e i sardi nel tempo. Arkadia Editore.

Referèntzias[modìfica | edit source]

 1. 1.0 1.1 Sardinians - World Directory of Minorities
 2. Giovanni Lilliu: Prima dei nuraghi in La società in Sardegna nei secoli, pag. 9
 3. Fulvia Lo Schiavo -L'Italia preromana. Sardegna (2004)
 4. Manlio Brigaglia - Storia della Sardegna , pg. 48-49-50
 5. Giovanni Ugas - L'alba dei Nuraghi , pg.22-23-24
 6. Giovanni Ugas - L'alba dei Nuraghi, p. 241
 7. SardiniaPoint.it - Interview with Giovanni Ugas, archaeologist and professor of the University of Cagliari
 8. Contini & Tuttle, 1982: 171; Blasco Ferrer, 1989: 14
 9. Story of Language, Mario Pei, 1949
 10. Romance Languages: A Historical Introduction, Cambridge University Press
 11. Iscritu originale:وأهل جزيرة سردینیة في الأصل روم أفارقة متبربرون ومتوحشون من أجناس الروم وهم أهل نجدة وحزم لا يفارقون السلاح.
 12. Contu Giuseppe, Sardinia in Arabic sources, Annali della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere dell'Università di Sassari, Vol. 3 (2003 pubbl. 2005), p. 287-297. ISSN 1828-5384. , http://eprints.uniss.it/1055/
 13. Francesco Cesare Casula - La Storia di Sardegna, pg.141
 14. Manlio Brigaglia - Storia della Sardegna , pg.158
 15. Minority Rights Group International - Sardinians
 16. Stranieri nella Cagliari del XVI e XVII secolo dae “Los Otros: genti, culture e religioni diverse nella Sardegna spagnola”, Csteddu, 23 de abrile de su 2004.
 17. Antonio Budruni, Da vila a ciutat: aspetti di vita sociale in Alghero, nei secoli XVI e XVII
 18. 18.0 18.1 18.2 Carlo Maxia, Studi Sardo-Corsi, Dialettologia e storia della lingua fra le due isole
 19. Stefano Musso, Tra fabbrica e società: mondi operai nell'Italia del Novecento, Volume 33, p.314
 20. Stefano Musso, Tra fabbrica e società: mondi operai nell'Italia del Novecento, Volume 33, p.316
 21. Quando i bergamaschi occuparono le case
 22. Il progresso sociale della Sardegna e lo sfruttamento industriale delle miniere - Sardegnaminiere.it
 23. Veneti nel Mondo (Venetians in the World) - Anno III - numero 1 - Gennaio 1999
 24. E al ritorno conquistarono le terre abbandonate - La Nuova Sardegna
 25. ISTAT Numero medio di figli per donna per regione 2002-2005
 26. ISTAT Tassi generici di natalità, mortalità e nuzialità per regione 2002-2005
 27. - La popolazione straniera residente in Italia al 31º dicembre 2013
 28. 28.0 28.1 ISTAT [1]
 29. Sardinia, Italy - Blue Zones
 30. Okinawa Exploration Backgrounds - Blue Zones
 31. 31.0 31.1 Francesco Cucca: “Caratteri immutati da diecimila anni, ecco perché la Sardegna è speciale” (di Elena Dusi) - Sardegna Soprattutto
 32. Sardinia Exploration Backgrounds - Blue Zones
 33. Susan Pinker: why face-to-face contact matters in our digital age - The Guardian
 34. Giuseppe Sanna - L'emigrazione della Sardegna
 35. L'emigrazione sarda tra la fine dell' 800 e i primi del 900
 36. Il messagero sardo - Una piccola ma attiva colonia di sardi vive nello stato di Bahia
 37. Circoli sardi - Sardegnamigranti
 38. Roberto Bolognesi, The phonology of Campidanian Sardinian : a unitary account of a self-organizing structure, The Hague : Holland Academic Graphics
 39. Amos Cardia, S'italianu in Sardìnnia, Iskra
 40. Language Maintenance and Shift in Sardinia: A Case Study of Sardinian and Italian in Cagliari, Maria Antonietta Marongiu, pag.127
 41. Lavinio, 1975, 2003
 42. La Nuova Sardegna, 04/11/10, Per salvare i segni dell'identità - di Paolo Coretti
 43. UNESCO Interactive Atlas of the World’s Languages in Danger
 44. Franco Germanà, L'uomo in Sardegna dal paleolitico all'età nuragica p.202-206
 45. 45.0 45.1 Genome flux and stasis in a five millennium transect of European prehistory
 46. High Differentiation among Eight Villages in a Secluded Area of Sardinia Revealed by Genome-Wide High Density SNPs Analysis
 47. Genome-wide scan with nearly 700 000 SNPs in two Sardinian sub-populations suggests some regions as candidate targets for positive selection